Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ubezpiecz swoje uprawy – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ubezpiecz swoje uprawy


Print Friendly, PDF & Email

Rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne lub ubiegający się o dopłaty obszarowe bądź kredyty preferencyjne mają obowiązek do 30 czerwca każdego roku ubezpieczyć min. 50% powierzchni upraw rolnych.

Nowe przepisy o ubezpieczeniach rolnych podwyższają wielkość dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich do 65% sumy ubezpieczenia upraw i zwierząt. Udział rolnika w wielkości składki ubezpieczeniowej będzie wynosił 35%.

Zasady ubezpieczeń

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach rolnych, która obowiązuje od lipca 2015 r. zmienia definicję producenta rolnego i daje możliwość ubezpieczenia tzw. podmiotów dużych. Ubezpieczenie z dopłatą budżetu państwa obejmuje producentów owoców i warzyw przy stawkach taryfowych wyższych niż 6% sumy ubezpieczenia upraw.

Ulega skróceniu okres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z 30 do 14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Możliwe będzie zawieranie umów ubezpieczenia upraw i zwierząt z grupą zakładów ubezpieczeń współpracujących ze sobą na określonych zasadach.

Sposób wyliczania wielkość składki ubezpieczeniowej nie uległ zmianie i zależy od rodzaju oraz gatunku uprawy, położenia geograficznego pól uprawnych, stawki taryfowej wyrażonej w procentach, sumy ubezpieczenia oraz wysokości dopłaty z budżetu państwa.

Bez zmian pozostawiono stawki taryfowe, przy których obowiązują pełne dopłaty dla upraw zbóż, kukurydzy, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych wynosi 3,5%, a dla rzepaku 5%.

Stawki ubezpieczenia

Nowe przepisy określają również maksymalne stawki sumy ubezpieczenia na 2015 r., które na 1 ha uprawy wynoszą np: 7000 zł dla zbóż , 8800 zł dla kukurydzy, 8400 zł dla rzepaku i rzepiku, 29300 zł dla ziemniaków, 43600 zł dla truskawek itp.

Ubezpieczeniem objęte są również zwierzęta. Stawki sumy ubezpieczenia wynoszą dla 1 szt. np.: 17400 zł dla bydła, 8900 zł dla koni, 2100 zł dla świń, 250 zł dla gęsi (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2015 r.).

Wybierz najlepsze towarzystwo ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia rolne można wykupić w trzech towarzystwach ubezpieczeniowych: Concordii, Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych i PZU. W ramach swych usług firmy ubezpieczeniowe oferują również możliwość ubezpieczenia upraw od pakietu ryzyk, np.: od gradu, ujemnych skutków przezimowania i przymrozków wiosennych lub deszczu nawalnego i huraganu, co daje rolnikowi możliwość szerszej ochrony swych upraw w razie wystąpienia nieprzewidzianej sytuacji.

Rolnik w ramach tego ubezpieczenia musi liczyć się z kosztem 23-80 zł/ha w zależności od rodzaju uprawy i wybranego ryzyka lub pakietu ryzyk. Pamiętajmy, że szkodę należy zgłosić w ciągu 3 dni od jej powstania. Warunkiem uznania szkody jest przeprowadzenie oględzin przez rzeczoznawcę niezależnego, wskazanego przez ubezpieczyciela. W szczególnych przypadkach można kontynuować zbiór z uszkodzonych pól, o ile terminy agrotechniczne nie pozwalają na dalsze opóźnianie zbioru. Rolnik musi pozostawić na końcach i w środku pola próby uszkodzonej uprawy w kształcie kwadratu lub prostokąta, (np. Concordia Ubezpieczenia wymaga kwadratu o wielkości 1000 m2, z tym że dla pól powyżej 10 ha należy pozostawić 1 ha, a dla pól powyżej 100 ha – 5 ha uszkodzonego pola w celu dokonania oględzin).

Wielkość odszkodowania określana jest przez rzeczoznawcę na podstawie symptomów występujących na roślinach. Określa on ubytek plonu w procentach, np.: jeśli szkoda wyniesie 12% ubytku w plonie to odszkodowanie również będzie stanowić 12% sumy ubezpieczenia uszkodzonej powierzchni. O szczegóły i warianty ubezpieczeń upraw rolnych można zapytać eksperta ubezpieczeniowego.

Brak ubezpieczenia upraw rolnych w gospodarstwie rolnym może skutkować karą w wysokości 2 euro za każdy nieubezpieczony hektar. Kara nie będzie obowiązywała rolnika, jeśli ten okaże pisemną odmowę ubezpieczenia sporządzoną co najmniej przez dwa zakłady ubezpieczeniowe.

W 2015 r. wysokość opłaty za brak ubezpieczenia OC rolników wynosi 175 zł, a za brak ubezpieczenia budynków rolniczych 440 zł. Zapłacenie kary nie zwalnia z obowiązku ubezpieczenia.

Paweł Śliwowski

st. spec. ds. ekonomiki

Wiadomości Rolnicze nr 11(311), listopad 2015