Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dlaczego powinniśmy prowadzić rachunkowość – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dlaczego powinniśmy prowadzić rachunkowość


Print Friendly, PDF & Email

Spełnienie określonych celów każdego przedsiębiorstwa, w tym również gospodarstwa rolniczego zależy od umiejętności zarządzania. Spośród podstawowych funkcji zarządzania, funkcje planowania i kontroli wymagają odpowiednich danych o przedsiębiorstwie. Najobszerniejsze i najlepiej usystematyzowane źródło danych stanowi rachunkowość. Najczęściej określa się ją jako system pomiaru, rejestracji, klasyfikacji, prezentacji i interpretacji określonych zjawisk gospodarczych.

W obecnym ustroju gospodarczym, rolnik chcący aby jego gospodarstwo funkcjonowało według zasad rynkowych, winien spełnić cztery podstawowe warunki aby skutecznie nim zarządzać:

1. rozumieć zasady i ograniczenia funkcjonowania gospodarstwa rolnego,

2. posiadać umiejętność sporządzania długo- i krótkoterminowych planów, opartych na znajomości możliwości technicznych i finansowych gospodarstwa,

3. prowadzić rachunkowość zapewniającą właściwą kontrolę realizacji planów,

4. mieć znajomość istniejącego stanu gospodarstwa, na podstawie analiz danych uzyskanych z prowadzonej rachunkowości.

Dotrzymanie tych warunków, zapewni skuteczne zarządzanie gospodarstwem oraz wpłynie na wyeliminowanie często popełnianych błędów w zarządzaniu.

Dlatego tak istotne staje się dysponowanie dużą ilością informacji na temat bieżącej kondycji gospodarstwa.

Problem ten rozwiązuje prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na jakość danych rejestrowanych w trakcie jej prowadzenia, bo od tego zależy prawdziwość analizy działalności gospodarstwa rolniczego, a także trafność podejmowanych decyzji.
Rachunkowość wyrosła z potrzeby wspomożenia pamięci ludzkiej w kontroli zasobów i przebiegu działalności jednostki gospodarczej. Stała się systemem odzwierciedlania działalności jednostki gospodarczej.

Klasyczna rachunkowość dostarcza danych opisujących stan przeszły. Z praktyki krajów Europy Zachodniej wynika, że im bardziej gospodarką rządzi mechanizm rynkowy, tym zapotrzebowanie na dane z rachunkowości jest większe. Wykorzystanie ich w zarządzaniu wymaga jednak bardziej złożonych procedur przetwarzania. Dane dostarczane przez tradycyjną rachunkowość, uzupełniane danymi o zjawiskach gospodarczych w ujęciu fizycznym stanowią podstawę analizy jednostki gospodarczej, której celem jest uzyskanie informacji o procesach w przeszłości, a następnie ocena poziomu dochodowości i bezpieczeństwa egzystencji gospodarstwa.

Informacje tworzone przez rachunkowość służą ponadto otoczeniu gospodarstwa związanego z nim różnego rodzaju transakcjom gospodarczym i powiązaniami kapitałowymi. Związki jednostek gospodarczych z jego otoczeniem dotyczą przede wszystkim:

 • jego aktualnych właścicieli i potencjalnych inwestorów, którzy zainteresowani są głównie jego wynikami finansowymi i stopniem ryzyka prowadzonej działalności,
 • kredytodawców i pożyczkodawców – są oni zainteresowani stopniem płynności finansowej, warunkującym możliwość spłacenia przez nią zobowiązań oraz wypłacalnością, rzutującą na ocenę ryzyka kredytowego,
 • kontrahentów rynkowych – są oni szczególnie zainteresowani oceną ogólnej sytuacji finansowej jednostki i jej zamierzeniami na przyszłość,
 • instytucji i organizacji administracji państwowej, które zainteresowane są gromadzeniem informacji dla potrzeb statystyki gospodarczej wykorzystywanej w polityce gospodarczej i dochodowej.

W odniesieniu do gospodarstw rolniczych rachunkowością zainteresowani są ponadto:

 • rząd i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które kształtuje politykę rolną a z chwilą integracji Polski z Unią Europejską będą zobowiązane do dostarczenia odpowiednich danych rachunkowości gospodarstw do Systemu Danych Rachunkowości Rolnej Unii Europejskiej (Farm Accountancy Data Network – FADN ),
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dysponent funduszy publicznych dla gospodarstw rolniczych,
 • Urząd Skarbowy – w zakresie działów specjalnych produkcji rolniczej, płatności z tytułu podatku od towarów i usług, a w przyszłości podatku dochodowego.

Zainteresowanie tak wielu użytkowników rachunkowością sprawia, że musi ona być systemem:

 • wszechstronnym i jednocześnie spójnym wewnętrznie,
 • wiarygodnym i użytecznym,
 • naturalnym i terminowym,
 • kompletnym i porównywalnym.
Opracował: Paweł Śliwowski