Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Najlepiej plonujące odmiany zbóż ozimych w gospodarstwach ekologicznych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Najlepiej plonujące odmiany zbóż ozimych w gospodarstwach ekologicznych


Print Friendly, PDF & Email

Właściwy dobór odpowiedniej odmiany jest jednym z ważniejszych warunków uzyskania zadawalających i stabilnych plonów zbóż w gospodarstwach ekologicznych.

Od sześciu lat Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, prowadzą doświadczenia, na terenie woj. podlaskiego, z oceną plonowania odmian zbóż w gospodarstwach ekologicznych.

Wszystkie doświadczenia zlokalizowano w gospodarstwach ekologicznych z atestem lub w okresie przestawiania.

Celem prowadzonych doświadczeń jest wybór odmian zbóż najlepiej plonujących w warunkach gospodarstw ekologicznych.

Odmiany uprawiane w systemie ekologicznym powinny cechować się: szybkim wzrostem i rozwojem w początkowym okresie co skutkuje większą konkurencyjnością w stosunku do chwastów, dużą odpornością na choroby i szkodniki, dużą zdolnością do pobierania składników pokarmowych z gleby, dobrą jakością (celnością) ziarna.

W latach 2008-2009 przeprowadzono drugą serię (6 doświadczeń) z odmianami zbóż ozimych. W każdym doświadczeniu były oceniane 4 odmiany. Wielkość poletka do zbioru wynosiła 25-30 m2. Doświadczenia założono metodą losowanych bloków w 4 powtórzeniach, po następujących przedplonach: łubin wąskolistny lub koniczyna z trawami albo mieszanka zbożowa. Siewy wykonano siewnikami dostępnymi w gospodarstwach, na głębokość 2-3 cm, w rozstawie 11 cm.

Gęstość siewu dla poszczególnych gatunków była następująca (w szt. ziarn na 1 m2): żyto – 385, pszenica ozima – 550, pszenżyto ozime – 500.

Ilość wysiewu wyliczono na podstawie wzoru:

* – wysiew zwiększono o 10% ze względu na gorsze warunki wegetacji zbóż w gospodarstwach ekologicznych

Chwasty w zbożach zwalczano mechanicznie przez 2-3 krotne bronowanie wiosną, do fazy strzelania w  źdźbło.

Plonowanie odmian zbóż ozimych

Zboża ozime wysiane w jesieni 2008 r. na ogół dobrze powschodziły. Rozwój roślin po wschodach, ze względu na małą ilość opadów, nie był zbyt intensywny. Dlatego też przed zimą odnotowano zaledwie fazę trzeciego listka. Mimo to wszystkie gatunki ozimin przezimowały na ogół dobrze. W pierwszej dekadzie kwietnia obserwowano intensywne krzewienie zbóż ozimych. Rozwój ich został zahamowany w drugiej połowie kwietnia na skutek występującej w tym okresie suszy. Dopiero opady w drugiej połowie maja wpłynęły na poprawę stanu ozimin. Intensywne opady w czerwcu a także wysoka temperatura w lipcu przyczyniły się do porażenia zbóż przez choroby grzybowe. Uzyskano plony na średnim poziomie – niższe o 30-40% w stosunku do zbóż uprawianych w intensywnych warunkach a także na ogół niższe w stosunku do plonów zebranych w roku 2008.

Spośród badanych gatunków zbóż najlepiej w warunkach gospodarstw ekologicznych, plonowało żyto. W roku 2008 najwyżej plonowały odmiany Daran – 4,47 t/ha i Dańkowskie Diament – 4,60 t/ha. Podobnie w roku 2009 najwyższym plonem odznaczały się odmiany Daran – 3,01 t/ha i Dańkowskie Diament – 2,95 t/ha (tab. 1.).

Wśród odmian pszenicy ozimej w obu latach najlepiej plonowała Satyna – 3,12 i 4,07 t/ha (tab. 2). Pszenica ozima często była porażona przez septoriozę liści i kłosów co oddziaływało na obniżkę plonów.

Doświadczenie z pszenżytem ozimym w roku 2008 zostało zdyskwalifikowane, a w roku 2009 odmiany Grenado, Sorento, Todan plonowały na podobnym poziomie – 3,27- 3,35 t/ha. Natomiast odmiana Pawo, ze względu na mniejszą odporność na suszę, wydała niższy plon (tab. 3.).

Tabela 1. Żyto

Odmiana Plon ziarna w t z ha
2008
2009
Daran
4,47
3,01
Kier
3,77
2,34
Dańkowskie Diament
4,60
2,95
Warko
4,20
2,46

 

Tabela 2. Pszenica ozima

Odmiana Plon ziarna w t z ha
2008 2009
Dorota
2,79
3,75
Satyna
3,12
4,07
Legenda
2,45
3,28
Kobiera
3,13
2,67

 

Tabela 3. Pszenżyto ozime

Odmiana
Plon ziarna w t z ha
2009
Grenado
3,27
Sorento
3,35
Todan
3,35
Pawo
2,97

 

Podsumowanie

W warunkach woj. podlaskiego, w gospodarstwach ekologicznych najlepiej plonują odmiany: żyta – Dańkowskie Diament i Daran, pszenicy ozimej – Satyna i pszenżyta ozimego – Grenado, Sorento i Todan. Podstawowe czynniki agrotechniczne warunkujące uzyskanie odpowiednich plonów w gospodarstwach ekologicznych to: terminowy siew, właściwa ilość wysiewu i staranna pielęgnacja (kilkukrotne bronowanie).

dr inż. Tadeusz Dworakowski
IUNG-PIB Białystok

Wiadomości Rolnicze nr 9/2010