Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Warunki przejścia z działania “Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt” w ramach PROW 2004 – 2006 na działanie “Program rolnośrodowiskowy” w ramach PROW na lata 2007 – 2013 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Warunki przejścia z działania “Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt” w ramach PROW 2004 – 2006 na działanie “Program rolnośrodowiskowy” w ramach PROW na lata 2007 – 2013


Print Friendly, PDF & Email

Zasady przejścia w 2011 r. ze starego programu rolnośrodowiskowego (PROW 2004-2006) po minimum 3 latach na nowy program rolnośrodowiskowy (PROW 2007-2013) określa przepis § 43b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 55, poz. 289).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  • rolnik realizuje nowe zobowiązanie w ramach PROW 2007-2013 przez okres 5 lat;
  • rolnik realizuje w nowym programie tylko te pakiety, na które może przejść ze względu na to, jakie pakiety realizował w starym programie zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela przejścia:

Program rolnośrodowiskowy 2004-2006 Program rolnośrodowiskowy 2007-2013
S01 Pakiet 1. albo Pakiet 2.
S02 Pakiet 2.
P01 i P02 Pakiet 3. na obszarze Natura 2000
i Pakiet 4. i Pakiet 5.
K01 Pakiet 1. albo Pakiet 2. albo Pakiet 8.
K02 Pakiet 9.
G01 Pakiet 7.
  • liczba realizowanych pakietów w nowym programie nie może być mniejsza ani większa niż liczba pakietów realizowanych w starym programie – wyjątek dotyczy pakietów 2 – 5 oraz 6;
  • rolnik w nowym programie nie może realizować żadnych pakietów poza tymi wskazanymi w powyższej tabeli czyli nie może dodać innych nowych pakietów, chyba że są to pakiety 4., 5., 7. lub Pakiet 6.;
  • rolnik w nowym programie nie może dodać żadnych nowych hektarów (których nie miał zgłoszonych do płatności w starym programie) chyba, że są to nowe hektary, na których zamierza realizować pakiet 4., 5. lub Pakiet 6.;
  • rolnik w nowym programie może dodać nowe rasy zwierząt;
  • rolnik nie może zmniejszyć powierzchni objętej płatnością w nowym programie względem powierzchni objętej starym programem;
  • rolnik realizuje nowe zobowiązanie na tych samych (fizycznie) działkach rolnych co w starym programie (wyjątek stanowi Pakiet 8. – ten pakiet może być realizowany na innych działkach rolnych lecz działki rolne, na których realizował stary program – muszą pozostać w gospodarstwie).

Rolnik, który w starym programie realizował pakiet P01 lub P02 może przejść na nowy program pod warunkiem, że powierzchnie pod pakietem P01 lub P02 włączy w pakiet 4 lub 5 lub Pakiet 3. na obszarze Natura 2000. Jeśli dana działka rolna nie kwalifikuje się ani do Pakietu 3. na obszarze Natura 2000, ani do Pakietu 4. i 5., rolnik nie może skorzystać z przejścia w 2011 r.

Rolnik, który w starym programie realizował na jednej powierzchni pakiet S02 na trwałych użytkach zielonych (warianty S02b01, S02b02) wraz z pakietem P01 lub P02 nie może skorzystać, z przejścia w 2011 r. chyba że te powierzchnie znajdują się na obszarze Natura 2000 i włączy je w Pakiet 3. i warianty 2.3 lub 2.4.

Rolnik, przechodząc w 2011 r. ze starego programu na nowy, może w ramach nowego programu rozpocząć realizacje Pakietu 6. zarówno na działkach, które były objęte starym programem jak i na działkach, które nie były w starym programie.

Informacja MRiRW