Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Co mogą w 2015 roku beneficjenci Programu rolnośrodowiskowego z roku 2014 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Co mogą w 2015 roku beneficjenci Programu rolnośrodowiskowego z roku 2014


Print Friendly, PDF & Email

Beneficjenci, którzy rozpoczęli realizację działania „Program rolnośrodowiskowy” w roku 2014 r. w ramach PROW 2007-2013 (w tym w zakresie Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne) mogą:

 • realizować zobowiązanie na dotychczasowych warunkach z wyłączeniem pakietu 8. Ochrona gleb i wód i pakietu 9. Strefy buforowe;
 • w 2015 roku dostosować zobowiązania i przejść na zasady i warunki określone dla analogicznych pakietów w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym i działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020

Długość trwania zobowiązania, w przypadku beneficjentów, którzy zdecydują się na przejście w 2015 r. będzie wynosiła łącznie 5 lat (w tym 1 rok w ramach PROW 2007-2013 i 4 lata w ramach PROW 2014-2020) będzie wynosiła łącznie 5 lat (w tym 1 rok w ramach PROW 2007-2013 i 4 lata w ramach PROW 2014-2020).

Dodatkowo Beneficjent, który zechce przejść na warunki Programu rolno-środowiskowo-klimatycznego lub działania Rolnictwo ekologiczne w 2015 roku może:

 • zwiększyć wielkość obszaru na którym dotychczas realizował zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach PROW 2007-2013- zobowiązanie będzie realizowane do dnia 14 marca 2019r.,
 • podjąć nowe zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne lub zobowiązanie ekologiczne (dodać nowe pakiety lub ich warianty)- zobowiązanie w tym zakresie będzie realizowane do dnia 14 marca 2020r.,

Kolejne nowe zobowiązanie (na następne 5 lat) będzie mógł podjąć również w roku 2016- zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne lub zobowiązanie ekologiczne w tym zakresie będzie realizowane do dnia 14 marca 2021r.

Decyzję o przejściu na nowe zobowiązanie należy dobrze przeanalizować bo nie zawsze jest ona korzysta dla beneficjenta.

W związku z wprowadzonymi zmianami konieczna jest konsultacja z doradcą rolnośrodowiskowym w celu doboru najlepszych rozwiązań. W przypadku przejścia na nowe zasady wymagane jest opracowanie nowego Planu działalności rolnośrodowiskowej/ekologicznej. Nie jest wymagana ponowna inwentaryzacja przyrodnicza a dokumentacje przyrodnicze wykonane w roku 2014 zachowuja ważność.

W przypadku pozostania w Programie rolnośrodowiskowym należy program realizować na dotychczasowych zasadach z wyjątkiem pakietu 8. Ochrona gleb i wód pakietu 9. Strefy buforowe.

Pakiety: 8. Ochrona gleb i wód i 9. Strefy buforowe wymagają dostosowania do nowych ram prawnych, co oznacza, że jeśli rolnik nie będzie akceptował dostosowania do nowych ram prawnych może zakończyć podjęte zobowiązanie (tylko w zakresie tego pakietu).

Główne zmiany w wymogach pakietu 8. Ochrona gleb i wód dla wariantu 8.1 Wsiewki poplonowe to zakaz stosowania wsiewek traw. Dla wariantu 8.2 Międzyplon ozimy i 8.3 Międzyplon ścierniskowy to skrócenie terminu zakończenia siewu roślin międzyplonowych, z 30 września do 15 września oraz stosowanie jako międzyplonu wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu. Nie może być to mieszanka składająca się wyłącznie ze zbóż.

Zmiany w przypadku zobowiązań podjętych w latach 2012-2014, w zakresie pakietu 9. Strefy buforowe ograniczają się do zmniejszenia stawek płatności. Od roku 2015 dla Wariantu 9.3. Utrzymanie 2-metrowych miedz śródpolnych stawka wynosi 12,70 zł/100 mb (dotychczasowa stawka – 40 zł/100 mb), dla Wariantu 9.4. Utrzymanie 5-metrowych miedz śródpolnych – 31,70 zł/100 mb (dotychczasowa stawka – 100 zł/100 mb).

Beneficjent z 2014 roku może w realizowanym zobowiązaniu dokonywać zmian polegających na

 • zwiększeniu obszaru zobowiązania, na którym realizowany jest pakiet 1, lub zmniejszeniu tego obszaru, jeżeli mimo tego zmniejszenia, zobowiązaniem tym będzie objęty obszar gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, na których jest prowadzona działalność rolnicza;
 • zwiększeniu obszaru, na którym realizowany jest pakiet 4. bez wariantu 4.1 , 5 lub 6;
 • zmniejszeniu obszaru zobowiązania, do powierzchni równej powierzchni, do której została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa w ramach poszczególnych wariantów:Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, Pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000, Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin, Pakietu 8. Ochrona gleb i wód;
 • zmianie miejsca uprawy roślin lub zmianie uprawianej rośliny w ramach wariantu 6.1, 6.2 lub 6.3 pakietu 6, jeżeli rośliny te będą uprawiane na gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej i bez względu na zmianę wielkości obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane;
 • zmianie miejsca uprawy roślin w zakresie pakietu 8., rośliny uprawianej w ramach pakietu 8 na inną roślinę wielkości obszaru, na którym jest uprawiana dana roślina (dotyczy gruntów zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej) z uwzględnieniem dostosowania do nowych wymogów.
 • zwiększeniu liczby zwierząt danej rasy, objętych zobowiązaniem w ramach Pakietu 7 lub zmniejszeniu liczby tych zwierząt, jeżeli mimo tego zmniejszenia, liczba tych zwierząt nie będzie niższa niż liczba zwierząt danej rasy do której została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa;
 • zmianie wariantu 2.1 lub 2.2 realizowanych na gruntach, na których są uprawiane mieszanki wieloletnie traw lub mieszanki wieloletnie traw z motylkowatymi drobnonasiennymi, na wariant 2.3 lub 2.4 Pakietu 2, jeżeli grunty, na których są uprawiane te mieszanki, stały się trwałymi użytkami zielonymi;

Małgorzata Wróblewska 
gł. specjalista ds. programów rolnośrodowiskowych
i rolnictwa ekologicznego

Opracowano na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2015 r., poz. 350)

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 415).