Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dostępne pakiety w 2013r i ich główne wymogi – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dostępne pakiety w 2013r i ich główne wymogi


Print Friendly, PDF & Email

 

Program rolnośrodowiskowy obejmuje 9 pakietów podzielonych na warianty zawierające zestawy zadań, wykraczające poza obowiązujące podstawowe wymagania, i które nie pokrywają się z innymi instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej. Rolnik może wybrać do realizacji jeden lub kilka pakietów z tym, że pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone i 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych, dostępne są tylko na obszarach Natura 2000. Dobór odpowiednich dla gospodarstwa pakietów i wariantów pozwoli uniknąć wielu trudności związanych z realizacja programu.

 

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważonepłatność 360 zł/ha do GO, ale obowiązek realizacji określonych wymogów na terenie całego gospodarstwa. Realizacja zadań w ramach tego pakietu ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko poprzez przestrzeganie właściwego doboru i następstwa roślin w plonie głównym – co najmniej 3 gatunki roślin z różnych grup, z wyłączeniem roślin wieloletnich oraz ograniczenie nawożenia azotem ze źródeł naturalnych do 150 kg N/ha na GO i 120 kg N/ha na TUZ a jeżeli gospodarstwo chociażby w części położone na OSN to dawka pomniejszona jaszcze o 10% GO, 40% TUZ. Nawożenie UR na podstawie corocznie sporządzonego planu nawozowego uwzględniającego bilans azotu ( na podstawie danych z rejestru) oraz aktualną analizę gleb z określeniem zawartości P, K, Mg i potrzeb wapnowania. Obowiązuje degresywność.

Pakiet 2. Rolnictwo ekologicznepłatnośćod 160 do 1800zl w zależności od wariantu do GO i TUZ. Otrzymanie dopłat w tym pakiecie wiąże się z prowadzeniem gospodarstwa zgodnie z kulturą rolną i potwierdzeniem ekologicznej produkcji przez jednostkę certyfikującą. Wstępującym do programu w 2013 roku niedostępne są warianty sadownicze z wyjątkiem truskawki i poziomki a płatność do TUZ powiązana jest z utrzymaniem bydła, koni, owiec lub kóz w okresie od dnia 15 marca do dnia 30 września roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej. Tak samo jak w pakiecie, rolnictwo zrównoważone: trwałe użytki zielone, powinny być koszone do dnia 31 lipca lub wypasanie w okresie wegetacyjnym chyba, że realizowane są z pakietem 3, 4 lub 5 wówczas obowiązują terminy jak dla pakietów 3,4,5. Obowiązuje degresywność

Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone – płatność 500 zł /ha TUZ. Płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do działek rolnych użytkowanych, jako trwałe użytki zielone położonych na obszarach Natura 2000 (poza obszarami Natura realizowany przez beneficjentów z 2009 i 2010 roku). Wymogi w tym pakiecie dotyczą ograniczenia nawożenia azotem (do 60kg N), ilości i terminów pokosów (maks. 2 pokosy, w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września) oraz intensywności wypasu (wypas od 1 maja do 15 października, przy obsadzie zwierząt 0,5 – 1,0 DJP/ha i obciążeniu pastwiska nie więcej niż 5t/ha (10 DJP/ha. Na działce rolnej pozostawia się od 5 do 10% niekoszonej powierzchni. Rolnik, który realizuje zobowiązanie podjęte w 2012r może zmienić to zobowiązanie (po wykonaniu ekspertyzy przyrodniczej) w całości lub w części, na pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000.

Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 – płatność od 550 do 1200zł/ha 

Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 – płatność550-1370zł/ha

Obydwa wymienione pakiety można realizować jedynie na trwałych użytkach zielonych, dla których ekspert przyrodniczy: ornitolog lub botanik potwierdził występowanie określonych gatunków i siedlisk oraz opracował dokumentację przyrodniczą. Beneficjentom, którzy chcą włączyć do programu, w bieżącym roku pakiet 4. lub 5. Dokumentacja przyrodnicza powinna być sporządzona w roku 2012 lub wiosną 2013roku, najpóźniej do 10 czerwca.

