Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1066) dotycząca trybu i formy wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa wprowadza elektroniczną formę zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, jednak przewiduje również honorowanie papierowej wersji zaświadczeń lekarskich.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. dla osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS zaświadczenia mogą być wystawiane przez lekarza w następujących formach:

- papierowej na formularzu ZUS-ZLA lub

- wypełnione i wydrukowane z systemu teleinformatycznego albo

- wydrukowane z systemu teleinformatycznego, a następnie wypełnione ręcznie

W związku z tym w przypadku zaistnienia choroby w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. ubezpieczony jako rolnik lub domownik powinien dostarczyć do KRUS zaświadczenie lekarskie w formie papierowej w celu ustalenia prawa do zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy przyznaje się wyłącznie na wniosek zainteresowanej osoby lub innej osoby mającej interes prawny w ustaleniu tego prawa. Dostarczone przez ubezpieczonego do placówki terenowej lub oddziału regionalnego KRUS zaświadczenie lekarskie, wystawione na druku ZUS-ZLA, jest traktowane jako złożenie wniosku o przyznanie świadczenia. Przedłużenie prawa i wypłaty zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni następuje na podstawie złożonego wniosku o przedłużenie zasiłku chorobowego.

Od 1 stycznia 2018 r. dla rolników ubezpieczonych w KRUS zaświadczenie lekarskie będzie wystawione tylko w formie elektronicznej. W takim przypadku ubezpieczony nie będzie musiał składać wniosku o przyznanie prawa do zasiłku chorobowego, gdyż elektroniczne zaświadczenie lekarskie wpłynie do KRUS.

 Monika Chojnowska

Źródło:

www.krus.gov.pl

Podstawa prawna: art. 6 i art. 26 pkt 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066).

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie