Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Podstawowe wymagania na potrzeby programu rolnośrodowiskowego 2007 – 2013 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Podstawowe wymagania na potrzeby programu rolnośrodowiskowego 2007 – 2013


Print Friendly, PDF & Email

MINIMALNE NORMY UTRZYMYWANIA GRUNTÓW ROLNYCH W DOBREJ KULTURZE ROLNEJ:

 • W przypadku gruntów ornych – jest prowadzona na nich uprawa roślin lub ugorowanie, przy czym pszenica, żyto, jęczmień i owies nie mogą być uprawiane na tej samej powierzchni w ramach działki ewidencyjnej dłużej niż 3 lata
 • Na gruntach ugorowanych przeprowadzono koszenie lub zabiegi uprawowe zapobiegające występowaniu i rozprzestrzenianiu chwastów, co najmniej raz w roku w terminie do 31 lipca.
 • W przypadku łąk i pastwisk objętych działaniami rolnośrodowiskowymi okrywa roślinna jest koszona i usuwana w terminie określonym w Planie działań rolnośrodwiskowych, jednak nie później niż do dnia 31 października.(w przypadku pozostałych łąk i pastwisk okrywa roślinna jest koszona i usuwana co najmniej raz w roku, w terminie do dnia 31 lipca lub są na nich wypasane zwierzęta w okresie wegetacyjnym traw.
 • Powierzchnia stanowiąca 40% gruntów ornych gospodarstwa rolnego położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną powinna pozostawać pod okrywą roślinną od dnia 1 grudnia do 15 lutego (dotyczy wyłącznie obrębów wskazanych w załączniku do rozporządzenia w sprawie minimalnych norm).

Grunty rolne, uznaje się za utrzymane zgodnie z normami, jeżeli:

 • grunty nie są porośnięte drzewami lub krzewami za wyjątkiem:
  • o pojedynczych drzew i krzewów, jeżeli nie wpływają one na prowadzoną na tych
   gruntach produkcję roślinną, a ich liczba nie przekracza 50 sztuk na hektar;
   o drzew i krzewów niepodlegających wycięciu zgodnie z przepisami o ochronie
   przyrody;
  • o drzew i krzewów mających znaczenie dla ochrony wód i gleb,
  • na gruntach prowadzona jest plantacja wierzby (Salix sp.) wykorzystywanej do wyplatania;
 • na gruntach znajdują się plantacje zagajników o krótkiej rotacji;
 • znajdują się oczka wodne w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2, rowy, nieutwardzone drogi
  dojazdowe wydzielone w obrębie działek rolnych, pasy zadrzewień, żywopłoty,
  ściany tarasów, których szerokość w obrębie działki rolnej nie przekracza 2 m i
  które nie stanowią odrębnej działki ewidencyjnej;

Plantacje zagajników o krótkiej rotacji oraz wieloletnie plantacje trwałe (z wyjątkiemgruntów, na których są prowadzone plantacje wierzby (Salix sp.) wykorzystywanej do
wyplatania) są:

 • utrzymywane w stanie niezachwaszczonym,
 • ich zbiór następuje w cyklu maksymalnie: ośmioletnim – dla plantacji zagajników o
 • krótkiej rotacji oraz czteroletnim – dla wieloletnich plantacji trwałych,są położone:
  a) 1,5 m od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której założona została taka
  plantacja lub użytkowanej jako grunt leśny,
  b) 3 m od granicy sąsiedniej działki gruntu użytkowanej w inny sposób niż
  określony w punkcie a.
 • W przypadku gruntów ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20° grunty te nie powinny być wykorzystywane pod uprawę roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku lub utrzymywane jako ugór czarny.
 • W przypadku gruntów ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20° wykorzystywanych pod uprawę roślin wieloletnich powinna być utrzymywana okrywa roślinna lub ściółka w międzyrzędziach albo uprawa powinna być prowadzona metodą tarasową.
 • Zabrania się wypalania gruntów rolnych.
 • Zabrania się wykonywania zabiegów uprawowych ciężkim sprzętem rolniczym w okresie wysycenia profilu glebowego wodą.
 • Rolnik przekształcił trwałe użytki zielone lub ich część bez zgody Kierownika Biura Powiatowego ARiMR, o której mowa w art. 28 ust.1. ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
 • Rolnik nie przekształcił trwałych użytków zielonych zgodnie z art. 28 ust.6 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

