Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Łaczenie zobowiązań na poziomie gospodarstwa – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Łaczenie zobowiązań na poziomie gospodarstwa


Print Friendly, PDF & Email

Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne obejmuje jeden wariant albo pakiet (jeżeli pakiet nie został podzielony na warianty). Oznacza to, że rolnik lub zarządca może realizować jednocześnie więcej niż jedno zobowiązanie. Poszczególne zobowiązania mogą zostać podjęte w tym samym roku lub w roku następnym.

Każde zobowiązanie realizowane jest przez okres 5 lat. Zobowiązanie podjęte 15 marca 2015 roku realizowane będzie do 14.03.2020 roku, a zobowiązanie podjęte w 2016 roku do marca 2021 roku.

Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne obejmuje użytki rolne lub obszar gruntów niebędących użytkami rolnymi, na których występują typy siedlisk przyrodniczych (zalewowe łąki selernicowe i słonorośla, murawy, torfowiska) lub siedliska lęgowe ptaków (derkacz, rycyk, czajka, kszyk, kwawodziób, wodniczka, dubelt, kulik wielki) zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danego pakietu lub danego wariantu, objęte obszarem zatwierdzonym, tzn. obszar kwalifikujący się do przyznania płatności w ramach danego wariantu lub pakietu.

W przypadku pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne obejmuje użytki rolne zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.

W przypadku pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym objęte są zwierzęta ras lokalnych zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danego wariantu, będące zwierzętami zatwierdzonymi, tzn. kwalifikującymi się do przyznania płatności w ramach danego wariantu.

Łączenie zobowiązań na poziomie gospodarstwa

W ramach jednego gospodarstwa można realizować więcej niż jeden pakiet/wariant programu rolno-środowiskowo-klimatycznego. Można jednocześnie realizować pakiety/warianty działania Rolnictwo ekologiczne. Wyjątek stanowi pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone, którego nie można łączyć z Pakietem 2. Ochrona gleb i wód i pakietem 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz z działaniem Rolnictwo ekologiczne.

Płatność do tego samego obszaru może być przyznana tylko z tytułu realizacji jednego zobowiązania (jednego pakietu lub wariantu).

W przypadku przejęcia zobowiązania od innego rolnika możliwa jest realizacja w jednym gospodarstwie zobowiązania rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013 i zobowiązania roln-środowiskowo-klimatycznego w ramach   PROW 2014-2020.

Małgorzata Wróblewska