Na 30 dni przed planowanym uruchomieniem portalu ARiMR opublikuje szczegółowe informacje dotyczące jego lokalizacji , obsługi oraz sposobu nabywania uprawnień w celu prawidłowego zalogowania do portalu.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru dostawców lub wykonawców dotyczy wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto   dla beneficjentów pomocy przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowanych.

Powyższy obowiązek zostaje wprowadzony na mocy przepisów zmienionej Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 które weszły w życie z dniem 18 stycznia 2017 roku. Wobec powyższego dla umów o przyznanie pomocy zawartych od dnia 18.01.2017 przy wyborze dostawcy należy stosować tryb konkrecyjny wynikający z art. 43a opisanej wyżej ustawy. Jednak do momentu umożliwienia publikacji zapytań ofertowych na portalu możliwe będzie:

- zamieszczenie zapytania na stronie internetowej podmiotu obowiązanego do jego udostępnienia różnym podmiotom lub

- skierowanie zapytań do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców ewentualnie wszystkich potencjalnych wykonawców w przypadku istnienia mniejszej liczby niż trzech potencjalnych wykonawców.

Dla umów zawartych przed 18 stycznia 2017 roku stosuje się zasady konkurencyjności wynikające z umowy o przyznanie pomocy.

                                                                                                                      Piotr Łapiński
PZDR Wysokie Mazowieckie

Opracowano na podstawie informacji zawartych na stronie: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycji-oraz-dostawe-towaru-lub-uslugi-w-ramach-prow-2014-2020-tyl.html

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie