Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego możliwe w 2014 roku – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego możliwe w 2014 roku


Print Friendly, PDF & Email

Zobowiązanie rolnośrodowiskowe obejmuje zatwierdzony (stwierdzony) obszar działek rolnych (bez uwzględnienia tolerancji 0,1 ha) i zwierzęta, do których została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa za realizację poszczególnych pakietów i ich wariantów. Gdy zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie zostało podjęte przed dniem 15 marca 2011 r., zobowiązanie rolnośrodowiskowe obejmuje zwierzęta, do których została przyznana płatność rolnośrodowiskowa za 2011 r.

Zobowiązanie rolnośrodowiskowe realizowane w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone obejmuje wszystkie grunty rolne zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej.

Zobowiązanie rolnośrodowiskowe realizowane w ramach wariantu 2.3 lub 2.4 Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne obejmuje działki rolne użytkowane jako trwałe użytki zielone zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej w ramach tych wariantów i objęte obszarem zatwierdzonym.

Zmiany jakie mogą wprowadzić beneficjenci programu w 2014 roku

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone

W ramach pakietu można zwiększyć lub zmniejszyć obszar realizacji pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, jeżeli mimo tego zmniejszenia zobowiązaniem tym będzie objęty obszar gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, na których jest prowadzona działalność rolnicza;

Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne

W ramach pakietu możliwa jest:

 • zmiana wariantu 2.1 i 2.2 Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne realizowanych na gruntach, na których są uprawiane mieszanka wieloletnia traw lub mieszanka wieloletnia traw z motylkowatymi drobnonasiennymi, na wariant 2.3 lub odpowiednio 2.4 tego pakietu, jeżeli grunty, na których są uprawiane te mieszanki stały się trwałymi użytkami zielonymi (5 lat)
 • można też w ramach płodozmianu zmieniać miejsce uprawy roślin, zmienić uprawę i jej obszar z wyjątkiem upraw sadowniczych. jeżeli rośliny te będą uprawiane na gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, a całkowity obszar, na którym są realizowane wymienione warianty, nie ulegnie zmianie;

Pakiet 4 i 5 4 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i/lub Pakiecie 5 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000
Możliwa jest zmiana w programach rolnośrodowiskowych rozpoczętych w 2012 i 2013 roku (o ile beneficjenci z 2012 roku nie dokonali w 2013 roku zmian) poprzez:

 • jednorazowe zwiększenie w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania , na którym to zobowiązanie jest realizowane w pakiecie 4 i/lub pakiecie 5;
 • jednorazowe dodanie w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania poszczególnych wariantów pakietu 4 i/lub pakiecie 5.

Uwaga!
Począwszy od 15 marca 2015 roku nie można dokonywać zmian zobowiązań, podjętych przed 15 marca 2014, w zakresie wariantu 4.1 pakietu 4 polegających na:

 • jednorazowym zwiększeniu w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania obszaru gruntów, na których to zobowiązanie jest realizowane;
 • jednorazowym dodaniu w drugim albo trzecim roku realizacji zobowiązania, tego wariantu

Pakiet 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
Zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie Pakietu 6 może ulec zmianie ze względu na:

 • jednorazowe zwiększenie w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania powierzchni, na której zobowiązanie w zakresie pakietu 6 jest realizowane;
 • jednorazowe dodanie w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania poszczególnych wariantów pakietu 6;
 • zmianie, na gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, miejsca uprawy roślin lub zmianie uprawianej rośliny w ramach: wariantu pierwszego, drugiego lub trzeciego pakietu 6 bez względu na zmianę wielkości obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane.

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

 • zwiększenielub zmniejszenie liczby zwierząt, jeżeli w wyniku tego zmniejszenia liczba tych zwierząt nie będzie niższa niż liczba zwierząt danej rasy, do których została przyznana:
  – pierwsza płatność rolnośrodowiskowa lub płatność rolnośrodowiskowa za 2011 r. w przypadku gdy zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach tego pakietu zostało podjęte przed dniem 15 marca 2011r.;

Rolnik może dokonać też zastąpienia zwierząt uczestniczących w programie. Zastąpienia dokonuje w terminie 40 dni od daty powzięcia informacji o konieczności zastąpienia zwierzęcia. O dokonanym zastąpieniu rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji w terminie 14 dni od dnia jego dokonania, składając na formularzu udostępnionym przez Agencję kopię dokumentu obejmującego oświadczenia:

 • rolnika,
 • podmiotu prowadzącego księgi hodowlane w przypadku klaczy, loch i owiec matek,
 • podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych w przypadku krów, klaczy i owiec matek
  – zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zastąpione i jakimi je zastąpiono

Pakiet 8. Ochrona gleb i wód

 • zmiana zobowiązania, na gruntach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, ze względu na zmianę miejsca uprawy roślin lub zmiany uprawianej rośliny w ramach wariantów Pakietu 8, bez względu na zamianę wielkości powierzchni, na której to zobowiązanie jest realizowane
 • zmiana wariantu Pakietu 8 na inny wariant tego pakietu

Czynności jakie musi wykonać rolnik przy zmianie zobowiązania rolnośrodowiskowego

W przypadku zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego zmianę wprowadza się w planie działalności rolnośrodowiskowej. Zmianę do planu działalności rolnośrodowiskowej sporządza się przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin, w jakim składa się wnioski o przyznanie płatności bezpośredniej. W roku 2014 zmianę należy wprowadzić do 9 czerwca.

Zmianę zobowiązania rolnośrodowiskowego zgłasza się kierownikowi biura powiatowego Agencji we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej na rok, w którym rolnik realizuje zmienione zobowiązanie rolnośrodowiskowe.

Małgorzata Wróblewska