W przypadku, gdy rolnik nie utrzymuje gruntów zgodnie z normami lub nie przestrzega

WYMOGI PODSTAWOWE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA (SMR)

Wymogi w zakresie ochrony dzikiego ptactwa i siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

 • Zakaz umyślnego chwytania lub zabijania ptaków podlegających ochronie
 • Zakaz umyślnego niszczenia gniazd lub płoszenia ptaków objętych ochroną
 • Zakaz umyślnego zrywania, zbierania i niszczenia roślin objętych ochroną.
 • Zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych oraz trzcinowisk i szuwarów

Wymogi w zakresie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez niektóre substancje niebezpieczne

 • Miejsca składowania substancji niebezpiecznych dla środowiska zabezpieczają przed bezpośrednim lub pośrednim wprowadzaniem tych substancji do wody gruntowej. Środki ochrony roślin są przechowywane w magazynie lub innym wydzielonym miejscu.
 • Opakowania po substancjach niebezpiecznych przechowywane są w sposób zabezpieczający przed  wprowadzaniem substancji szkodliwych do wód gruntowych.
 • Wszystkie znajdujące się aktualnie w magazynie (miejscu składowania) środki ochrony roślin posiadają etykiety producenta i są przechowywane w oryginalnych opakowaniach zgodnie z etykietą-instrukcją.

Wymogi w zakresie ochrony środowiska, w szczególności gleby w przypadku wykorzystania osadów ściekowych

 • Posiadanie wyników analizy zastosowanego komunalnego osadu ściekowego dostarczone przez wytwórcę osadu oraz dokumentu wydanego przez wytwórcę osadów potwierdzającego taką ilość dostarczonych osadów, która wynika z określonych, zastosowanych dawek w gospodarstwie
 • Posiadanie wyników analizy gleby, na której był/jest stosowany komunalny osad ściekowy, wykonanych bezpośrednio przed zastosowaniem osadu ściekowego (na zawartość metali ciężkich, pH, fosforu).

Zakaz stosowania komunalnych osadów ściekowych:

 • na obszarach objętych prawnymi formami ochrony: parki narodowe, rezerwaty przyrody,
 • parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, obszary ochronnych zbiorników wód podziemnych
 • w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków
 • na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności
 • na gruntach o dużej przepuszczalności (piaski luźne i słabo-gliniaste oraz piaski gliniaste lekkie), jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu
 • na glebach o pH mniejszym niż 5,6.
 • na łąkach i pastwiskach
 • na terenach zalewowych, czasowo podtopionych i bagiennych;
 • na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem;
 • na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa (nie dotyczy drzew owocowych); w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym
 • podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi;

Wymogi w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego

 • Kiszonki są właściwie zabezpieczone przed wyciekiem soków do gruntu.
 • Nawozy naturalne w postaci stałej stosowane są pogłównie tylko na użytkach zielonych i wieloletnich uprawach polowych.

Wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt

 • Posiadacz zwierząt ma nadany numer identyfikacyjny producenta.
 • Nadany jest numer siedziby stada.
 • Wpisy w księdze rejestracji dokonywane są bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia objętego obowiązkiem wpisu, nie później niż w terminie 7 dni.
 • Korekty wpisów umożliwiają odczyt zmienianego wpisu
 • W przypadku prowadzenia księgi rejestracji w postaci elektronicznej dokonywane są wydruki zgromadzonych danych przynajmniej co 6 miesięcy
 • Obowiązek przechowywania danych zawartych w księdze rejestracji przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia
 • W siedzibie stada wszystkie sztuki bydła są oznakowane zgodnie z przepisami
 • W siedzibie stada wszystkie sztuki bydła posiadają paszport
 • Posiadacz zwierząt prowadzi spis owiec/kóz w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy
 • W siedzibie stada wszystkie zakupione świnie są właściwie oznakowane, tzn. Posiadają założony na lewej małżowinie usznej kolczyk z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego albo duplikat kolczyka lub wytatuowany numer identyfikacyjny zwierzęcia gospodarskiego

WYMOGI W ZAKRESIE OGÓLNYCH ZASAD DOTYCZĄCYCH ZDROWIA

 • W gospodarstwie prowadzona jest Ewidencja leczenia zwierząt gospodarskich zgodnie z obowiązującym wzorem
 • Ewidencja leczenia zwierząt gospodarskich przechowywana jest przez utrzymującego zwierzęta przez 3 lata od daty ostatniego wpisu
 • Zakaz podawania zwierzętom  gospodarskim związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym w innym celu niż leczenie zwierząt.
 • Przestrzegany jest okres karencji dla podawanych weterynaryjnych środków leczniczych lub innych leków, których podawanie jest dozwolone.

