Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Czego dotyczy nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Czego dotyczy nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym


Print Friendly, PDF & Email

Nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym z dnia 25 czerwca 2009 r. (Dz.U. 116 poz. 975) wnosi kilka zasadniczych zmian do obowiązujących do tej pory krajowych przepisów prawnych o rolnictwie ekologicznym.

Wprowadzone zmiany

Pierwsza ważna zmiana dotyczy procedury zgłaszania podjęcia przez producenta działalności w rolnictwie ekologicznym lub zgłaszania zmian zaistniałych w gospodarstwie. Zgodnie z artykułem 4 nowej ustawy, zgłoszenia lub zmian dotyczących tego zgłoszenia, dokonuje się tylko do jednostek certyfikujących.

Druga istotna zmiana dotyczy udostępniania przez jednostki certyfikujące informacji o produkcji ekologicznej. Na podstawie artykułu 9 jednostki certyfikujące mają obowiązek ogłaszania na swojej stronie wykazu producentów ekologicznych. Wspomniany wykaz będzie zawierał dane adresowe producenta oraz informację o wielkości poszczególnych produktów produkowanych jako ekologiczne.

Trzecia bardzo ważna zmiana związana jest z procedurą ubiegania się o zgodę na zastosowanie w gospodarstwie tzw. odstępstw od warunków produkcji ekologicznej.

Ustawodawca założył, że zgody na niżej podane odstępstwa w produkcji ekologicznej udzielał będzie Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych lub Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Lista odstępstw

Rolnik prowadzący produkcję ekologiczną może ubiegać się do Wojewódzkiego Inspektora JHARS o:
. Wprowadzenie do gospodarstwa dorosłych samic nieródek zwierząt pochodzących z konwencjonalnych gospodarstw, w liczbie większej niż przewiduje to art. 9 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.
. Mocowanie taśmy do ogonów owiec, przycinanie ogonów, piłowanie zębów, kształtowanie dziobów, usuwanie rogów.
. Stosowanie naturalnych barwników do tradycyjnego malowania jaj wielkanocnych.
. Uznanie z mocą wsteczną uprzedniego okresu, jako części okresu konwersji.
. Trzymanie bydła na uwięzi.
. Prowadzenie równoległej produkcji roślinnej metodą ekologiczną i nieekologiczną.
. Równoległy chów zwierząt tego samego gatunku metodą ekologiczną i nieekologiczną.
. Zakup i wprowadzanie do produkcji zwierzęcej drobiu konwencjonalnego.
. W okolicznościach katastroficznych zakup zwierząt konwencjonalnych w celu odnowienia lub odbudowy stada, odtwarzania pasiek, użycie pasz nieekologicznych, dokarmianie pszczół.
. Trzymanie w budynkach inwentarskich zwierząt na uwięzi, zmiana obsady zwierząt i warunków w pomieszczeniach.
. Zastosowanie dodatku (azotynu sodu, azotynu potasu) do produkcji przetworzonej żywności ekologicznej.
. Odstępstwa, o które producent rolny może ubiegać się u Głównego Inspektora JHARS:
Zastosowanie składnika pochodzenia rolniczego w przetwórstwie żywności, nie ujętego na liście składników nieekologicznych.
. Przekroczenie w danym roku limitu zastosowania 6 kg/ha miedzi.
. Zastosowanie syntetycznych witamin A, D i E w karmieniu przeżuwaczy.

Uzyskanie odstępstw odbywać się będzie w drodze administracyjnej na wniosek zainteresowanego producenta. W tym celu należy pobrać ze strony http://www.ijhar-s.gov.pl stosowny wniosek wraz z formularzem opinii jednostki certyfikującej. Następnie prawidłowo wypełniony wniosek wraz z formularzem opinii przesłać do jednostki certyfikującej, która wydaje producentowi certyfikat. Jednostka certyfikująca po zapoznaniu się ze składanym wnioskiem wyda do niego swoją opinię i prześle do właściwego inspektoratu JHARS.

Za wszystkie udzielane producentom pozwolenia nie będą pobierane żadne opłaty.

Zagadnienie odstępstw w rolnictwie ekologicznym jest bardzo szerokie. Szczegółowe informację na ten temat znajdziemy w wymienionych rozporządzeniach Rady i Komisji (WE), w Upoważnionych Jednostkach Certyfikujących oraz u doradców PODR zajmujących się rolnictwem ekologicznym.

Małgorzata Wróblewska