Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zmiany w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym w 2016 roku – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zmiany w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym w 2016 roku


Print Friendly, PDF & Email

W dniu 15 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/326/1

Zmiany w działaniu:

1. W przypadku pakietu 4 i 5, z wyłączeniem wariantu 4.7., rolnik lub zarządca składa do kierownika biura powiatowego Agencji kopię pierwszej strony dokumentacji przyrodniczej:

  • do dnia 30 września 2016 r. – rolnik/zarządca, który rozpoczyna w br. zobowiązanie tj. złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantów tych pakietów),
  • do dnia 10 czerwca 2016 r. – rolnik/zarządca, który podjął zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w roku 2015

Dokumentacja przyrodnicza od 15 marca 2016 nie jest załącznikiem do Planu działalności rolnośrodowiskowej!

2. W ramach wariantów pakietu 4. i pakietu 5. (z wyjątkiem wariantu 4.6./5.6.) – wprowadzono możliwość naprzemiennego użytkowania danego siedliska objętego zobowiązaniem. W związku z tym możliwa, będzie zmiana sposobu użytkowania w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego pomiędzy użytkowaniem kośnym, kośno-pastwiskowym lub pastwiskowym (w zależności od wariantu).

3. W przypadku Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone ( gdy w gospodarstwie są TUZ-y) , Pakietu 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych oraz wariantu 2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20% – wprowadzono wymóg usunięcia biomasy w ciągu 2 tygodni po skoszeniu.

4. Uproszczono sposób deklarowania upraw w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone we wniosku, przy czym dopuszczono też wypełnione wniosku według zasad obowiązujących w 2015 r.

5. W przypadku pakietu 1 Rolnictwo zrównoważone, wariantu 2.1. Międzyplony, oraz wariantu 6.2. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie – w przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego – umożliwiono dokonanie zmiany zadeklarowanej rośliny na inną roślinę po terminie składania wniosków ale do czasu poinformowania rolnika przez ARiMR o nieprawidłowościach lub kontroli, o ile zmiana ta nie powoduje zwiększenia płatności, tzn. zmiana rośliny będzie miała miejsce w ramach tego samego pakietu (wariantu) bez zmiany powierzchni uprawy tej rośliny. Możliwość jest ograniczona jednak jedynie do sytuacji, kiedy rolnik dokonuje dostosowania tego wniosku do faktycznej sytuacji (np. siła wyższa, brak dostępności nasion zadeklarowanej rośliny).

6. Dostosowano obowiązujące przepisy w taki sposób, aby kwestia powtarzalności uchybień była stosowana jednoznacznie zgodnie z przepisami prawa unijnego, dotyczącymi stosowania zmniejszeń lub zwrotów płatności w przypadku ponownego stwierdzenia tego samego uchybienia (art. 35 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014).

Małgorzata Wróblewska