Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Obrót ziemią w świetle nowej ustawy – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Obrót ziemią w świetle nowej ustawy


Print Friendly, PDF & Email

Ziemia rolna jest cennym, niepomnażalnym zasobem kraju. Od jej właściwego wykorzystania zależy bezpieczeństwo żywnościowe obywateli. Obowiązkiem państwa jest dbanie o prawidłowe gospodarowanie gruntami rolnymi.

                W Polsce systematycznie zmniejsza się powierzchnia ziemi uprawnej. Od 1945 roku w naszym kraju ubyło ponad 5 mln ha użytków rolnych. Przyczyną tego zjawiska jest m.in. wykupowanie ziemi na cele inne niż rolnicze.
                Grunty rolne to cenne zasoby, których już nie przybędzie, a dzięki którym możemy wyżywić nasze społeczeństwo. Dlatego nasze państwo musi je chronić i dbać o to, aby były właściwie wykorzystywane.

                30 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa, która zmienia zasady obrotu ziemią rolną w Polsce. Ma ona przeciwdziałać wykupowaniu gruntów w celach innych niż rolnicze. Wprowadza jasne zasady kupna i sprzedaży ziemi, dzierżawy ziemi państwowej (z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych), a także gwarantuje prawo dziedziczenia.

                Nowa ustawa umożliwia tworzenie silnych, stabilnych ekonomicznie gospodarstw rodzinnych. Dzięki nowym przepisom właścicielami ziemi rolnej mogą zostać tylko rolnicy, którzy będą ją uprawiać. Doprowadzi to do stabilizacji cen i stworzy warunki na powiększanie i rozwój gospodarstw rodzinnych. Ustawa wstrzymuje sprzedaż państwowej ziemi rolnej na 5 lat. Daje to rolnikom możliwość jej długotrwałej dzierżawy na korzystnych warunkach. Dzięki temu rolnicy, których nie stać na dokupienie ziemi, mogą rozwijać swoje gospodarstwa. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze mogą przeznaczyć na mechanizację i rozwój gospodarstw. Zasoby państwowej ziemi rolnej pozostają w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych.

                Wstrzymanie sprzedaży ziemi państwowej i przeznaczenie jej na dzierżawy umożliwi rolnikom zwiększenie produkcji i dochodów. Dzięki temu będą mogli oni inwestować w swoje gospodarstwa i stać się konkurencją dla zagranicznych producentów.

                Przez 5 lat ANR nie będzie sprzedawać gruntów rolnych. Wstrzymanie sprzedaży nie dotyczy gruntów przeznaczonych na inne cele niż rolne, np. budowa dróg, mostów, obiektów sportowych, budownictwo mieszkaniowe. Wstrzymanie sprzedaży nie obejmuje gruntów rolnych mniejszych niż 2 ha, domów, lokali mieszkaniowych, budynków gospodarczych, garaży oraz ogródków przydomowych.

Rolnicy indywidualni będą mogli dzierżawić państwową ziemię na korzystnych warunkach startując w przetargach dostępnych tylko dla nich.

Nabywcami nieruchomości rolnych na wolnym rynku mogą być wyłącznie rolnicy indywidualni, którzy w wyniku transakcji będą posiadali nie więcej niż 300 ha użytków rolnych. Ziemię rolną na wolnym rynku może nabyć:

– każdy, jeśli nieruchomość rolna w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona została na cele inne niż rolne,

– każdy, jeśli nieruchomość rolna ma mniej niż 0,3 ha,

– każdy, jeśli nieruchomość rolna o pow. do 0,5 ha w dniu wejścia w życie ustawy była zabudowana (tzw. siedlisko) i nie służy do prowadzenia gospodarstwa rolnego,

– każdy, jeśli co do nieruchomości, w dniu wejścia w życie ustawy została wydana ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, w których nieruchomość została przeznaczona na cele inne niż rolne,

– osoba bliska właścicielowi nieruchomości bez żadnych ograniczeń,

– jednostka samorządu terytorialnego,

– Skarb Państwa,

– Kościelna osoba prawna i związek wyznaniowy.

                Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż rolnik indywidualny jest możliwe po uzyskaniu zgody Prezesa ANR. Zgoda taka będzie wydawana, jeśli:

– nie było chętnych na zakup wśród rolników indywidualnych i innych uprawnionych,

– wskazany nabywca gwarantuje prawidłowe prowadzenie gospodarstwa rolnego,

– w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych.

Nabywca, który będzie chciał utworzyć gospodarstwo rodzinne i zamieszkać w gminie, w której kupi nieruchomość, musi dodatkowo wykazać, że:

– posiada kwalifikacje rolnicze albo jest w trakcie ich uzupełniania, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków UE,

– będzie osobiście i prawidłowo prowadził gospodarstwo rolne.

                Prawo pierwokupu nieruchomości rolnych przysługuje:

– Dzierżawcy- jeśli jest rolnikiem indywidualnym i posiada pisemną umowę z datą pewną (czyli poświadczoną urzędowo), którą wykonywał przez co najmniej 3 lata i kupowana nieruchomość wchodzi w skład jego gospodarstwa rodzinnego,

– ANR- jeśli nie ma uprawnionego dzierżawcy lub dzierżawca nie chce skorzystać z prawa pierwokupu.

                Prawo pierwokupu nie przysługuje Agencji, kiedy nabywającym nieruchomość rolną jest:

– Rolnik indywidualny mieszkający w gminie, na terenie której znajduje się nieruchomość lub w gminie sąsiedniej,

– Osoba bliska właścicielowi nieruchomości.

                Wprowadzona w dniu 30 kwietnia 2016 roku ustawa gwarantuje prawo dziedziczenia nieruchomości rolnych wszystkim, z tym że w przypadku dziedziczenia testamentowego ANR przysługiwać będzie prawo nabycia takich nieruchomości, jeżeli spadkobiercami nie są osoby bliskie spadkodawcy, czyli: żona, mąż, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, rodzeństwo i ich dzieci. Dziedziczenie przez osoby bliskie jest wyjęte spod wszelkich ograniczeń:

– co do powierzchni dziedziczonych nieruchomości rolnych,

– bez obowiązku posiadania kwalifikacji rolniczych ani też osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego przez okres 10 lat,

– zakazu zbywania darowizny lub wydzierżawienia nieruchomości przez okres 10 lat.

                W wyniku wprowadzenia nowej Ustawy podstawowym sposobem zagospodarowania państwowej ziemi staje się dzierżawa. Będą to dzierżawy długotrwałe zawierane nawet na okres powyżej 10 lat, co pozwoli na racjonalne planowanie produkcji. Wydzierżawianie gruntów będzie odbywało się poprzez przetargi organizowane przez ANR. Będą w nich mogli uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne.

                Zainteresowani dzierżawą rolnicy powinni skontaktować się z właściwym terytorialnie oddziałem ANR.

Opracowano na podstawie informacji ANR

Bolesław Garbowski