Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zakup materiału siewnego do ekologicznego gospodarstwa. – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zakup materiału siewnego do ekologicznego gospodarstwa.


Print Friendly, PDF & Email

Podstawową zasadą w ekologicznym gospodarstwie rolnym jest stosowanie odmian przystosowanych do lokalnych warunków glebowo-klimatycznych, odznaczających się dużą odpornością na choroby grzybowe, bakteryjne i szkodniki oraz  konkurencyjnych wobec chwastów. O ile odmiany uprawiane w gospodarstwie nie spełniają tych warunków można zakupić do gospodarstwa odpowiedni materiał kwalifikowany:

  • ekologiczny materiał siewny bądź nasadzeniowy-aktualny wykaz dostawców ekologicznego materiału siewnego i wykaz nasion, sadzeniaków ziemniaków, sadzonek drzew i krzewów uzyskiwanych zgodnie z metodami produkcji ekologicznej dostępnych na terenie kraju i UE zamieszczany jest na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa www.piorin.gov.pl Wykaz jest aktualizowany na podstawie zgłoszeń dostawców 10 dnia każdego miesiąca.
  • niezaprawiany chemicznie, nieekologiczny (konwencjonalny) materiał siewny po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Wydawanie pozwoleń odbywa się w drodze decyzji administracyjnej na wniosek producenta ekologicznego skierowany do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

Procedura ubiegania się o zezwolenie

Producent ekologiczny, składa wniosek o pozwolenie na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie ekologicznym  do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (woj. podlaskie, 15-959 Białystok, ul. Zwycięstwa 26 B). Wzór wniosku i instrukcja jego wypełnienia znajduje się na stronie www.piorin.gov.pl zakładka- rolnictwo ekologiczne.

Wniosek, należy złożyć przed wysiewem nasion albo posadzeniem sadzonek lub sadzeniaków ziemniaka (tak by w odpowiednim terminie uzyskać zezwolenie).

Uwaga! W przypadku zamiaru zastosowania materiału siewnego mieszanek, które w części wytworzono z udziałem składników nieekologicznych, wnioskodawca w pierwszej kolejności nabywa materiał siewny takiej mieszanki, a następnie składa wniosek do WIORiN o wydanie pozwolenia na zastosowanie materiału siewnego w odniesieniu tylko do tej części nasion, które nie zostały wytworzone metodami ekologicznymi. Na wniosku należy podać ilość (w kg) tylko części „nieekologicznej” np. dokonano zakupu 50 kg mieszanki, która zawiera 30 % materiału nieekologicznego wówczas we wniosku należy wpisać nazwę nabytej mieszanki, a w kolumnie ilość wpisać 15 kg (co stanowi 30 % nabytych wcześniej 50 kg mieszanki).

WIORIN może też wydać  zezwolenia dla mat. siewnego gatunków, które nie podlegają kwalifikacji – odmiany wówczas nie są obowiązkowe. Dotyczy to: roślin ozdobnych, zielarskich, przyprawowych i lekarskich, niektórych gatunków roślin sad., np. aronii, winorośli,  niektórych gat. roślin rolniczych, np. seradeli, gryki, prosa. Nasiona i sadzonki tych gatunków mogą pochodzić z dowolnego źródła.

Po wysianiu zakupionego materiału siewnego, rolnik powinien zachować etykietę i fakturę zakupu. Znajdujące się na etykiecie informacje w pełni identyfikują materiał siewny, zaś faktura jest dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o udzielenie dotacji do zakupionego materiału siewnego. 

 Dopłaty ARR do materiału siewnego

Rolnik, którzy w terminie od 15 lipca 2014 r. do 15 czerwca 2015 r zakupił/zakupi i zużył/zużyje do siewu lub sadzenia ekologiczny bądź konwencjonalny  materiał siewny zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się o w  Agencji Rynku Rolnego o dopłatę do materiału siewnego (dla gospodarstw z województwa podlaskiego jest to OT ARR w Białymstoku , ul Kombatantów 4). Wniosek oraz szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej www.arr.gov.pl  zakładka – Materiał siewny.  

Wniosek o dopłaty należy złożyć w terminie  od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 roku.

Do wniosku należy dołączyć: oryginały faktur oraz zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, otrzymane w ciągu 3 ostatnich lat (nie dotyczy dotacji otrzymanych z ARR). Po uzyskaniu dotacji do materiału siewnego producent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji przez okres 10 lat od dnia jej przyznania.
Minimalna ilość wysianych nasion w kg/ha oraz stawki dopłat do 1 ha powierzchni GO obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą:

 

Minimalna ilość wysianych nasion w kg/ha:

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni GO

pszenica zwyczajna, pszenżyto i owies – 150
żyto populacyjne i jęczmień – 130
żyto mieszańcowe lub syntetyczne – 80

80 zł

łubiny (żółty, wąskolistny lub biały) – 150
• groch siewny – 200
• wyka siewna – 80
• bobik – 270

130 zł

• ziemniaki – 2000

400 zł

mieszanki zbożowe lub pastewne sporządzone z materiału siewnego wymienionych gatunków – 140

80 zł


Małgorzata Wróblewska

Źródło: Agencja Rynku Rolnego, PIORIN