Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zmiany w Działaniu: Rolnictwo ekologiczne od kampanii naboru wniosków 2017 r. – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zmiany w Działaniu: Rolnictwo ekologiczne od kampanii naboru wniosków 2017 r.


Print Friendly, PDF & Email

       Dotychczas płatność ekologiczną można było otrzymać do plantacji sadowniczych jedynie do drzew w okresie owocowania lub uprawianych na podkładkach karłowych lub półkarłowych. Obecnie wprowadzono także dodatkową możliwość – otrzymania płatności ekologicznej do nowo nasadzonych plantacji sadowniczych.

Wprowadzono minimalne wymagania jakościowe dla sadzonek na plantacjach sadowniczych a wymagania dla sadów owocujących pozostawiono bez zmian.

Wymogi dla nowo nasadzonych plantacji sadowniczych :

a)  zostały nasadzone do dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej

b) do nasadzeń użyte zostały: drzewa –materiał szkółkarski kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany; krzewy gatunków roślin objętych ustawą o nasiennictwie :(malina, porzeczka, agrest, jeżyna) materiał szkółkarski kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany; krzewy gatunków roślin nieobjętych ustawą o nasiennictwie( aronia ,dereń jadalny ,bez czarny, róża dzika ): materiał szkółkarski, który spełnia wymagania jakościowe w zakresie m.in. długości i średnicy pędu.

c) spełniony jest wymóg minimalnej obsady drzew i krzewów, sady są prowadzone jako uprawa jednorzędowa.

d) pielęgnacja: corocznie usuwane są odrosty i samosiewy formowanie korony drzew lub przycięcie krzewów po posadzeniu w celu wzmocnienia pędów.

e) nawożenie: stosowanie nawozów dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym, zawierających N, P, K, Mg i Ca w dawkach określonych w planie działalności ekologicznej

f) ochrona roślin: zapobieganie i ochrona przed chorobami i szkodnikami, w przypadku takiej konieczności, przy użyciu środków dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

g) zapobieganie zachwaszczeniu plantacji i usuwanie chwastów: utrzymanie gleby w postaci czarnego ugoru lub zadarnienie przez regularne koszenie. Stosowanie innych zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem się chwastów (np. zastosowanie agrowłókniny ,ściółkowanie)

Rolnik może realizować jednocześnie więcej niż jedno zobowiązanie ekologiczne:

1) zobowiązania te mogą być podjęte w każdym roku ( a nie jak dotychczas -w pierwszym i drugim roku)-dotyczy to również rolników, którzy rozpoczęli działanie Rolnictwo ekologiczne w 2016 i 2017r.

2) w przypadku stwierdzenia, że rolnik nie posiada planu działalności ekologicznej, jest on zobowiązany do sporządzenia tego planu i złożenia kopii wymaganych stron planu do ARiMR najpóźniej w terminie składania wniosków o przyznanie kolejnej płatności ekologicznej

3) plan działalności ekologicznej zawiera szczegółowy opis sposobu realizacji zabiegów z uzasadnieniem takiego sposobu

Informacja żródłowa: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Aktualnosci/Zmiany-w-Dzialaniu-Rolnictwo-ekologiczne-PROW-2014-2020-od-kampanii-naboru-wnioskow-2017-

Ryszard Wiszowaty

PZDR Augustów