Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nowe wymogi Pakietu 8. Ochrona gleb i wód – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nowe wymogi Pakietu 8. Ochrona gleb i wód


Print Friendly, PDF & Email

W przypadku zobowiązań podjętych w roku 2011 w ramach pakietu 8, wymogi są realizowane na dotychczasowych zasadach. W przypadku zobowiązań podjętych w ramach pakietu 8 w latach 2012-2014 rolnik może zrezygnować z ich realizacji lub od roku 2015 realizować poniższe wymogi:

dla całego pakietu:

 • na obszarach zagrożonych erozją wodną, utrzymywać minimum 30% gruntów pod okrywą w okresie zimy.

dla wariantu 8.1. Wsiewki poplonowe:

 • wsiewanie roślin jako wsiewki poplonowej w rosnące rośliny ozime lub razem z siewem roślin jarych i utrzymanie ich przez okres zimy;
 • zakaz stosowania wsiewek traw;
 • sprzątnięcie słomy po żniwach;
 • niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;
 • przyoranie biomasy wsiewki poplonowej, z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym;
 • niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na wsiewkę poplonową.

dla wariantu 8.2. Międzyplon ozimy:

 • wykonanie po zbiorze plonu głównego siewu mieszanki roślin ozimych jako międzyplonu ozimego do dnia 15 września;
 • stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystywane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu;
 • zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż;
 • zakaz nawożenia w międzyplonie,
 • niestosowanie osadów ściekowych na międzyplon ozimy;
 • zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie;
 • przyoranie biomasy międzyplonu ozimego, z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym;
 • zakaz spasania międzyplonu ozimego poza okresem wiosny;
 • niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;
 • zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin, która uprawiana była w międzyplonie (również form jarych roślin);

dla wariantu 8.3. Międzyplon ścierniskowy:

 • wykonanie po zbiorze plonu głównego siewu mieszanki roślin jarych jako międzyplonu ścierniskowego do dnia 15 września;
 • stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystywane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu;
 • zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż;
 • zakaz nawożenia w międzyplonie;
 • niestosowanie komunalnych osadów ściekowych na międzyplon ścierniskowy;
 • zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie;
 • przyoranie biomasy międzyplonu ścierniskowego, z wyjątkiem uprawy gleby w systemie bezorkowym;
 • możliwość spasania biomasy międzyplonu ścierniskowego w okresie jesieni;
 • niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;
 • zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin, która uprawiana była w międzyplonie;

Aby realizować Pakiet 8. Ochrona gleb i wód na zmienionych zasadach grunty orne na których realizowany jest pakiet nie muszą być położone na obszarach wrażliwych tj. na obszarach szczególnie zagrożonych erozją wodną, lub na obszarach problemowych o niskiej zawartości próchnicy, lub obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego (OSN),

Małgorzata Wróblewska
gł. specjalista ds. programów rolnośrodowiskowych

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2015 r., poz. 350)