Wymogi w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 • Zakaz skarmiania zwierząt przeżuwających białkiem pochodzenia zwierzęcego i wytopionym tłuszczem przeżuwaczy (z wyjątkiem skarmiania tłuszczy pochodzących od przeżuwaczy, które zostały uznane za zdatne do spożycia przez człowieka).
 • W przypadku podejrzenia lub wystąpienia choroby zakaźnej – zgłoszenie tego odpowiednim władzom.
 • W  przypadku podejrzenia choroby u zwierzęcia – działanie zgodnie z wymogami dotyczącymi chorób zakaźnych – podejrzane zwierzęta nie są przemieszczane

Wymogi w zakresie ogólnych zasad i wymagań prawa żywnościowego
Higiena pasz

 • Podmiot działający na rynku pasz dokonuje zgłoszenia prowadzonej działalności w zakresie produkcji, przetwarzania, przechowywania, transportu, dystrybucji pasz do Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 • W gospodarstwie znajduje się dokumentacja potwierdzająca rodzaj i pochodzenie pasz stosowanych w żywieniu zwierząt.
 • W gospodarstwie prowadzona jest dokumentacja dotycząca produkcji pasz
 • Pasze są przechowywane w pomieszczeniach magazynowych, w warunkach zapewniających zachowanie ich jakości oraz w sposób zabezpieczający przed:
  • zakażeniem drobnoustrojami, grzybami i skutkami ich oddziaływania
  • przedostawaniem się do nich zwierząt i  szkodników
  • wilgocią i innymi czynnikami, które mogą pozbawić je wartości albo wytworzyć produkty
  • szkodliwe dla zdrowia zwierząt i ludzi oraz środowiska
 • Pasze przechowywane są z dala od substancji chemicznych oraz innych produktów nie nadających się do spożycia przez zwierzęta.
 • Urządzenia, sprzęt, środki transportu wykorzystywane podczas produkcji, przetwarzania, sortowania, pakowania, przechowywania i transportowania pasz są utrzymane w czystości, czyszczone przed użyciem oraz, jeśli to konieczne po oczyszczeniu, poddane odpowiedniej dezynfekcji powierzchni.
 • Miejsca przechowywania pasz są regularnie czyszczone i dezynfekowane.
 • Sposób przechowywania i system dystrybucji pasz w gospodarstwie zapewnia zadawanie właściwych pasz zwierzętom, dla których są one przeznaczone.
 • Pasze lecznicze oddzielone są od pasz nie posiadających właściwości leczniczych.
 • Załadunek i przewóz pasz odbywa się w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem substancjami i ciałami obcymi oraz uszkodzeniem mechanicznym, zabezpieczenie przed działaniem wysokiej i niskiej temperatury, światła i wilgotności oraz innych czynników atmosferycznych
 • Woda przeznaczona do pojenia zwierząt i procesów technologicznych jest należytej jakości, dostosowanej do wymagań zwierząt (aktualne zaświadczenie o jakości wody).

Higiena produkcji produktów pochodzenia roślinnego

 • W gospodarstwie znajduje się dokumentacja potwierdzająca jakość materiału siewnego, nasadzeniowego wykorzystywanego do produkcji żywności.
 • W gospodarstwie jest prowadzona dokumentacja sprzedaży lub kupna.
 • Pomieszczenia do przechowywania produktów pochodzenia roślinnego wykorzystywanych do produkcji żywności są utrzymane w czystości.
 • Produkty pochodzenia roślinnego są przechowywane w warunkach zapewniających zachowanie ich jakości oraz w sposób zabezpieczający przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych i organizmów szkodliwych.
 • Środki chemiczne do czyszczenia i dezynfekcji posiadają odpowiedni atest oraz są stosowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta
 • Woda używana do celów technologicznych spełnia wymogi wody zdatnej do picia.

