Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dzierżawa na 10 lat – nowe zasady przy zawieraniu umów z ANR – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dzierżawa na 10 lat – nowe zasady przy zawieraniu umów z ANR


Print Friendly, PDF & Email

W dniu 18 stycznia 2016 r. prezes Agencji Nieruchomości Rolnych podpisał Zarządzenie w sprawie rozdysponowania wolnych gruntów. Podstawową formą zagospodarowania gruntów rolnych będą przetargi ograniczone na dzierżawę dla osób zamierzających powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. Okres trwania nowozawieranych umów dzierżawy będzie wynosić 10 lat. 

ANR posiada w swoich zasobach ponad 100 tys. ha możliwych do wydzierżawienia.

Do przetargów ograniczonych będą, co do zasady, przeznaczane nieruchomości rolne o powierzchni powyżej 1 ha. Przyjęcie większego limitu (nie więcej jednak niż 5 ha) będzie możliwe po akceptacji Rad Społecznych, które działają przy każdym Oddziale Terenowym Agencji od 2012 r. i w skład których wchodzą przedstawiciele najważniejszych organizacji społecznych i zawodowych rolników. Do zagospodarowania w drodze przetargów ograniczonych będą przeznaczane również nieruchomości rolne, pochodzące z 30% wyłączeń na podstawie znowelizowanej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 16 września 2011 r.

Ustalając powierzchnię konkretnej nieruchomości rolnej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na przetargu ograniczonym, oddziały terenowe ANR będą brały pod uwagę średnią wielkość użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie.

Gdy średnia powierzchnia gospodarstwa jest mniejsza od krajowej, ANR będzie przyjmować średnią krajową, czyli 10,49 ha. Taka będzie maksymalna wielkość działek wystawianych na przetargi ograniczone w siedmiu województwach: lubelskim (gdzie średnia wielkość gospodarstwa wynosi 7,58 ha), łódzkim (7,62 ha), małopolskim (3,98 ha), mazowieckim (8,52 ha), podkarpackim (4,71 ha), śląskim (7,42 ha) i świętokrzyskim (5,57 ha). W uzasadnionych przypadkach ANR dopuszcza podwyższenie powierzchni powyżej średniej do 50%. Ustalenie powierzchni powyżej 150% średniej powierzchni będzie możliwe po uzgodnieniu z Radą Społeczną działającą przy Oddziale Terenowym.

W zależności od sytuacji w regionie oraz opinii miejscowych rolników i samych organizacji rolniczych, w ramach przetargów ograniczonych na dzierżawę będą organizowane przetargi ofert pisemnych

ANR posiada ponad 100 tys. ha możliwych do wydzierżawienia. Najwięcej gruntów znajduje się na terenie działania oddziałów w: Szczecinie (prawie 36 tys. ha), Olsztynie (17,7 tys. ha), Gorzowie (17,5 tys. ha).

Żródło:www.anr.gov.pl

MZ