Wymogi tego pakietu, zakładają ograniczenie nawożenia, ilość i terminy pokosów lub kontrolę intensywności wypasu. Koszty transakcyjne poniesione w celu przygotowania takiej dokumentacji są refundowane wraz z pierwszą płatnością rolnośrodowiskowa.

Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie – płatność od 570 do 4700 zł/ha, za realizację poszczególnych wariantów pakietu.

Pakiet obejmuje 4 warianty. Wariant 6.1. Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych lub 6.2. Produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych promuje uprawę: kszycy, pszenicy płaskurki, pszenicy samopszy, owsa szorstkiego, lnicznika siewnego, komonicy błotnej, nostrzyka białego, sałaty łodygowej, lędźwianu siewnego, soczewicy jadalnej lub pasternaku. Wariant 6.3 Produkcja nasienna na zlecenie banku genów – dotyczy uprawy różnych gatunków roślin rolniczych, warzywniczych, segetalnych lub drzew owocowych. Zainteresowany rolnik musi zgłosić się do wybranego banku genów celem uzyskania materiału siewnego lub rozmnożeniowego i podpisania umowy.

Wariant 6.4 Sady tradycyjne umożliwia uzyskanie płatności do sadów, w których rośnie, co najmniej 12 drzew powyżej 15 lat a liczba drzew w przeliczeniu na ha sadu nie może być mniejsza niż 90szt.W sadzie muszą występować, co najmniej 4odminany lub gatunki drzew owocowych, których korony rozpoczynają się na wysokości 120 cm a obwód pni na wysokości około 1 m jest nie mniejszy niż 47cm. W sadzie muszą być wykonywane podstawowe zabiegi pielęgnacyjne, takie jak: cięcie, bielenie pni, koszenie lub wypasanie trawy.

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie – płatność od 320 do1500 zł/sztukę objętą programem ras zachowawczych.

Pakiet ten polega na wspieraniu i utrzymaniu hodowli lokalnych ras bydła, koni, owiec oraz świń zagrożonych wyginięciem. Płatności są przyznawane, jeśli w stadzie są, co najmniej 4 krowy, 2 klacze, 5 owiec matek rasy olkuskiej, 15 owiec matek rasy cakiel podhalański, 30 owiec matek rasy merynos polski w starym typie albo 10 owiec matek pozostałych ras wpisanych do księgi hodowlanej oraz objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Rolnik musi mieć zawartą umowę z określoną instytucją odpowiedzialną za działania w zakresie ochrony zasobów genetycznych i aktualny wykaz zwierząt zakwalifikowanych do programu rolnośrodowiskowego na 2013 rok.

Pakiet 8. Ochrona gleb i wód- płatność od 485 do 750 zł/ha międzyplonu na obszarach erozyjnych i 330 do 420 zł/ha na pozostałych.

Pakiet składa się z 3 wariantów: wsiewki poplonowe, międzyplony ścierniskowe, międzyplony ozime, Wsiewki muszą zostać wysiane wiosną w plon główny i pozostawione po żniwach. Międzyplony ścierniskowe (rośliny jare) oraz międzyplony ozime (rośliny ozime) należy wysiać do 30 września. Wsiewki i międzyplony i muszą pozostać na zimę, minimum do 1 marca. Międzyplony ścierniskowe można spasać jesienią a międzyplony ozime tylko wiosną. Na działkach rolnych, położonych w obrębach geodezyjnych zagrożonych erozją wodną, stawkipłatnościsą wyższe, jednakże mogą być przyznane maksymalnie do 60% powierzchni gruntów ornych, ponieważ 40% powierzchni musi być w obowiązkowej okrywie zimowej. W każdym roku musi być zasiane minimum 0, 1ha wsiewek lub poplonów.

 

Pakiet 9. Strefy buforowe wariant 3 i 4płatność110 zł/100 mb. Realizacja pakietu polega na utrzymaniu miedz śródpolnych o szerokości 2 lub 5m. Wymogiem jest wykaszanie raz w roku lub co 2 lata przy zachowaniu istniejących drzew i krzewów.  Nie można też ich nawozić ani stosować środków ochrony roślin.

Małgorzata Wróblewska