Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ekonomiczne podstawy zwiększania produkcji w gospodarstwach rolnych i skutki ograniczeń limitowania produkcji – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ekonomiczne podstawy zwiększania produkcji w gospodarstwach rolnych i skutki ograniczeń limitowania produkcji


Print Friendly, PDF & Email

Szybki rozwój rolnictwa na terenie województwa podlaskiego jest chlubą rolników, którzy potrafili w tak szybkim tempie rozwinąć produkcję mleka oraz żywca wieprzowego. Na uwagę zasługują także zakłady przetwórcze – mleczarnie, zakłady mięsne, które potrafiły dostosować moce produkcyjne do podaży surowca (mleka, żywca wieprzowego).

Duża koncentracja produkcji na niewielkim terenie jest bardzo korzystna dla podmiotów przetwórczych – bliski transport, producenci wyspecjalizowani produkujący duże ilości o dobrych parametrach surowce.

Skupmy się na warunkach produkcyjnych powiatu zambrowskiego – najmniejszego w województwie podlaskim. Warunki produkcyjne nie są zbyt korzystne dla rolnictwa. Warunki klimatyczne są tu dość srogie, niewielka ilość opadów szczególnie w ostatnich latach, gleby średnie i słabe.
W produkcji rolniczej przeważa produkcja zwierzęca, produkcja roślinna dostosowana jest do produkcji pasz dla zwierząt. Najbardziej rozwiniętym kierunkiem produkcji jest chów trzody chlewnej – obsada 156,8 szt./100 ha UR. Daje nam to I miejsce w województwie. Drugie miejsce w województwie zajmuje powiat zambrowski jeśli chodzi o obsadę bydła – 88,9 szt./100 ha UR. Ze względu na obsadę zwierząt na 100 ha UR możemy być dumni z wysokiej produkcyjności gospodarstw. Biorąc pod uwagę obsadę w DJP/1 ha UR wszystkich zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach – średnio w województwie 0,62 DJP/1 ha UR, powiat zambrowski 0,95 DJP/1 ha UR. W najbardziej produkcyjnych wybranych wsiach obsada wynosi 1,6-1,73 DJP/1 ha UR. Wysoki poziom produkcji trzody chlewnej jest spowodowany małą pracochłonnością, możliwością zabezpieczenia pasz z zakupu. Przy chowie bydła mlecznego niezbędna jest baza paszowa z własnych pasz objętościowych, natomiast wprowadzenie nowych systemów utrzymania zmobilizowało rolników do zwiększania stad krów (szczególnie w roku referencyjnym). Rozwój każdej produkcji jest spowodowany uzyskiwaniem przez producentów większych dochodów. Ogólna tendencja w rolnictwie to: konkurencyjne ceny produktów, wprowadzanie tańszych technologii produkcji. Rolnik, żeby uzyskać w gospodarstwie dochód (na poziomie umożliwiającym utrzymanie rodziny) w warunkach coraz bardziej rozwiniętej infrastruktury i zwiększających się kosztów utrzymania – zwiększa produkcję.

Zwiększanie poziomu produkcji niesie za sobą także ujemne skutki polegające na zagrożeniach dla środowiska naturalnego. Obecnie obserwuje się największą koncentrację w chowie zwierząt w gospodarstwach w przedziale powierzchniowym 10-20 ha UR. Obsada w niektórych gospodarstwach wynosi 2,5-3 DJP/1 ha UR. Nasz kraj obecnie stanął przed problemem ograniczania produkcji (kwotowanie). Bez nadzoru w niektórych regionach koncentracja produkcji znacznie przekroczyłaby dozwolone normy. Ograniczeniem jest norma azotu N/ha do 170 kg zastosowana w nawozach organicznych. Norma N ogranicza nam obsadę do 2 DJP/1 ha UR. Żeby skorzystać obecnie z funduszy programu SAPARD wymagana jest obsada do 1,5 DJP/1 ha UR.
Problem głodu ziemi na terenie powiatu zambrowskiego jest odczuwany przez wiele intensywnie prowadzonych gospodarstw. Nadzieję na powiększenie areału gospodarstw rozwojowych stworzą renty strukturalne i możliwości powiększenia gospodarstw poprzez przejmowanie ziemi od rolników przekazujących ziemię za wcześniejsze świadczenia przedemerytalne.

Szybki rozwój produkcji zwierzęcej znacznie ograniczył produkcję roślinną. W gospodarstwach mlecznych całe powierzchnie użytków rolnych przeznaczone są pod uprawę traw oraz kukurydzy. Gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną uprawiają tylko zboża. Obecna struktura zasiewów jest bardzo niekorzystna ze względu na zmianowanie roślin głównie uprawę zbóż, które stanowią 81% w powierzchni gruntów rolnych.

Obecny poziom produkcji w kierunkach tradycyjnych rolnictwa na terenie powiatu zambrowskiego ma niewielkie szanse w intensyfikacji. Ograniczenia powierzchniowe, obsady, chęci skorzystania z dopłat do produkcji oraz funduszy strukturalnych będą dla rolnika wyznacznikiem wysokości produkcji.

Jednak w krajach UE farmerzy ograniczeni limitami produkcyjnymi poszukują nowych rozwiązań i często odchodzą od tradycyjnych form rolnictwa na rzecz zwierząt egzotycznych – jak chów strusi, zwierząt futerkowych, królików. Utrzymywane zwierzęta nie podlegające limitowaniu mogą przynosić dość wysokie zyski w gospodarstwach.

Na terenach wiejskich obecnie odczuwalny jest brak podstawowych usług. Możliwości i potrzeby w tym zakresie są bardzo duże począwszy od usług transportowych – wywozu z gospodarstw produktów rolnych do przetwórcy, poprzez zaopatrzenie gospodarstw w środki produkcji do usług w produkcji roślinnej takich jak siewy specjalistyczne, zbiór roślin na kiszonkę. Usługi przeglądu maszyn i ciągników, napraw. Usługi specjalistyczne w produkcji zwierzęcej – korekcja racic, bielenie pomieszczeń, budowlane.

Coraz większą rację bytu będą miały na terenach wiejskich biura rachunkowe, które rolnikowi będą pomagały w prowadzeniu rozliczeń, wypełnianiu wniosków o płatności.

Zachęcam rolników oraz mieszkańców wsi do wykorzystania możliwości rozwoju i pozyskiwania dochodów nie tylko z produkcji mleka i żywca ale także z rozwijanych usług, z których można uzyskać dość pokaźne dochody.

Tadeusz Lipski