Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Program rolnośrodowiskowy – działanie PROW 2007-2013 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Program rolnośrodowiskowy – działanie PROW 2007-2013


Print Friendly, PDF & Email

Rok 2013 jest ostatnim rokiem naboru beneficjentów do Programu rolnośrodowiskowego w ramach PROW 2007-2013, a dziesiątym realizacji programu w Polsce.

 

Możliwość korzystania z programów rolnośrodowiskowych pojawiła się w Polsce wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Są one częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizują je rolnicy oraz inni użytkownicy lub dzierżawcy gruntów rolnych. Głównym celem programów rolnośrodowiskowych jest zachowanie przyrody i krajobrazu poprzez finansowe wsparcie konkretnych działań, które temu służą. Działania te zostały opisane i pogrupowane w tzw. pakiety. Każdy z nich obejmuje zestaw czynności i wymogów, jakie należy spełnić, żeby uzyskać określoną płatność.

Rolnicy z województwa podlaskiego za realizację zobowiązań rolnośrodowiskowych w ramach PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013 otrzymali blisko 400 mln zł. Do programu z roku na rok przybywało beneficjentów. W pierwszym roku Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego producenci rolni mieli możliwość uczestnictwa tylko w pakiecie rolnictwo ekologiczne. Ogólnie w województwie przyjęto w tym czasie 200 wniosków o płatność rolnośrodowiskową. Nabór, na wszystkie pakiety rozpoczął się w 2005 roku. Do uczestnictwa w realizacji programu zgłosiło się 1017 rolników, najwięcej z powiatu łomżyńskiego i białostockiego, najmniej z zambrowskiego. W roku ubiegłym 2012, w programie rolnośrodowiskowym uczestniczyło 9695 rolników tj. 11,86% wnioskujących o płatności bezpośrednie w naszym województwie (pow. suwalski 20%, sejneński 18,6%, białostocki 7,3%, siemiatycki 6,6%). Za zrealizowane działania rolnicy otrzymają do końca czerwca 2013 roku wsparcie w kwocie 108 696 595,92 zł. Najwięcej ponad 22,5 mln trafi do beneficjentów z powiatu białostockiego a najmniej 2,3 mln do beneficjentów z zambrowskiego. Liczbę beneficjętów i wnioskowane kwoty z podziałem na powiaty przedstawiają Rys 1 i 2. Wg danych Systemu Informacji Zarządzającej ARiMR w 2012 roku 8,36% beneficjentów programu rolnośrodowiskowego w kraju to rolnicy z województwa podlaskiego.

Rys. 1

Rys. 2

Niezmiennie od początku największym zainteresowaniem cieszyły się pakiety łatwiejsze w realizacji tj. pakiet 3.Ekstensywne trwałe użytki zielone , realizuje go 46% rolników i pakiet 8. Ochrona gleb i wód (36%) oraz pakiet 2. wspierający rolnictwo ekologiczne (30%). Nie znalazł uznania u rolników pakiet 9 Utrzymanie stref buforowych przy ciekach wodnych i miedz śródpolnych (4 beneficjentów). (Rys.3)

Rys. 3

W województwie występuje duże przestrzenne zróżnicowanie w zakresie realizacji poszczególnych pakietów związane z warunkami przyrodniczymi, przyjętym systemem gospodarowania jak i aktywnością doradców rolnośrodowiskowych. (Rys.4 Realizacja wybranych pakietów w powiatach woj. podlaskiego, źródło ARiMR 2012)


 

Rys. 4

W większości powiatów dominuje pakiet 3 związany z gospodarką na trwałych użytkach zielonych. Beneficjenci pakietu 2 Rolnictwo ekologiczne to głównie rolnicy z obszarów chronionych, w 40% z powiatu suwalskiego i sejneńskiego. Tam, co 15 suwalski i co 14 sejneński rolnik ma gospodarstwo ekologiczne. W powiecie wysokomazowieckim najczęściej realizowany jest pakiet 1 Rolnictwo zrównoważone, co bardzo cieszy, ponieważ w większości jest to obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenia wód powierzchniowych azotem ze źródeł rolniczych. Pakiet 8. Ochrona gleb i wód realizowany jest proporcjonalnie do ilości gospodarstw na terenie całego województwa, ale najchętniej w powiecie łomżyńskim (21% rolników). Tam też na trwałych użytkach zielonych realizuje się najwięcej pakietów przyrodniczych: pakiet 3.Ekstensywne trwałe użytki zielone i 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000. Warto wspomnieć również o tym, że na sokólszczyźnie jest najwięcej zwierząt: bydła, owiec i koni ras rodzimych objętych ochroną i wsparciem ze środków na działania środowiskowe, pakiet 7. Zachowanie ras rodzimych zwierząt gospodarskich.

Zdaniem rolników i doradców największym mankamentem programów rolnośrodowiskowych są częste zmiany legislacyjne wprowadzane w trakcie realizacji programu. Ostatnie zmiany wprowadził Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem dnia 13 marca 2013 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 361 z 15 marca 2013).

Zgodnie z zapowiedziami Departamentu Płatności Bezpośrednich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi rok 2013 będzie ostatnim rokiem naboru nowych beneficjentów do realizacji programu rolnośrodowiskowego w ramach PROW 2007-2013, a „nowy” program o podobnym charakterze objęty płatnościami PROW 2014-2020 rozpocznie się w 2015 roku. Może być on mocno ograniczony, bo już teraz korzystamy ze środków przeznaczonych na jego realizację.

W 2013 wniosek o pierwszą i kolejną płatność rolnośrodowiskową należy składać w terminie od 15 marca do 15 maja. Wniosek można też złożyć po tym terminie, do 10 czerwca, licząc się z potraceniem 1% płatności za każdy dzień opóźnienia.

Do programu w br. przystąpić mogą rolnicy którzy:

  • nie uczestniczyli jeszcze w tym działaniu;
  • z końcem lutego 2013 zakończyli pięcioletnie zobowiązanie.

Nowi beneficjenci, przed złożeniem wniosku muszą przy pomocy doradcy rolnośrodowiskowego opracować „Plan działalności rolnośrodowiskowej” oraz zgromadzić wymaganą dokumentację i załączniki w zależności od pakietu jaki zechcą realizować (ostateczny termin przygotowania planu to 10 czerwiec 2013).

Zachęcam do zapoznania się z warunkami uczestnictwa i oferowanymi pakietami programu, a beneficjentów realizujących program do przeglądu planu działalności rolnośrodowiskowej, uzupełnienia rejestru działań rolnośrodowiskowych i innych dokumentów związanych z realizacją programu, a także do zapoznania się ze zmianami, jakie zostały wprowadzone do w 2013 roku. Pozwoli to na weryfikację podjętych zobowiązań i uniknięcie często dotkliwych sankcji. Program rolnośrodowiskowy jest wsparciem dla wielu gospodarstw, pod warunkiem przestrzegania zasad w nim zawartych.

Szczegółowe informacji na temat zasad realizacji programu udzielają doradcy rolnośrodowiskowi w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego. Można znaleźć je również na stronach internetowych: www.odr.pl ; www.minrol.gov.pl; www.arimr.gov.pl

Małgorzata Wróblewska