 

Higiena produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego

 • W gospodarstwie prowadzona jest dokumentacja sprzedaży/kupna.
 • W  gospodarstwie, z którego zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego są wprowadzane na rynek, znajdują się:
  • wydzielone miejsce do składowania środków dezynfekcyjnych, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;
  • wydzielone miejsce do składowania obornika;
  • miejsce zapewniające właściwe warunki do przetrzymywania produktów leczniczych weterynaryjnych, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;
  • odzież i obuwie przeznaczone tylko do obowiązkowego użycia w gospodarstwie;
  • maty dezynfekcyjne w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wjazdów do gospodarstwa w przypadku wystąpienia zagrożenia epizootycznego
  • środki dezynfekcyjne w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji.
 • Budynki, w których utrzymywane są zwierzęta są:
 • zabezpieczone przed dostępem zwierząt innych niż utrzymywane w gospodarstwie;
 • utrzymywane w czystości
 • Przy wejściach do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta,  znajdują  się tablice z napisem “osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

Wymagania weterynaryjne dla gospodarstw produkujących mleko przeznaczone do obrotu

 • Krowy należą do stada uznanego za wolne od gruźlicy i brucelozy.
 • Krowy nie wykazują jakichkolwiek objawów chorób zakaźnych, przenoszonych na człowieka za pośrednictwem mleka.
 • Krowy są w dobrym stanie zdrowia, nie są osłabione żadnym widocznym zaburzeniem i nie chorują na żadną infekcję układu rodnego z wydzielinami, zapalenie jelit z biegunką i gorączką lub rozpoznawalne zapalenie wymion
 • Krowy nie mają ran wymion, które mogłyby zakazić mleko.
 • Krowy nie są leczone substancjami niebezpiecznymi lub potencjalnie niebezpiecznymi dla ludzkiego zdrowia przenikającymi do mleka chyba, że mleko podlega ustalonej karencji
 • Osoby dojące krowy oraz mające kontakt z mlekiem posiadają aktualne wyniki badań lekarskich.
 • Przegląd i atest dojarki (dokumentacja i ostatnie badanie).
 • Dokumentacja badań wody (w przypadku gdy woda nie spełnia wymagań mikrobiologicznych posiadanie procedury postępowania z taką wodą oraz stosowanie do mycia i dezynfekcji sprzętu, urządzeń i wymion wody wyłącznie po przegotowaniu).
 • W gospodarstwie są zachowane warunki higieniczno-sanitarne podczas pozyskiwania, przechowywania i transportu mleka przeznaczonego do obrotu.

HIGIENA PRODUKCJI JAJ

 • Jaja do czasu sprzedaży przechowywane są w miejscu suchym i czystym
 • Do czasu sprzedaży jaja chronione są przed obcym zapachem.
 • Do czasu sprzedaży jaja chronione są przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 • Jaja przechowywane i transportowane są w temperaturze zapewniającej optymalne zachowanie ich wartości higienicznych (najlepiej w stałej
 • Jaja sprzedawane są jak najszybciej od dnia ich zniesienia (tak aby zagwarantować, że zostaną przekazane konsumentowi ostatecznemu przed upływem 21 dnia od ich zniesienia).

WYMOGI W ZAKRESIE DOBROSTANU ZWIERZĄT

 • W gospodarstwie stosowane są tylko dozwolone technologie chowu i hodowli zwierząt.
 • Osoby obsługujące zwierzęta posiadają odpowiednią wiedzę/kwalifikacje
 • Zwierzęta gospodarskie (poza cielętami) są doglądane minimum 1 raz dziennie.
 • W gospodarstwie znajduje się system oświetleniowy pozwalający na doglądanie zwierząt o każdej porze
 • Zwierzęta gospodarskie otrzymują paszę dostosowaną do ich potrzeb.
 • Zwierzęta mają zapewniony dostęp do wystarczającej ilości wody.
 • Zwierzęta utrzymywane grupowo mają zapewniony jednoczesny dostęp do pasz.
 • Zwierzęta w pomieszczeniach inwentarskich karmione są minimum raz dziennie.
 • Sprzęt i urządzenia do karmienia i pojenia wykonane są z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt i ludzi.
 • Sprzęt i urządzenia do karmienia i pojenia jest czyszczony i dezynfekowany regularnie
 • Sprzęt i urządzenia do karmienia i pojenia jest w dobrym stanie technicznym i sanitarnym
 • Sprzęt i urządzenia do karmienia i pojenia są skonstruowane i rozmieszczone tak, że zapobiegają zanieczyszczaniu  znajdującej  się w nich paszy lub wody.
 • Budynki i pomieszczenia inwentarskie są utrzymywane w czystości
 • Budynki i pomieszczenia inwentarskie są zbudowane z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt i lu dzi.
 • Budynki i pomieszczenia inwentarskie są zbudowane tak, że nie ma żadnych elementów wystających, ostrych itp. powodujących zranienie lub cierpienie zwierząt.
 • Podłogi, na których przebywają zwierzęta są gładkie, nie śliskie, stabilne i równe
 • Miejsce, w którym odpoczywają/leżą  zwierzęta jest wygodne, suche i czyste
 • Zwierzęta utrzymywane grupowo maja możliwość jednoczesnego odpoczynku/leżenia
 • Zwierzęta przebywające w pomieszczeniach mają zapewnione oświetlenie naturalne lub sztuczne.
 • W pomieszczeniach inwentarskich stosowany jest system wentylacji grawitacyjnej
 • W pomieszczeniach inwentarskich stosowany jest system wentylacji mechanicznej.
 • W gospodarstwie zapewniony jest system wentylacji awaryjnej
 • W gospodarstwie zapewniony jest system alarmowy/ostrzegawczy w razie awarii wentylacji mechanicznej
 • System alarmowy/ostrzegawczy jest regularnie sprawdzany
 • W pomieszczeniu inwentarskim  poziom stężenia CO2, NH3 i H2S nie jest szkodliwy dla zdrowia zwierząt
 • W pomieszczeniu inwentarskim czyni się starania by zminimalizować obecność kurzu
 • Zabiegi lekarsko-weterynaryjne wykonywane są wyłącznie przez osoby uprawnione
 • Na zwierzętach nie wykonuje się zbiegów powodujących ich długotrwałe zranienie i cierpienie.
 • W gospodarstwie istnieje możliwość “izolowania” zwierząt chorych, słabszych.
 • Zwierzęta gospodarskie mają zapewnioną swobodę ruchów.
 • Zwierzęta gospodarskie utrzymywane w systemie otwartym mają zapewnione schronienie przed drapieżnikami, złymi warunkami atmosferycznymi oraz dostęp do wody.

DODATKOWE WYMOGI OCHRONY CIELĄT

 • Cielęta utrzymywane w pomieszczeniu inwentarskim doglądane są minimum 2 razy dziennie
 • Cielęta w pomieszczeniach inwentarskich karmione są minimum 2 razy dziennie.
 • Cielęta odsadzone utrzymywane w systemie otwartym doglądane są minimum 1 razy dziennie
 • Nowonarodzone cielęta otrzymują siarę najpóźniej w ciągu 6 godzin po urodzeniu.
 • Dieta cieląt zabezpiecza ich potrzeby w zakresie ilości włókna i żelaza.
 • Miejsce do leżenia dla cieląt do 2 tygodnia życia ma wyściółkę
 • Cielęta utrzymywane grupowo mają zapewnione minimalne powierzchnie zgodnie z wymogami.
 • Na ciele cieląt nie ma oznak długotrwałego ich wiązania oraz przestrzega się zakazu zakładania kagańców.

DODATKOWE WYMOGI OCHRONY ŚWIŃ

 • Miejsce do leżenia dla prosiąt ma wyściółkę.
 • Świnie mają zapewnione oświetlenie na poziomie minimum 40 lx przez 8 godzin dziennie.
 • W pomieszczeniach dla świń ciągły hałas nie przekracza 85 dB.
 • W gospodarstwie loszki hodowlane i lochy pomiędzy 4 tygodniem po pokryciu  a 1 tygodniem przed wyproszeniem utrzymywane są grupowo
 • Minimalne powierzchnie dla poszczególnych grup świń utrzymywanych grupowo są zapewnione
 • W gospodarstwie loszki hodowlane i lochy pomiędzy 4 tygodniem po pokryciu a 1 tygodniem przed wyproszeniem utrzymywane są pojedynczo ponieważ w gospodarstwie: jest mniej niż 10 sztuk loch i loszek
 • w gospodarstwie jest okres przejściowy do 31.12.2012.
 • Knury zarodowe maja zapewnioną, co najmniej minimalną (6 lub 10 m2/szt.) powierzchnię kojca.
 • Kojec knura jest usytuowany w sposób pozwalający mu na widzenie, słyszenie i wąchanie innych świń.
 • W gospodarstwie w celu zapobieżenia agresji świń utrzymywanych grupowo zapewnia się m.in.:
  • materiały manipulacyjne;
  • grupy zwierząt wyrównane pod względem wieku i wagi;
  • jednoczesny dostęp do paszy;
  • pasze objętościowe zapewniające poczucie sytości
  • eliminację z grupy zwierząt wyjątkowo agresywnych
 • Lochy i loszki prośne oraz samice z prosiętami mają zapewnione:
  • odrobaczenie;
  • oczyszczone z pasożytów kojce;
  • wyczyszczone i ewentualnie zdezynfekowane kojce;
  • materiały do budowy gniazda najpóźniej na 1 tydzień przed wyproszeniem;
  • na czas proszenia – odpowiednią ilość miejsca.
 • Prosięta nie są odsadzane przed upływem 28 dni, jeśli nie zagraża to zdrowiu i życiu maciory albo prosiąt, a  prosięta odsadzone w wieku przynajmniej 21 dni są przeniesione do wyspecjalizowanego, oczyszczonego i zdezynfekowanego pomieszczenia.
 • Prosięta przebywające w kojcu z maciorą są zabezpieczone przed przygnieceniem przez maciorę
 • W gospodarstwie świnie nigdy nie są wiązane i pętane.
 • Świnie utrzymywane w pomieszczeniach nie mają zadrutowanych / zakolczykowanych nosów

Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika podstawowych wymagań, płatność rolnośrodowiskowa podlega zmniejszeniu o 1% albo nie przysługuje rolnikowi zgodnie z przepisami  art. 66 ust. 1 akapit pierwszy i ust. 2 – 5 oraz art. 67 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r.

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW:

 • niestosowanie nawozów niedopuszczonych do obrotu
 • niestosowanie w roku więcej niż 170 kg azotu (N) na 1 ha UR w nawozach naturalnych
 • stosowanie nawozów naturalnych i organicznych w postaci stałej oraz płynnej wyłącznie w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe)
 • przykrycie lub wymieszanie z glebą nawozów naturalnych nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu

Zakaz stosowania nawozów:

 • na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu;
 • nawozów naturalnych, w postaci płynnej oraz azotowych na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%;
 • naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.
 • na pastwiskach nawozów organicznych, organiczno mineralnych wytworzonych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego innych niż obornik lub zawierających te produkty
 • niestosowanie nawozów naturalnych w odległości mniejszej niż 20 m od strefy ochronnej źródeł wody, ujęć wody, brzegu zbiorników oraz cieków wodnych, kąpielisk zlokalizowanych na wodach powierzchniowych

Przechowywanie nawozów:

 • od 1 stycznia 2011 roku przechowywanie gnojówki i gnojowicy w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesiecznej produkcji tego nawozu Zbiorniki powinny być zbiornikami zamkniętymi o określonych warunkach technicznych
 • przechowywanie przez podmioty: prowadzące chów i hodowle drobiu powyżej 40 000 stanowisk, chow i hodowle świń powyżej 2000 stanowisk, chów macior powyżej 750 stanowisk, nawozów naturalnych innych niż gnojówka i gnojowica na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu od 1 stycznia 2009 roku.

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN:

 • stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu, zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska
 • prowadzenie ewidencji zabiegów ochrony roślin i przechowywanie jej co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonania zabiegu ochrony roślin
 • wykonywanie zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia
 • stosowanie środków ochrony roślin wyłącznie sprzętem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska
 • stosowanie środków ochrony roślin na terenie otwartym przy użyciu opryskiwaczy wyłącznie wtedy, gdy prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s, a miejsce stosowania środka ochrony roślin jest oddalone co najmniej o 5 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych, i co najmniej o 20 m od pasiek, plantacji roślin zielarskich, rezerwatów przyrody, parków narodowych, stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej ujęć wody
 • zakaz stosowania środków ochrony roślin bez zachowania okresu prewencji
 • wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin.

INNE ODPOWIEDNIE WYMOGI OBOWIĄZKOWE OBEJMUJĄ:

 • Utrzymanie czystości i porządku na obszarze gospodarstwa rolnego, w szczególności przez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym.

Zakaz:

 • użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczenia i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów zasobów, tworów i składników przyrody w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody;
 • umieszczana tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem parku albo rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody
 • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody i zakaz:
 • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac zwianych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawa urządzeń wodnych w parkach krajobrazowych,
 • budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej (jeżeli został wprowadzony na terenie danego parku krajobrazowego).