Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Opłaty za korzystanie ze środowiska – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Opłaty za korzystanie ze środowiska


Print Friendly, PDF & Email

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym czy ZUS to niejedyne obowiązki przedsiębiorców. Są jeszcze tzw. opłaty środowiskowe czyli za korzystanie ze środowiska. Warto wiedzieć za co są naliczane opłaty, kto powinien to robić i w jaki sposób.

Rolnicy, którzy sięgnęli po dotacje unijne np. z funduszy na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i postanowili założyć działalność pozarolniczą również podlegają opłatom środowiskowym.

Opłaty za korzystanie ze środowiska, obok administracyjnych kar pieniężnych, stanowią środki finansowo-prawne ochrony środowiska. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 672) ujednoliciła zasady naliczania i uiszczania opłat, którymi zostały objęte wszystkie elementy korzystania ze środowiska.

Co podlega opłacie

 • Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza: z kotłowni, z procesów technologicznych takich jak malowanie, lakierowanie, spawanie itp., ze spalania paliw przez środki transportu, z przeładunku benzyn silnikowych.
 • Wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, tj.: pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wody opadowe ujęte w systemy kanalizacyjne, wody chłodnicze, wody zasolone.
  • Pobór wód podziemnych i powierzchniowych wód śródlądowych i morskich wód wewnętrznych.
  • Składowanie odpadów.

Kto jest zobowiązany do opłat za korzystanie ze środowiska

Do opłat zobowiązani są przedsiębiorca, którym w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Płacić powinni hodowcy zwierząt posiadający więcej niż 210 DJP za substancje wprowadzane do powietrza np. amoniaku. Ustawa, co do zasady, nie uzależnia obowiązku ponoszenia opłat od sposobu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, a więc opłacie podlegają substancje wprowadzane do powietrza za pośrednictwem przeznaczonych do tego celu środków technicznych, np. wentylatorów, systemu wentylacji grawitacyjnej, a także w sposób niezorganizowany.

Co podlega opłacie w rolnictwie

Opłacie za korzystanie ze środowiska podlega:

 • chów i hodowla drobiu bądź trzody chlewnej w związku z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym,
 • pobór wody podziemnej z własnej studni (w ramach pozwolenia wodnoprawnego) na potrzeby gospodarstwa rolnego, sadowniczego lub warzywniczego,
 • wprowadzanie ścieków bezpośrednio do środowiska, posiadając pozwolenie wodnoprawne,
 • chów lub hodowla ryb zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym.

Jak wyliczyć opłatę za środowisko

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Opłatę ustaloną według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, należy wnieść do 31 marca danego roku po upływie każdego rocznego okresu sprawozdawczego np. termin składania wykazów oraz uiszczania opłat za 2016 upływa 31.03.2017. Stawki opłat ulegają zmianie co roku.

Zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.

Marszałek województwa wymierza, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska:

Do wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska należnych za 2016 r. ma zastosowanie Obwieszczenie Ministra Środowiska z 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie środowiska na 2017 rok (M.P. z 2016 r., poz. 718).

Przykład naliczenie opłaty za środki transportu

Firma, która ma samochody osobowe zasilane benzyną i auta dostawcze do 3,5 tony na olej napędowy liczy opłatę środowiskową w następujący sposób:

Okres: rok 2015

Rodzaj silnika: silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 1.01.2001 r. – 21.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3

Rodzaj paliwa: benzyna silnikowa

Ilość spalonego paliwa w Mg: 7,55 Mg

Stawka jednostkowa 12,69 zł/Mg

Opłata: 95,81 zł

Rodzaj silnika: silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 30.07.2001r. – 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3

Rodzaj paliwa: olej napędowy

Ilość spalonego paliwa: 15000 l

Ilość spalonego paliwa w Mg: 12,6 Mg

Stawka jednostkowa 11,48 zł/Mg

Opłata: 144,65 zł

Podsumowanie

95,81 zł+144,65 zł = 240,46 zł

Łączna opłata środowiskowa : 240,46 zł

W omawianym przypadku firma nie musi uiszczać opłaty za korzystanie ze środowiska, ponieważ nie przekroczyła 800 zł. Musi jednak przedstawić w urzędzie marszałkowski ewidencję dotyczącą spalonych paliw wraz z wyliczoną kwotą.

Źródło:

 • Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ.U. z 2016 r. poz. 672),
 • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013, poz. 672, tekst jednolity)
 • www.mos.gov.pl
 • www.wrotapodlasia.pl

Mariola Sendrowska

st. spec. ds.ekonomiki

„Wiadomości Rolnicze” 10/2016