Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Pamiętajmy o zgłoszeniach – ważne daty – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Pamiętajmy o zgłoszeniach – ważne daty


Print Friendly, PDF & Email

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy (PIB) jest koordynatorem m.in. Programów ochrony ras bydła uznanych za zagrożone: polskiej czerwonej (RP), polskiej czerwono-białej (ZR), polskiej czarno-białej (ZB) oraz białogrzbietej (BG). Uczestnictwo w programie ochrony jest dobrowolne. Rolnik uczestniczący w Programie musi posiadać stado krów rasy zagrożonej o liczbie co najmniej 4 sztuk i nie większej niż 100 sztuk, poddanych kontroli użytkowości i wpisanych do księgi hodowlanej. Uczestnika Programu obowiązują określone, ścisłe terminy składania niezbędnej dokumentacji do Instytutu Zootechniki oraz ARiMR. Dzień 15 marzec każdego roku jest początkiem realizacji Programu i do tego dnia wszystkie krowy zgłoszone do Programu ochrony muszą spełniać warunki kwalifikacji.

Obowiązujący terminarz składania dokumentów dla uczestników Programu- po raz pierwszy przystępujących oraz kontynuujących Program :

1 listopad – 31 grudnia (roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji Programu) Termin składania Wniosków do Instytutu Zootechniki dla hodowców po raz pierwszy przystępujących do Programu ochrony i programu rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 (dla nowych stad)
1 luty – 14 marca każdego kolejnego roku (corocznie) Termin składania Oświadczeń – Wykazów krów zakwalifikowanych (formularz OB-1/110) do Programu oraz Wykazu jałówek/krów remontowych, które mogą być wprowadzone do stada w trakcie trwania zobowiązania w miejsce sztuk ubyłych ze stada. Termin ten został określony tak, aby od 15 marca wszystkie krowy zakwalifikowane do programu mogły rozpocząć realizację kolejnego zadania.
15 marzec danego roku Dzień, na który określany jest faktyczny stan zwierząt w danym roku uczestnictwa w Programie ochrony
15 maj Ostateczny termin zatwierdzenia Wykazów przez Instytut (zarówno dla rozpoczynających uczestnictwo w Programie jak i dla kontynuujących Program)
Nie dłuższym niż 40 dni od dnia ubycia zwierzęcia ze stada Na zgłoszenie do Instytutu faktu zastąpienia zwierząt (przesłane Oświadczenie o zastąpieniu zwierzęcia – formularz ZB-1/110)   oraz   w ciągu kolejnych 30 dni od daty zastąpienia, kwalifikacji przez Instytut na zgłoszenie tego zdarzenia do ARiMR (wszelkie zastąpienia są możliwe tylko po uprzednim wstępnym zakwalifikowaniujałówek/krówprzez Instytutna Wykazie jałówek/krów remontowych w terminie określonym Procedurą i tylko w obrębie liczby krów zadeklarowanej we Wniosku do ARiMR). Hodowca ma obowiązekdostarczyć do oddziału ARiMR zatwierdzone przez Instytut Oświadczenie o zastąpieniu zwierzęciana formularzu ZB-1/110
10 dni Na zgłoszenie do ARiMR zdarzenia spowodowanego siłą wyższą, nadzwyczajnymi lub naturalnymi okolicznościami (np. padnięcia, wypadek) od momentu kiedy takie zgłoszenie jest możliwe wraz z odpowiednim dokumentempoświadczającym to zdarzenie
Po wcześniejszym uzgodnieniu z Koordynatorem Instytutu ds. ochrony zasobów genetycznych bydła Możliwość przekazania lub przejęcia stada zwierząt

Koordynatorzy ds. ochrony zasobów genetycznych bydła:

dr inż. Anna Majewska (rasa RP, BG, ZB)

tel. 666-081-207

e-mail: anna.majewska@izoo.krakow.pl

dr inż. Ewa Sosin-Bzducha (rasa ZR)

tel. 666-081-297

e-mail: ewa.sosin@izoo.krakow.pl

Pełna procedura przystąpienia do realizacji Programu ochrony zasobów genetycznych bydła oraz niezbędne dokumenty dostępne na stronie Instytutu Zootechniki  http://www.izoo.krakow.pl/

Źródło:

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy http://www.izoo.krakow.pl/

Grażyna Gnatowska

St. specjalista ds. EiOŚ

PZDR Wys-Maz