Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Obornik w gospodarstwie ekologicznym – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Obornik w gospodarstwie ekologicznym


Print Friendly, PDF & Email

Ważnym elementem gospodarowania ekologicznego jest utrzymanie żyzności i aktywności biologicznej gleby.

Aby żyzność i aktywność gleby była wysoka, należy stosować:

 • właściwie skonstruowany płodozmian, w którym rośliny motylkowe powinny stanowić co najmniej 25%,
 • nawożenie pól nawozami organicznymi pochodzenia zwierzęcego (obornik, gnojówka, gnojowica),
 • nawozy zielone z uwzględnieniem ich uprawy w płodozmianie,
 • nawozy mineralne pochodzenia naturalnego, które nie zostały przetworzone w sposób przemysłowy.
 • Nawozy organiczne powinny być wytworzone w gospodarstwie, ale dozwolony jest zakup tych nawozów z gospodarstw konwencjonalnych, przy czym należy je wcześniej w gospodarstwie przekompostować.

Podstawowym nawozem w gospodarstwie ekologicznym jest obornik. Rolnik ekologiczny powinien umieć minimalizować straty materii organicznej i składników pokarmowych (głównie azotu) podczas przechowywa­nia oraz stosowania obornika. Obornik w gospodarstwie powinien być przechowywany na odpowiednio przygotowanej i utwardzonej gnojowni. Takie same warunki przechowywania można uzyskać na oborze głębokiej pod zwierzętami.

Zagadnienia związane z przechowywaniem i stosowaniem nawozów organicznych stałych (obornik) i płynnych (gnojówka i ewentualnie gnojowica) reguluje Ustawa o nawozach i nawożeniu. Rolnicy muszą ją znać i stosować jej przepisy w swoich gospodarstwach. Zgodnie z jej regulacjami (po 25 października 2008 r.) gospodarstwa są zobowiązane do przecho­wywania nawozów naturalnych w następujący sposób:

 • obornik – może być gromadzony, fermentowany i przechowywany w pomiesz­czeniach inwentarskich (na głębokiej ściółce) lub na nieprzepuszczalnych pły­tach gnojowych ze ścianami bocznymi, które umożliwiają gromadzenie wy­cieków w szczelnych zbiornikach,
 • gnojówka lub gnojowica – powinny być gromadzone w szczelnych zbiorni­kach.

Pojemność płyt gnojowych oraz zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę po­winna zapewnić możliwość gromadzenia tych nawozów przynajmniej przez okres 4 miesięcy a na Obszarach Szczególnie Narażonych 6 miesięcy.

Przechowywanie obornika

Przechowywanie w oborze głębokiej pod zwierzętami

 • codzienne ścielenie ściółką,
 • obornik udeptywany jest przez zwierzęta, a warstwa jego wciąż się podnosi,
 • usuwa się go dwa razy w roku – wiosną i jesienią,
 • przy małym nakładzie pracy ciepło w pomieszczeniu, nawet zimą, jest duże,
 • wartość nawozowa obornika (niewielkie straty azotu),
 • wady: duże zużycie ściółki, a wysokie stężenie pary wodnej, amoniaku (NH3) i dwutlenku węgla (CO2) w powietrzu wymusza zastosowanie skutecznej wentylacji.

 Przechowywanie na gnojowni

 • powinna ona posiadać utwardzone, nieprzepuszczalne dno o niewielkim spadku do środka lub na boki (w zależności od tego, gdzie znajduje się zbiornik wodę gnojową albo gnojówkę i wodę gnojową),
 • powinna posiadać trwałe ściany boczne,
 • powinna być wyposażona w zbiornik na wodę gnojową lub gnojówkę,
 • wielkość gnojowni: 3 m2 na obornik, 2 m3 na gnojówkę.

Obornik powinien być odpowiednio układany na pryzmie warstwami, ale nie na całej powierzchni płyty gnojowej (pryzmy), lecz na wydzielonej jej części. Grubość jednorazowo nakładanej warstwy i wielkość wydzielonej kwatery zależy od ilości posiadanych zwierząt. Dzięki starannemu ułożeniu i ubiciu obornika tlen zostaje wypchnięty z pryzm. Dlatego też temperatura utrzymuje się na poziomie około 30°C. Stos układa się do wysokości 2 m (czasem nawet do 2,5 m), a następnie przykrywa kilkunastocentymetrową warstwą gleby. Zaletą tej metody są minimal­ne straty azotu w czasie składowania, ale nieco większe podczas wywózki. Z kolei dzięki całkowicie beztlenowym warunkom wiele nasion chwastów i patogenów ulega destrukcji (ze względu na wysoką koncentrację amoniaku i brak tlenu).

Obornik po zastosowaniu na pole powinien być jak najszybciej przyorany, gdyż zawiera bardzo dużo łatwo przyswajalnych składników, które w kontakcie z atmosferą ulegają utlenieniu, przez co obornik ulega przesuszeniu. Głębokość przyorania obornika to 10-2 cm przy uprawie zbóż, do 20 cm w uprawie ziemniaków. Na glebach lekkich należy stosować obornik (dobrze rozłożony) wiosną, a na glebach średniozwięzłych i zwięzłych – jesienią.

Stanisław Samełko