Leasing oznacza: pożyczanie, wynajmowanie, dzierżawienie.

Leasing – to jeden z umownych stosunków cywilnoprawnych. Polega on na zawarciu umowy pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. W ramach leasingu jedna ze stron umowy – finansujący – przekazuje drugiej stronie – korzystającemu – prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres czasu, w zamian za ustalone ratalne opłaty.

Zalety umowy leasingu:

- niewielkie zaangażowanie własnego kapitału,

- optymalizacja obciążeń podatkowych,

- możliwość rozliczenia podatku VAT

Wszystkie regulacje dotyczące umowy oparte są na podstawie zapisów umowy oraz uwarunkowań kontrolowanych przez polskie prawo. Użytkownicy korzystający z tego sposobu nabywania sprzętów są zatem chronieni i mają zapewnienie, że prowadzona przez nich działalność i zawierane zobowiązania są legalne a także bezpieczne w świetle obowiązujących przepisów. Przedmiotem umowy leasingu mogą być tylko rzeczy.

Umowa leasingu jest regulowana przez Kodeks cywilny w art. 7091-70918.

Rodzaje leasingu

Biorąc pod uwagę liczbę stron biorących udział w transakcji leasingowej wyróżnia się:

- leasing bezpośredni – producent zawiera umowę bezpośrednio z użytkownikiem,

- leasing pośredni – w transakcji uczestniczą więcej niż dwie strony.

Inny podział leasingu to - operacyjny i finansowy

Leasing operacyjny – inaczej usługowy – polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Czas ten jest z reguły krótszy niż okres normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy. Raty leasingowe stanowią dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów, a przedmiot leasingu nie podlega u niego amortyzacji. W umowie leasingu operacyjnego leasingobiorca może mieć zagwarantowane prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, za określoną z góry wartość końcową powiększoną o podatek od towarów i usług VAT.

Leasing finansowy – inaczej kapitałowy – polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością finansującego, zaś amortyzuje go korzystający, natomiast przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Firma zwiększa wartość swojego majątku nie ponosząc dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy, a zwiększona forma amortyzacji pozwala regulować jej koszty i dochody. Leasing finansowy, podobnie jak operacyjny, charakteryzuje się tym, iż zawiera klauzulę opcji na sprzedaż przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu umowy. Oznacza to, że korzystający ma prawo wykupu rzeczy oddanej mu w leasing. Leasing finansowy jest więc zbliżony do kredytu lub pożyczki, gdzie przedmiotem „pożyczki” jest tu środek trwały, a nie gotówka.

Rata leasingowa w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u korzystającego, a część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej.

Podmioty leasingu

Leasingodawca – finansujący – to właściciel przedmiotu, który daje ten przedmiot w odpłatne użytkowanie drugiej osobie na określony czas i na określonych warunkach. Najczęściej jest to wyspecjalizowana firma zajmująca się świadczeniem usług leasingu.

Leasingobiorca korzystający – to osoba korzystająca z przedmiotu leasingu na warunkach określonych w umowie. Najczęściej jest to przedsiębiorca, rzadziej, ze względu na niekorzystne przepisy podatkowe, osoba fizyczna.

Zbywający - to osoba, od której finansujący nabywa własność rzeczy. Finansujący obowiązany jest wydać korzystającemu razem z rzeczą odpis umowy ze zbywającym lub odpisy innych posiadanych dokumentów dotyczących tej umowy, a w szczególności odpis dokumentu gwarantującego co do jakości rzeczy, otrzymanego od zbywającego lub producenta.

Rozwiązanie umowy leasingu

Kodeks cywilny dopuszcza rozwiązanie umowy leasingowej z powodu okoliczności za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności. Przepis nie określa czy są to powody finansowe czy utrata zapotrzebowania na leasingowany przedmiot przez przedsiębiorstwo. Jest to jednak niekorzystne dla korzystającego, gdyż jeżeli umowa leasingu wygasła z przyczyn po stronie korzystającego finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także naprawienia szkody

                                                                  

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Leasing

             http://www.cevap.pl//co-to-jest-leasing-

Mariola Piwowarska

PZDR Kolno

Dzisiaj jest 24.01.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie