Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Jak uzyskać zwrot kosztów za kontrolę gospodarstwa ekologicznego – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Jak uzyskać zwrot kosztów za kontrolę gospodarstwa ekologicznego


Print Friendly, PDF & Email

Od roku 2009 rolnicy wytwarzający żywność wysokiej jakości mogą uzyskać wsparcie w ramach działania “Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013″

W tym systemie wsparcia rolnik, który w swoim gospodarstwie wytwarza metodami ekologicznymi produkty, przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi, możne otrzymać dotację do kosztów kontroli, w wysokości nieprzekraczającej 996 zł rocznie (wartość netto).

Aby uzyskać pomoc należy:

 • złożyć wniosek do ARiMR o przyznanie pomocy finansowej (druk W-1/140), celem przystąpienia do działania “Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 • przez 5 kolejnych lat od wydania decyzji składać, w określonym terminie, wnioski o płatność (druk W-2/140).

Wnioski o których mowa, dostępne są na stronie internetowej Agencji, w Biurach Powiatowych i Oddziale Regionalnym ARiMR oraz we wszystkich Biurach Powiatowych i Centrali Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Producent, który ma siedzibę gospodarstwa lub mieszka w województwie podlaskim poprawnie wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami, składa osobiście lub wysyła pocztą na adres: Podlaski Oddział Regionalny ARiMR, 18-400 Łomża, ul. Nowa 2.

Wniosek o przyznanie pomocy (druk W-1/140)

Wniosek składać można do czasu dostępności środków, nie później niż do 31 grudnia 2013. Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię certyfikatu, wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą potwierdzającego  fakt, iż prowadzona przez nas produkcja jest zgodna z wymogami rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007. Certyfikat nie może być wydany wcześniej niż  9 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
  Przykład: certyfikat wydany 10 czerwca 2009 roku, wniosek najpóźniej można złożyć 9 marca 2010 roku
  lub
 • oświadczenie producenta rolnego o wytwarzaniu produktów w okresie konwersji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007. Oświadczenie takie składa  rolnik, który dopiero rozpoczyna przestawianie swego gospodarstwa z konwencjonalnego na ekologiczne metody produkcji.
  Oświadczenie powinno uwzględniać: produkty i rodzaj produkcji, jakie zostały objęte systemem kontroli, dane jednostki certyfikującej, do której producent rolny zgłosił się oraz datę objęcia systemem kontroli (data wysłania zgłoszenia działalności do jednostki certyfikującej).

Decyzja w sprawie przyznania pomocy  zgodnie z rozporządzeniem powinna być wydana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o płatność (druk W-2/140).

Wnioski o płatność można składać przez 5 kolejnych lat, w terminie 90 dni od dnia upływu “okresu pomocy” którego wniosek dotyczy. “Okres pomocy”, obejmuje kolejne 12 miesięcy liczone od dnia wydania  certyfikatu zgodności, albo złożenia wniosku o przyznanie pomocy wraz z oświadczeniem.
Obowiązkowe załączniki do wniosku o płatność:

 • kopia certyfikatu, wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą potwierdzająca fakt, iż prowadzona przez nas produkcja jest zgodna z wymogami rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007.
  Certyfikat musi być ważny co najmniej przez 6 miesięcy w okresie, za który jest składany wniosek.
 • Kopie dowodów księgowych (faktury, dowody wpłaty, przelewy bankowe) potwierdzające poniesione koszty objęte refundacją w ramach tego działania.

Jeżeli wniosek do ARiMR wpłynie po tym terminie (liczy się data stempla wysyłki, lub dostarczenia do biura) rolnik nie dostanie płatności za dany rok. Po upływie 12 miesięcy  może ponownie składać wniosek o płatność o ile, posiada stosowny certyfikat i wytwarza produkty przeznaczone bezpośrednio, lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi.

Przykład:

 1. Do wniosku o przyznanie pomocy beneficjent załączył certyfikat wydany w dniu  28 lipca 2009 r. “Okres pomocy” mija 28 lipca 2010. Od tego czasu, beneficjent ma 90 dni na złożenie wniosku o płatność. W tym przypadku jest to 25-10-2010 r.
 2. Beneficjent złożył wniosek wraz z oświadczeniem, że rozpoczął wytwarzanie produktów w okresie konwersji w dniu  5 grudnia 2009 r. Termin złożenia wniosku o płatność po 12 miesiącach od złożenia wniosku o przyznanie pomocy tj. 5 grudnia 2010 roku. Ostateczny termin złożenia wniosku do ARiMR to 5 marca 2011 roku.

Podstawy prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania “Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 2. Zmiana Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 listopada 2009 r.
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 1 kwietnia 2009 r.

Małgorzata Wróblewska