Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zmiany w Programie rolnośrodowiskowym PROW 2007-2013 wprowadzone w 2016 roku – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zmiany w Programie rolnośrodowiskowym PROW 2007-2013 wprowadzone w 2016 roku


Print Friendly, PDF & Email

W dniu 15 marca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/344/1

 

W ramach ww. rozporządzenia uregulowano kilka kwestii:

1. W ramach Pakietu 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone, Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i Pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 umożliwiono pozostawianie, w dwóch kolejnych latach, innych powierzchni nieskoszonych na działce rolnej.

2. Rozszerzono listę gatunków roślin wspieranych w ramach wybranych wariantów Pakietu 2. Do wariantu 2.1 i 2.2 dodano cykorię siewną, lędźwian siewny i owies nagi, do wariantów 2.5. i 2.6 dodano cebulę siedmiolatkę, cykorie warzywną, dynię piżmową, sałatę kędzierzawą i rzymską, a do wariantu 2.7 i 2.8 drapacz lekarski, prawoślaz lekarski, szantę zwyczajną i rutę zwyczajną.

3. Uproszczono sposób deklarowania upraw we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej – w ramach Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne należy deklarować powierzchnię działek rolnych ze wskazaniem realizowanych na tych działkach wariantów. Powyższa zasada nie będzie miała zastosowania w przypadku uprawy: roślin dwuletnich, roślin sadowniczych oraz mieszanek wieloletnich traw albo mieszanek wieloletnich traw z bobowatymi drobnonasiennymi. Daje to możliwość deklarowania upraw mieszanych i współrzędnych prowadzonych na działkach rolnych, które uwzględniają specyfikę rolnictwa ekologicznego i wykorzystują naturalne właściwości niektórych roślin w zwalczaniu chorób i szkodników.

Uwaga! Dopuszcza się również możliwość wypełniania wniosku w/g zasad obowiązujących w 2015 r. tj. ze wskazaniem rośliny uprawnej uprawianej na danej działce rolnej

 

4. Wprowadzono możliwość dokonywania zmiany rośliny na inną roślinę, po terminie składania wniosków tj. do momentu poinformowania rolnika przez ARiMR o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub o jakichkolwiek niezgodnościach w tym wniosku. Dotyczy upraw zadeklarowanych w pakietach: 1. Rolnictwo zrównoważone; 2. Rolnictwo ekologiczne (w przypadku upraw na gruntach ornych); 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie; 8. Ochrona gleb i wód.

 

5. Dostosowano obowiązujące przepisy dotyczące stosowania zmniejszeń lub zwrotów płatności w przypadku ponownego stwierdzenia tego samego uchybienia do przepisów UE z przepisami prawa unijnego, (art. 35 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/20141ustalono obniżone (mniej dotkliwe) wysokości zmniejszeń stosowanych do płatności rolnośrodowiskowych w ramach pakietów lub wariantów, dla zobowiązań rolnośrodowiskowych podjętych przed 15 marca 2014 r.

 

6. Rolnikom realizującym Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne zniesiono obowiązek prowadzenia dwóch odrębnych rejestrów. ARiMR uzna za właściwe, jeżeli w rejestrach prowadzonych na potrzeby jednostek certyfikujących będą zapisy wskazane w rozporządzeniu rolnośrodowiskowym.

 

Małgorzata Wróblewska