Prognoza cen rynkowych podstawowych produktów rolnych do czerwca 2016 r. została opracowana przez Zespół Ekspertów powołanych przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

Rynek zbóż

W pierwszej połowie sezonu 2015/2016 ceny ziarna na rynkach światowych utrzymywały się na poziomie niższym niż przed rokiem. W Polsce ceny zbóż są wyższe od notowanych rok wcześniej, co spowodowane było słabymi zbiorami w 2015 roku. W grudniu 2015 r. (według GUS) za średnio za pszenicę płacono 678 zł/t, o 1% więcej niż rok wcześniej. Średnia cena jęczmienia wynosiła 629 zł/t, w tym jęczmienia paszowego 600 zł/t. Ceny te były wyższe niż przed rokiem odpowiednio o 4% i 5%. Za żyto przeciętnie płacono 551 zł/t, o 5% więcej. Średnia cena kukurydzy w grudniu była o 25% wyższa od niskich cen sprzed roku i wynosiła 649 zł/t.

Prognozy cen skupu zbóż do czerwca 2016 r.

Zespół Ekspertów ocenia, że ceny skupu zbóż w kraju mogą powoli rosnąć i w czerwcu 2016 r. mogą być wyższe niż rok wcześniej i wynosić:

  • Pszenica ogółem – 690-740 zł/t
  • Pszenica konsumpcyjna- 710-760 zł/t
  • Żyto – 540-580 zł/t

Rynek wieprzowy

Wzrost unijnej, w tym krajowej, produkcji żywca wieprzowego spowodował, że w 2015 r. ceny skupu trzody chlewnej były niższe niż rok wcześnie. W grudniu 2015 r. (według GUS) przeciętna krajowa cena skupu żywca wieprzowego wynosiła 3,84 zł/kg i była o 8% niższa w grudniu 2014 r.

Prognoza cen skupu żywca wieprzowego do czerwca 2016 r.

Postępujący spadek produkcji w Polsce i możliwość osłabienia presji podaży wieprzowiny na rynku UE będą sprzyjały wzrostowi cen skupu trzody chlewnej w pierwszej połowie 2016 r. Zespół Ekspertów przewiduje, że przeciętnie ceny skupu trzody chlewnej w marcu mogą być niższe od notowanych rok wcześniej, a w czerwcu zbliżone do ubiegłorocznych i mogą się kształtować następująco:

Żywiec wieprzowy – w marcu 4,0-4,2 zł/kg, w czerwcu 4,2- 4,5 zł/kg.

Rynek wołowiny i cielęciny

W 2015 r. na skutek zmniejszenia globalnej produkcji wołowiny i eksportu tego mięsa , średnia unijna cena była wyższa niż przed rokiem. W grudniu 2015 r. w UE przeciętna cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 wynosiła 383,40 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była o 1,5% wyższa niż w tym samym miesiącu 2014 r. Średnia cena polskiej wołowiny tej samej klasy wyrażona w euro była o 17% niższa od średniej unijnej i ukształtowała się na poziomie 319,27 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej.

Popyt zagraniczny przyczynił się do wzrostu cen wołowiny również w Polsce. W grudniu 2015 r. (w GUS) cena bydła ogółem (bez cieląt) wynosiła 6,16 zł/kg, a bydła młodego 6,49 zł/kg, w obu przypadkach o niecałe 1% wyższe niż w poprzednim w miesiącu oraz o 7% wyższa niż w grudniu 2014r.

Prognoza cen skup bydła do czerwca 2016 r.

Utrzymujący się popyt zagraniczny na wołowinę będzie stymulował wzrost cen tego mięsa, jednak przewidywany na 2016 r. wzrost światowej i unijnej produkcji może ograniczać dynamikę wzrostu cen. Również w Polsce ceny skupu bydła mogą wykazywać tendencję do wzrostu. Jednak w pierwszej połowie 2016 r. ceny skupu bydła ogółem i młodego bydła mogą być tylko nieznacznie wyższe niż w pierwszej połowie 2015 r. Zespół Ekspertów prognozuje, że do czerwca 2016 r ceny skupu żywca wołowego (bez cielęcego) mogą kształtować się następująco:

  • Bydło ogółem – marzec 6,00-6,30 zł/kg, czerwiec 6,00-6,40 zł/kg
  • Młode bydło rzeźne – marzec 6,20-6,50 zł/kg, czerwiec 6,30-6,70 zł/kg

Rynek mleka

W 2015 r. przy zwiększonej światowej podaży mleka i ograniczonym popycie na produkty mleczarskie, ceny mleka utrzymywały się na poziomie niższym w latach 2013-2014. W Polsce w grudniu 2015 r. za 100 litrów mleka (według GUS) producenci uzyskiwali 112,89 zł , o 9% mniej niż w grudniu 2014 r.

Prognoza cen skupu mleka do czerwca 2016 r.

Zespół Ekspertów ocenia, że w marcu 2016 r. ceny skupu mleka mogą utrzymać się na poziomie o 2-7% niższym niż rok wcześniej. Dopiero w drugim kwartale, pomimo sezonowego spadku, ceny mleka mogą być nieco wyższe niż przed rokiem i kształtować się następująco:

Mleko surowe – marzec 113,00-118,00 zł/hl, czerwiec 110,00-117,00 zł/hl.

Źródło: Opracowanie ARR pt. „Prognoza Cen Rynkowych Podstawowych Produktów Rolno-Żywnościowych” z dnia 03.02.2016 r.

Waldemar Dzierżkowski

Dzisiaj jest 18.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie