Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zmiany w prawie budowlanym – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Print Friendly, PDF & Email

Nowelizacja przepisów wprowadzona 23 stycznia br. ma ujednolicić i uprościć przepisy zawarte w art. 29 tejże ustawy, tak, aby każdy właściciel gospodarstwa rolnego mógł w jednoznaczny sposób określić, czy przed rozpoczęciem konkretnej inwestycji będzie musiał uzyskać pozwolenie lub zgodę na jej budowę.

Zmiany  te zaczną obowiązywać najwcześniej w sierpniu 2020 r., a najpóźniej we wrześniu lub październiku. Ustawa jeszcze trafi do Senatu i tam będą zgłaszane ewentualne poprawki. Z poprawkami wróci do Sejmu, aby następnie zostać przekazana Prezydentowi RP do podpisu.

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, nowe prawo ma za zadanie przede wszystkim uprościć  i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany. Jako główne cele nowelizacji autorzy projektu wskazali:

 • ograniczenie biurokracji,
 • doprecyzowanie niejasnych przepisów,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego,
 • usprawnienie przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • promowanie podłączania nowych inwestycji do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Informujemy, jakie inwestycje nie będą wymagały zdobycia pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia rozpoczęcia budowy. Wśród tych ostatnich znalazły się obiekty budowlane niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Budowa bez pozwolenia i bez zgłoszenia

Zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy o prawie budowlanym bez pozwolenia oraz bez zgłoszenia będziemy mogli budować następujące obiekty gospodarcze, ściśle związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

 • parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 , przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m;
  suszarnie kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
 • wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2 , sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
 • naziemne zbiorniki, będące obiektami budowlanymi, służące do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m3;
 • przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m2 ;
 • stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na gruntach rolnych;
 • ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;
 • obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych;
 • przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;
 • przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85 m2;

W najnowszej ustawie o prawie budowlanym, w art. 30 ust. 1. wymienione zostały budynki i obiekty gospodarstwa rolnego, do których budowy będziemy musieli złożyć tylko i wyłącznie zgłoszenie w stosowanym urzędzie.

Gdzie zgłosić rozpoczęcie budowy?

Zgłoszenie budowy należy złożyć w identyczny sposób jak dotychczasowy wniosek o pozwolenie budowy. Zrobimy to w miejscowym starostwie lub w urzędzie miasta (na prawach powiatu), w wydziale architektoniczno-budowlanym tych organów. Jakie budynki i inwestycje gospodarstwa rolnego będą wymagały tylko zgłoszenia w stosownym urzędzie?

Budynki wymagające tylko zgłoszenia

Wśród wyżej wymienionych znalazły się obiekty gospodarcze ściśle związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, czyli:

 • płyty do składowania obornika;
 • szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę;
 • naziemne silosy na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,
 • silosy na kiszonkę.

Ponadto wśród nich znalazły się także:

 • budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • budowa sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV; wodociągowych; kanalizacyjnych; cieplnych; gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
 • budowa wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
 • tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
 • pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m;
 • instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
 • kanalizacja kablowa;
 • obiekty budowlane piętrzące wodę i upustowe o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
 • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, garaże oraz wiaty – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 2 na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • przydomowe: ganki, oranżerie (ogrodów zimowych) – o powierzchni zabudowy do 35 m2 , przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 2 na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 1 na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • parterowe budynki o powierzchni zabudowy do 35 m2, służące jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położone na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 • ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m;
 • przydomowe tarasy naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2;
 • niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem;
 • stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3.

Zmienią się też zasady sprawdzania, czy dany budynek został postawiony zgodnie z prawem. Do tej pory nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę jakiegoś obiektu można było stwierdzić nawet po upływie wielu lat od wzniesienia budynku. To samo dotyczy decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Nowe przepisy wprowadzą jasną granicę – jeśli od daty doręczenia lub ogłoszenia którejś z wymienionych decyzji upłynęło 5 lat, decyzji tych nie będzie już można podważyć.

 

Źródło: www.prawo.pl Nowelizacja prawa budowlanego.

 

Anna Olędzka