Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zalesianie w ramach PROW 2014-2020 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zalesianie w ramach PROW 2014-2020


Print Friendly, PDF & Email

Działanie PROW 2014-2020 “Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” ma na celu zwiększanie obszarów leśnych poprzez zalesianie i tworzenie terenów zalesionych na gruntach rolnych oraz gruntach z sukcesją naturalną.

Pomoc przyznawana jest osobie fizycznej lub prawnej bądź grupie osób fizycznych lub prawnych, których gospodarstwo rolne położone jest na obszarze kraju oraz które prowadzą działalność rolniczą. Wsparcie na zalesienie przyznawane jest również jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw.

Pomoc na “Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” będzie wypłacana w trzech różnych formach:

  1. Wsparcie na zalesienie – które jest wypłacane w pierwszym roku zalesienia i stanowi jednorazową, zryczałtowaną płatności z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia i ewentualnego jego ogrodzenia,w przeliczeniu na hektar gruntów
  2. Premia pielęgnacyjna – która wypłacana jest corocznie przez 5 lat i ma pokryć koszty poniesione na utrzymanie, pielęgnację i ewentualną ochronę przed zwierzyną, w przeliczeniu na hektar gruntów,
  3. Premia zalesieniowa – która wypłacana jest corocznie przez 12 lat i ma zrekompensować rolnikowi utracone dochody z działalności rolniczej, w przeliczeniu na hektar gruntów.

Wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej rolnicy będą mogli składać od 2016 r.

Pomoc na zalesianie nie przysługuje do gruntów położonych na:

  • obszarach Natura 2000 lub obszarach znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów,
  • obszarach rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarach ich otulin, chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów

Wysokość wsparcia, jakie będzie można otrzymać na “Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, zależy od powierzchni, na której zostanie posadzony las, rodzaju sadzonek oraz od tego, jak będą one chronione.

Maksymalna powierzchnia, do której będzie można otrzymać pomoc na zalesianie, wynosi 20 ha, a minimalna 0,1 ha. Aby otrzymać takie wsparcie, konieczne będzie posiadanie specjalnego planu zalesieniowego, opracowanego przez nadleśnictwo oraz dokonanie nasadzeń zgodnie z jego założeniami.

Złożone wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie w ramach tego działania zostaną poddane ocenie punktowej. Najwyższą ilość punktów będzie można otrzymać w przypadku posadzenia lasu w tzw. korytarzu ekologicznym lub na obszarach zagrożonych erozją wodną. Lista określająca kolejność przysługiwania pomocy na zalesianie zostanie podana przez do publicznej wiadomości na stronie Agencji nie później niż 15 października 2015 r.

Wysokość stawek pomocy na zalesienie:

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2015/P_WZSO/15_05_2015/lasy/Wysokosc_stawek_pomocy_na_zalesienia_15_05_2015.pdf

Gabriela Włostowska

Źródło: ARIMR