Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Leasing dla rolników – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Leasing dla rolników


Print Friendly, PDF & Email

Leasing jest dla rolników zamierzających nabywać sprzęt rolniczy coraz ciekawszą formą finansowania, zwłaszcza w odniesieniu do kredytu bankowego. Systematycznie poszerzana oferta firm leasingowych oraz ograniczenia w dostępności funduszy unijnych sprawiają, że staje się on znaczącym źródłem finansowania zakupu ciągników i maszyn rolniczych.

Istotną cechą leasingu jest możliwość pozyskanie środka trwałego bez konieczności jego zakupu na własność. Rolnik więc ma możliwość wykorzystywać w toku produkcji maszynę rolniczą, płacąc firmie leasingowej ratę leasingową, która może pochodzić z przychodów uzyskiwanych dzięki zastosowaniu tej maszyny w procesie produkcji. Rolnicy zainteresowani taką formą finansowania inwestycji mają do wyboru dwa podstawowe rodzaje leasingu, tj: leasing operacyjny i leasing finansowy. Każdy z nich ma swoje wady i zalety w zależności od specyfiki prowadzonej działalności rolniczej i rodzaju maszyny, którą chcemy sfinansować leasingiem.

Leasing operacyjny jest korzystny głównie dla rolników, którzy są czynnymi płatnikami VAT, zawierają umowy leasingowe na dłuższy okres czasu i kupują sprzęt o wysokiej wartości. W przypadku leasingu operacyjnego, podatek VAT jest naliczany do każdej raty leasingowej zawierającej wartość przedmiotu leasingu i odsetki, co powoduje, że rozliczenie tego podatku jest rozłożone w czasie. Ponieważ przedmiot leasingu podczas trwania umowy pozostaje własnością firmy leasingowej, nie ma dodatkowych formalności w postaci zastawu czy klauzul przewłaszczenia, dzięki czemu procedura uzyskania finansowania jest prostsza niż w przypadku kredytu bankowego, a leasingodawcy z reguły wymagają mniejszej ilości potrzebnych dokumentów.

W związku z tym, że przy leasingu operacyjnym to firma leasingowa ujawnia przedmiot leasingu w swoich aktywach i to ona dokonuje odpisów amortyzacyjnych, rolnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu opłatę wstępną oraz raty leasingowe w części zarówno kapitałowej jak i odsetkowej, a także bieżące koszty użytkowania maszyny. Niestety aby wykorzystać wszystkie możliwości obniżenia podatku wynikające z leasingu operacyjnego gospodarstwo musi być objęte systemem rachunkowości podatkowej, a umowa leasingu musi być zawarta na czas określony, który musi trwać minimum 40% normatywnego okresu amortyzacji dla danego środka trwałego (2 lata). W leasingu operacyjnym po upływie terminu umowy własność przedmiotu leasingu może zostać, choć nie musi przeniesiona na leasingobiorcę po zapłacie wcześniej ustalonej w umowie kwoty wykupu.

Leasing Finansowy jest bardziej opłacalny dla rolników, którzy zawierają umowę leasingu na krótki czas np. do 2 lat i chcą wnieść większy udział własny w celu zmniejszenia zobowiązań. Znacząca różnica zachodzi także w kwestii rozliczania podatku VAT. Leasingobiorca musi go zapłacić jednorazowo wraz z pierwszą ratą leasingu, co może stanowić duże wyzwanie finansowe. Leasingowana maszyna zostaje zaliczona do majątku rolnika, czego konsekwencją jest możliwość samodzielnego dokonywania przez rolnika odpisów amortyzacyjnych. Do kosztów uzyskania przychodu są zaliczone odpisy amortyzacyjne, tylko część odsetkowa raty leasingowej oraz bieżące koszty użytkowania. Umowa leasingu musi być zawarta na czas określony, ale nie ma ograniczeń co do minimalnej wartości końcowej oraz minimalnego okresu trwania umowy. W leasingu finansowym po upływie terminu umowy maszyna zawsze przechodzi na własność rolnika.

Rolnicza pożyczka leasingowa jest obecnie najbardziej popularnym wśród rolników produktem firm leasingowych. Z jednej strony znakomicie ułatwia pozyskanie dotacji unijnych, z drugiej strony gwarantuje własność danej maszyny, co dla większości rolników jest nadal sprawą bardzo ważną. Istotna w tym przypadku jest również jej prostota. Generalnie przypomina ona bankowy kredyt inwestycyjny, jednak wymaga spełnienia mniejszej ilości formalności, jest bardziej elastyczna, dzięki czemu dostępna w krótszym czasie i dla szerszego grona rolników. Jest to odpowiednie rozwiązanie dla rolników, którzy nie są płatnikami VAT oraz tych którzy zamierzają skorzystać z funduszy unijnych. Warunkiem uzyskania takiej pożyczki jest zabezpieczenie. Może nim być zastaw rejestrowy maszyny, weksel z deklaracją wekslową, cesja z ubezpieczenia na rzecz firmy leasingowej oraz dotacja obsługiwana przez ARiMR np. w ramach PROW. Dotacja PROW ma tutaj podwójne znaczenie: stanowi zabezpieczenie pożyczki, a jednocześnie przeznaczona jest na spłatę zobowiązania.

Każdy z trzech produktów leasingowych może być mniej lub bardziej korzystny dla rolnika w zależności od indywidualnych uwarunkowań. Powyższe formy finansowania działalności gospodarstw rolnych będą w różnym stopniu preferowane w zależności od tego, czy prowadzą pełną sprawozdawczość finansową, uproszczoną czy ryczałtową oraz czy są płatnikami VAT. Przed wyborem konkretnej oferty leasingowej należy jak zawsze zwrócić uwagę na szczegóły zapisane w ogólnych warunkach umowy leasingowej (OWUL) oraz porównać te warunki z ofertami kilku innych firm. Takie porównanie pozwoli zminimalizować ryzyko wyboru mniej atrakcyjnej oferty współpracy i uniknąć kłopotów w przypadku wystąpienia problemów ze spłatą rat. Należy przede wszystkim sprawdzić, czy dana firma jest członkiem Związku Polskiego Leasingu, co podnosi jej wiarygodność. Wskazany jest także wybór firmy, która posiada wyspecjalizowaną komórkę do obsługi segmentu „agro” lub specjalne programy dla rolników obniżające koszty i wpływające na przyspieszenie procedur. Uczciwe traktowanie klientów wymaga aby zapisy dotyczące wszelkich przewidzianych obciążeń i kar były w umowie jasno określone. Należy także zwrócić uwagę na konstrukcję oprocentowania, którą jest z reguły WIBOR powiększony o marżę. Ważne jest aby wysokość marży była ściśle związana ze stałym wskaźnikiem finansowym niezależnym od decyzji leasingodawcy.

Opracował: Tadeusz Kulik

Podczas pisania artykułu korzystałem z informacji zawartych na stronach www:

www.leasing.org.pl – strona Związku Polskiego Leasingu

www.finansebiznesu.pl – artykuł „Leasing finansowy może być lepszy od operacyjnego”

www.agrofakt.pl – artykuł: „Finansowanie sprzętu rolniczego”