Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Szacowanie szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szacowanie szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.


Print Friendly, PDF & Email

Osoby, które poniosły straty w gospodarstwach na skutek frontu burzowego jaki przeszedł przez województwo podlaskie mogą zgłosić je do oszacowania w zależności gdzie wystąpiły te szkody:

  1. 1.Pomoc społeczna- gospodarstwa domowe (budynki mieszkalne)

Rodziny lub osoby samotnie gospodarujące, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu o posiadane środki własne powinny zgłosić się do opieki społecznej. Osoby wyżej wymienione mogą uzyskać pomoc w formie zasiłku celowego na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez ośrodek pomocy społecznej.

  1. 2.Pomoc rolnikom- szkody w rolnictwie:

Szkody wyrządzone przez wiatry huraganowe poszkodowani rolnicy powinni niezwłocznie zgłosić do wójta/ burmistrza. Na podstawie wniosków urząd gminy występuje z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji do oszacowania szkód w środkach trwałych tj. budynkach służących do produkcji rolnej (bez domu mieszkalnego) w wysokości przekraczającym w każdym 1050 zł, stadzie podstawowym zwierząt gospodarskich i maszynach rolniczych. Natomiast szacowanie szkód w lasach może być realizowane przez nadleśnictwa i starostwo.

Informacje w postaci broszury i procedur znajdują się na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego pod linkiem :

http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Zarzadzanie+Kryzysowe/metodyka+l

ikwidacji+klesk+zywiolowych.htm

Marta Pietraszewska

PZDR Sokółka