Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Najważniejsze zmiany w działaniu rolnictwo ekologiczne wprowadzone w 2016 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Najważniejsze zmiany w działaniu rolnictwo ekologiczne wprowadzone w 2016


Print Friendly, PDF & Email

W dniu 15 marca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/343/1.

Wprowadzone zmiany miały na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla rolnika i wprowadzenie rozwiązań, wynikających ze specyfiki prowadzenia gospodarstwa w systemie rolnictwa ekologicznego:

1. Wprowadzono dodatkowe praktyki sprzyjające wzbogacaniu materii organicznej gleby.

W 5-letnim okresie zobowiązania na działce rolnej będzie można zastosować jedną z praktyk sprzyjających wzbogacaniu materii organicznej gleby, a w ciągu roku rośliny przeznaczone na nawóz zielony nie będą mogły zajmować więcej niż 25% powierzchni gruntów ornych objętych zobowiązaniem. Dotyczy to:

a) roślin bobowatych grubonasiennych i gorczycy białej wykorzystywanych na nawóz zielony bez konieczności spełnienia warunku wytworzenia produktu ekologicznego uprawianych w ramach Pakietu 1.i pakietu 7. Uprawy rolnicze w okresie konwersji i Pakietu 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji.

b) roślin bobowatych drobnonasiennych, wieloletnich traw lub ich mieszanek uprawianych w plonie głównym przez 2 lata bez spełnienia warunku posiadania zwierząt deklarowanych w ramach Pakietu 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji i Pakietu 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji.

2. Rozszerzono listę roślin wspieranych w ramach pakietów 1. i 7. Uprawy rolnicze o cykorię siewną, owies szorstki, pszenżyto jare i ozime, mieszankę zbożową oraz mieszankę strączkowo-zbożową, w ramach pakietów 2. i 8. Uprawy warzywne o dynię piżmowa, cykorię warzywną, w pakiecie 3. i 9. Uprawy zielarskie dodano: drapacz lekarski, prawoślaz lekarski, ruta zwyczajna i szanta zwyczajna; oraz w pakiecie 5 i 11. Uprawy paszowe: lędźwian siewny i owies nagi.

3. Dla upraw wieloletnich wprowadzono wymóg uprawy tych roślin zgodnie z przepisami o nasiennictwie.

W ramach Pakietu 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji i Pakietu 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji – dla esparcety siewnej, komonicy zwyczajnej, koniczyny białej, koniczyny czerwonej, koniczyny krwistoczerwonej, koniczyny perskiej, traw w siewie czystym wsparcie uzależniono od uprawy tych roślin zgodnie z przepisami o nasiennictwie i poddawaniu materiału siewnego pochodzącego z tych upraw ocenie na podstawie tych przepisów.

Warunek ten będzie weryfikowany na podstawie: świadectwa oceny laboratoryjnej materiału siewnego pochodzącego z tych upraw lub informacji o dyskwalifikacji partii materiału siewnego pochodzącego z tych upraw po ocenie laboratoryjnej, wydanych na podstawie przepisów o nasiennictwie, lub oświadczenia o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej lub wieloletniej – w pierwszym roku uprawy tej rośliny.

W ramach przepisów przejściowych rolnik, którzy rozpoczął realizację zobowiązania ekologicznego w 2015 r. i nadal na tych samych gruntach uprawia w/w rośliny, w roku 2016 może otrzymać płatność w ramach pakietu 1. i 7.

4. W pakiecie 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji i Pakiecie 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji odstąpiono od możliwości pozostawienia na gruncie rozdrobnionej biomasy oraz wprowadzono całoroczny wypas danieli, jeleni szlachetnych i jeleni sika.

5. Uproszczono sposób deklarowania we wniosku upraw objętych zobowiązaniem ekologicznym, przy czym dopuszczono sposób wypełniania wniosku jak w 2015 roku.

Zmiana polega na tym, że we wniosku deklaruje się tylko powierzchnie działek rolnych ze wskazaniem realizowanych na tych działkach pakietów lub wariantów. Powyższa zasada nie dotyczy: roślin, które mogą być uprawiane jedynie na materiał siewny zgodnie z przepisami ustawy o nasiennictwie, roślin uprawianych w ramach praktyk sprzyjających wzbogacaniu materii organicznej gleby (na zielony nawóz), roślin dwuletnich, roślin sadowniczych, mieszanek wieloletnich traw albo mieszanek wieloletnich traw z bobowatymi drobnonasiennymi,

6. Wprowadzono możliwość deklarowania sadów mieszanych (tzw. uprawa wielogatunkowa). „Uprawa wielogatunkowa” – co najmniej dwa gatunki roślin w ramach tego samego wariantu lub w ramach różnych wariantów (tj. w ramach wariantów 4.1.1./4.2. albo 10.1.1./10.2.) uprawiane na danej działce rolnej, które zajmują łącznie zwarty obszar o powierzchni co najmniej 0,1 ha. Musi być spełniony wymóg obsady drzew/krzewów Stawka płatności odpowiednio dla wariantu 4.2. i 10.2. (tj. stawka płatności dla ekstensywnych upraw sadowniczych).

7. Wprowadzono możliwość dokonania zmiany zadeklarowanej rośliny na inną roślinę po terminie składania wniosków, ale do momentu poinformowania rolnika przez ARiMR o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub o jakichkolwiek niezgodnościach w tym wniosku.

8. Rolnik ekologiczny uczestniczący w działaniu „Rolnictwo ekologiczne” nie będzie już musiał prowadzić dwóch odrębnych rejestrów, tj. jednego, którego obowiązek prowadzenia wynika z przepisów rozporządzenia ekologicznego oraz drugiego na potrzeby jednostek certyfikujących.

9. Dostosowano obowiązujące przepisy w taki sposób, aby kwestia powtarzalności uchybień była stosowana jednoznacznie zgodnie z przepisami prawa unijnego, dotyczącymi stosowania zmniejszeń lub zwrotów płatności w przypadku ponownego stwierdzenia tego samego uchybienia (art. 35 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014).

Małgorzata Wróblewska