Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

,, Wsparcie na przystąpienie do systemów jakości’’ w ramach PROW 2014-2020 – korzystne zmiany – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

,, Wsparcie na przystąpienie do systemów jakości’’ w ramach PROW 2014-2020 – korzystne zmiany


Print Friendly, PDF & Email

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakończono prace nad rozporządzeniem, które umożliwi wprowadzenie korzystnych zmian dla uczestników systemów jakości. O wsparcie będą mogli ubiegać się wyłącznie nowi uczestnicy systemów jakości, którzy dopiero przystępują do wybranego systemu jakości.

Dotyczy to rolników, którzy przystąpią do systemu jakości w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok składania wniosków o przyznanie pomocy. Pozostałe zmiany to:- z 3 do 5 lat wydłużony zostanie okres wsparcia, w czasie którego beneficjenci będą mogli ubiegać się o refundację kosztów wynikających z uczestnictwa w wybranym systemie jakości  – skrócenie z 90 do 30 dni terminu liczonego od dnia upublicznienia przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy do dnia rozpoczęcia naboru tych wniosków – rozszerzenie zakresu kosztów kwalifikowalnych dla uczestników systemu rolnictwa ekologicznego o koszt zakupu pułapek feromonowych, barwnych i lepowych. Limit wsparcia przysługujący uczestnikom systemu rolnictwa ekologicznego z tytułu kosztów poniesionych na zakup w/w pułapek nie może przekroczyć kwoty 250 zł – doprecyzowana kwestia limitu wsparcia w związku z kosztami poniesionymi z tytułu uczestnictwa w systemie ,,Jakość Tradycja’’, w tym zakupu specjalistycznych publikacji związanych z prowadzeniem produkcji w tym systemie – doprecyzowanie wymogów stawianych na etapie wniosków o płatność dla uczestników systemu rolnictwa ekologicznego, którzy są producentami produktów roślinnych. Zostanie doprecyzowany wymóg związany z obowiązkiem załączania wraz z wnioskiem o płatność kopii protokołu kontroli przeprowadzonej przez jednostkę certyfikującą w okresie pomocy, z którego powinno wynikać, że produkcja produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi obejmuje minimum 0,5 ha użytków rolnych. Określi, że dotyczy to producentów wyłącznie produktów roślinnych.      Na zmianach skorzystają wszyscy beneficjenci. Zmienione przepisy będą również stosowane w sprawach związanych z przyznawania pomocy i wypłatą płatności, które zostały wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. W związku z tym, że pierwszy nabór wniosków w ramach poddziałania ,,Wsparcie na przystąpienie do systemów jakości’’ został już przeprowadzony i decyzje w sprawie przyznania pomocy w większości wydane, nowelizacja rozporządzenia przewiduje regulacje. Wydłużenie okresu objętego pomocą będzie obowiązywać w sprawach zakończonych ostateczną decyzją o przyznanie pomocy. Decyzje te wydane przez Dyrektorów Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego powinny zostać zmienione niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia. 2 stycznia 2017 roku projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach poddziałania ,,Wsparcie na przystąpienie do systemów jakości’’ objętego PROW 2014-2020 został przekazany do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych.

Źródło: MRiRW

Grażyna Gnatowska

PZDR Wysokie Mazowieckie