Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

O czym rolnicy uczestniczący w programie rolnośrodowiskowo-klimatycznym najczęściej zapominają? – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

O czym rolnicy uczestniczący w programie rolnośrodowiskowo-klimatycznym najczęściej zapominają?


Print Friendly, PDF & Email

Rolnicy uczestniczący w programie rolnośrodowiskowo – klimatycznym najczęściej zapominają o następujących sprawach:

– rejestr działalności rolnośrodowiskowej należy uzupełniać na bieżąco, tj. najpóźniej w terminie dwóch tygodni od daty wykonania zabiegu (koszenie, zbiór, nawożenie naturalne, nawożenie mineralne, zabiegi uprawowe – zakres uzależniony jest od wariantu/pakietu),

– termin siewu międzyplonu – często jest przekroczony,

– odpowiedni skład mieszanki poplonowej składającej się z minimum trzech gatunków roślin (przy czym nie mogą to być same zboża)

– czasem zdarza się, że poplon został posiany na innej działce niż podana we wniosku o przyznanie pomocy lub jego powierzchnia na polu jest inna niż zadeklarowana we wniosku,

– odpowiednia ilość grup roślin na każdej działce ornej w zmianowaniu w przypadku rolnictwa zrównoważonego,

– odpowiednie udziały poszczególnych grup upraw w strukturze upraw w danym roku – rolnictwo zrównoważone,

– dotrzymanie terminu na wykonanie i zebranie pokosu, pozostawienie części niekoszonej w innym miejscu niż zakreślona na ortofotomapie lub niewłaściwa powierzchnia pozostawionej powierzchni niekoszonej w danym roku w pakietach łąkarskich,

– w przypadku braku możliwości wykonania pierwszego pokosu w terminie podanym w planie rolnośrodowiskowo-klimatycznym należy zgłosić ten fakt do ARiMR i podać informację o tym, że wykona się ten pokos w najszybszym możliwym terminie,

– w rolnictwie zrównoważonym, należy już jesienią roku poprzedzającego złożenie wniosku do ARiMR i przed opracowaniem planu działalności rolnośrodowiskowo-klimatycznej zaplanować strukturę upraw przed terminem siewu roślin ozimych; unikniemy dzięki temu problemu ze zmianowaniem w okresie wiosennym i problemu z odpowiednimi udziałami roślin w pierwszym roku realizacji zobowiązania, natomiast przy każdej zmianie do planu w zmianowaniu w kolejnych latach należy ponownie na nowo przeliczyć udział i ilość poszczególnych wymaganych grup roślin,

– istnieje obowiązek utrzymania powierzchni trwałych użytków zielonych w okresie zobowiązania – czyli nie należy ich wyorywać ani rekultywować – dotyczy to każdego wariantu,

– na niektórych działkach należy pamiętać o ograniczeniu nawożenia lub zakazie nawożenia zgodnie z danymi podanymi w planie.

Dariusz Karwowski