Nowe przepisy o ubezpieczeniach rolnych podwyższają wielkość dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich do 65% sumy ubezpieczenia upraw i zwierząt. Udział rolnika w wielkości składki ubezpieczeniowej będzie wynosił 35%.

Zasady ubezpieczeń

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach rolnych, która obowiązuje od lipca 2015 r. zmienia definicję producenta rolnego i daje możliwość ubezpieczenia tzw. podmiotów dużych. Ubezpieczenie z dopłatą budżetu państwa obejmuje producentów owoców i warzyw przy stawkach taryfowych wyższych niż 6% sumy ubezpieczenia upraw.

Ulega skróceniu okres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z 30 do 14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Możliwe będzie zawieranie umów ubezpieczenia upraw i zwierząt z grupą zakładów ubezpieczeń współpracujących ze sobą na określonych zasadach.

Sposób wyliczania wielkość składki ubezpieczeniowej nie uległ zmianie i zależy od rodzaju oraz gatunku uprawy, położenia geograficznego pól uprawnych, stawki taryfowej wyrażonej w procentach, sumy ubezpieczenia oraz wysokości dopłaty z budżetu państwa.

Bez zmian pozostawiono stawki taryfowe, przy których obowiązują pełne dopłaty dla upraw zbóż, kukurydzy, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych wynosi 3,5%, a dla rzepaku 5%.

Stawki ubezpieczenia

Nowe przepisy określają również maksymalne stawki sumy ubezpieczenia na 2015 r., które na 1 ha uprawy wynoszą np: 7000 zł dla zbóż , 8800 zł dla kukurydzy, 8400 zł dla rzepaku i rzepiku, 29300 zł dla ziemniaków, 43600 zł dla truskawek itp.

Ubezpieczeniem objęte są również zwierzęta. Stawki sumy ubezpieczenia wynoszą dla 1 szt. np.: 17400 zł dla bydła, 8900 zł dla koni, 2100 zł dla świń, 250 zł dla gęsi (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2015 r.).

Wybierz najlepsze towarzystwo ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia rolne można wykupić w trzech towarzystwach ubezpieczeniowych: Concordii, Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych i PZU. W ramach swych usług firmy ubezpieczeniowe oferują również możliwość ubezpieczenia upraw od pakietu ryzyk, np.: od gradu, ujemnych skutków przezimowania i przymrozków wiosennych lub deszczu nawalnego i huraganu, co daje rolnikowi możliwość szerszej ochrony swych upraw w razie wystąpienia nieprzewidzianej sytuacji.

Rolnik w ramach tego ubezpieczenia musi liczyć się z kosztem 23-80 zł/ha w zależności od rodzaju uprawy i wybranego ryzyka lub pakietu ryzyk. Pamiętajmy, że szkodę należy zgłosić w ciągu 3 dni od jej powstania. Warunkiem uznania szkody jest przeprowadzenie oględzin przez rzeczoznawcę niezależnego, wskazanego przez ubezpieczyciela. W szczególnych przypadkach można kontynuować zbiór z uszkodzonych pól, o ile terminy agrotechniczne nie pozwalają na dalsze opóźnianie zbioru. Rolnik musi pozostawić na końcach i w środku pola próby uszkodzonej uprawy w kształcie kwadratu lub prostokąta, (np. Concordia Ubezpieczenia wymaga kwadratu o wielkości 1000 m2, z tym że dla pól powyżej 10 ha należy pozostawić 1 ha, a dla pól powyżej 100 ha – 5 ha uszkodzonego pola w celu dokonania oględzin).

Wielkość odszkodowania określana jest przez rzeczoznawcę na podstawie symptomów występujących na roślinach. Określa on ubytek plonu w procentach, np.: jeśli szkoda wyniesie 12% ubytku w plonie to odszkodowanie również będzie stanowić 12% sumy ubezpieczenia uszkodzonej powierzchni. O szczegóły i warianty ubezpieczeń upraw rolnych można zapytać eksperta ubezpieczeniowego.

Brak ubezpieczenia upraw rolnych w gospodarstwie rolnym może skutkować karą w wysokości 2 euro za każdy nieubezpieczony hektar. Kara nie będzie obowiązywała rolnika, jeśli ten okaże pisemną odmowę ubezpieczenia sporządzoną co najmniej przez dwa zakłady ubezpieczeniowe.

W 2015 r. wysokość opłaty za brak ubezpieczenia OC rolników wynosi 175 zł, a za brak ubezpieczenia budynków rolniczych 440 zł. Zapłacenie kary nie zwalnia z obowiązku ubezpieczenia.

Paweł Śliwowski

st. spec. ds. ekonomiki

Wiadomości Rolnicze nr 11(311), listopad 2015

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie