Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ceny produktów rolnych – prognoza ARR – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ceny produktów rolnych – prognoza ARR


Print Friendly, PDF & Email

Ceny skupu trzody chlewnej w marcu mogą być niższe od notowanych rok temu. Skup mleka będzie o 2-7% niższy. Natomiast ceny zbóż mają tendencję rosnącą. Prezentujemy prognozy cen w I półroczu na rynku zbóż, wieprzowiny, mleka oraz wołowiny i cielęciny.

Prognoza cen rynkowych podstawowych produktów rolnych do czerwca 2016 r. została opracowana przez Zespół Ekspertów powołanych przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

Rynek zbóż

W pierwszej połowie sezonu 2015/2016 ceny ziarna na rynkach światowych utrzymywały się na poziomie niższym niż przed rokiem. W Polsce ceny zbóż są wyższe od notowanych rok wcześniej, co spowodowane było słabymi zbiorami w 2015 roku. W grudniu 2015 r. (według GUS) za średnio za pszenicę płacono 678 zł/t, o 1% więcej niż rok wcześniej. Średnia cena jęczmienia wynosiła 629 zł/t, w tym jęczmienia paszowego 600 zł/t. Ceny te były wyższe niż przed rokiem odpowiednio o 4% i 5%. Za żyto przeciętnie płacono 551 zł/t, o 5% więcej. Średnia cena kukurydzy w grudniu była o 25% wyższa od niskich cen sprzed roku i wynosiła 649 zł/t.

Prognozy cen skupu zbóż do czerwca 2016 r.

Zespół Ekspertów ocenia, że ceny skupu zbóż w kraju mogą powoli rosnąć i w czerwcu 2016 r. mogą być wyższe niż rok wcześniej i wynosić:

  • Pszenica ogółem – 690-740 zł/t
  • Pszenica konsumpcyjna- 710-760 zł/t
  • Żyto – 540-580 zł/t

Rynek wieprzowy

Wzrost unijnej, w tym krajowej, produkcji żywca wieprzowego spowodował, że w 2015 r. ceny skupu trzody chlewnej były niższe niż rok wcześnie. W grudniu 2015 r. (według GUS) przeciętna krajowa cena skupu żywca wieprzowego wynosiła 3,84 zł/kg i była o 8% niższa w grudniu 2014 r.

Prognoza cen skupu żywca wieprzowego do czerwca 2016 r.

Postępujący spadek produkcji w Polsce i możliwość osłabienia presji podaży wieprzowiny na rynku UE będą sprzyjały wzrostowi cen skupu trzody chlewnej w pierwszej połowie 2016 r. Zespół Ekspertów przewiduje, że przeciętnie ceny skupu trzody chlewnej w marcu mogą być niższe od notowanych rok wcześniej, a w czerwcu zbliżone do ubiegłorocznych i mogą się kształtować następująco:

Żywiec wieprzowy – w marcu 4,0-4,2 zł/kg, w czerwcu 4,2- 4,5 zł/kg.

Rynek wołowiny i cielęciny

W 2015 r. na skutek zmniejszenia globalnej produkcji wołowiny i eksportu tego mięsa , średnia unijna cena była wyższa niż przed rokiem. W grudniu 2015 r. w UE przeciętna cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 wynosiła 383,40 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była o 1,5% wyższa niż w tym samym miesiącu 2014 r. Średnia cena polskiej wołowiny tej samej klasy wyrażona w euro była o 17% niższa od średniej unijnej i ukształtowała się na poziomie 319,27 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej.

Popyt zagraniczny przyczynił się do wzrostu cen wołowiny również w Polsce. W grudniu 2015 r. (w GUS) cena bydła ogółem (bez cieląt) wynosiła 6,16 zł/kg, a bydła młodego 6,49 zł/kg, w obu przypadkach o niecałe 1% wyższe niż w poprzednim w miesiącu oraz o 7% wyższa niż w grudniu 2014r.

Prognoza cen skup bydła do czerwca 2016 r.

Utrzymujący się popyt zagraniczny na wołowinę będzie stymulował wzrost cen tego mięsa, jednak przewidywany na 2016 r. wzrost światowej i unijnej produkcji może ograniczać dynamikę wzrostu cen. Również w Polsce ceny skupu bydła mogą wykazywać tendencję do wzrostu. Jednak w pierwszej połowie 2016 r. ceny skupu bydła ogółem i młodego bydła mogą być tylko nieznacznie wyższe niż w pierwszej połowie 2015 r. Zespół Ekspertów prognozuje, że do czerwca 2016 r ceny skupu żywca wołowego (bez cielęcego) mogą kształtować się następująco:

  • Bydło ogółem – marzec 6,00-6,30 zł/kg, czerwiec 6,00-6,40 zł/kg
  • Młode bydło rzeźne – marzec 6,20-6,50 zł/kg, czerwiec 6,30-6,70 zł/kg

Rynek mleka

W 2015 r. przy zwiększonej światowej podaży mleka i ograniczonym popycie na produkty mleczarskie, ceny mleka utrzymywały się na poziomie niższym w latach 2013-2014. W Polsce w grudniu 2015 r. za 100 litrów mleka (według GUS) producenci uzyskiwali 112,89 zł , o 9% mniej niż w grudniu 2014 r.

Prognoza cen skupu mleka do czerwca 2016 r.

Zespół Ekspertów ocenia, że w marcu 2016 r. ceny skupu mleka mogą utrzymać się na poziomie o 2-7% niższym niż rok wcześniej. Dopiero w drugim kwartale, pomimo sezonowego spadku, ceny mleka mogą być nieco wyższe niż przed rokiem i kształtować się następująco:

Mleko surowe – marzec 113,00-118,00 zł/hl, czerwiec 110,00-117,00 zł/hl.

Źródło: Opracowanie ARR pt. „Prognoza Cen Rynkowych Podstawowych Produktów Rolno-Żywnościowych” z dnia 03.02.2016 r.

Waldemar Dzierżkowski