Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Działania środowiskowe i rolnictwo ekologiczne PROW w 2016 roku – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Działania środowiskowe i rolnictwo ekologiczne PROW w 2016 roku


Print Friendly, PDF & Email

Bieżący rok jest drugim rokiem naboru wniosków do realizacji działania rolno-środowiskowo-klimatycznego i działania rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020. Rolnicy, zainteresowani tymi działaniami powinni zgłosić się do doradców rolnośrodowiskowych, którzy po analizie gospodarstwa zaproponują możliwe do realizacji pakiety i warianty, wskażą wymogi podstawowe i szczegółowe oraz sporządzą Plan działalności rolnośrodowiskowej.

    Rolnicy kontynuujący 5 letnie zobowiązanie podjęte w latach poprzednich powinni zapoznać się z wprowadzonymi w 2016 roku zmianami:

  • działanie rolno-środowiskowo-klimatycznego (PROW 2014-2020) z 2015 roku

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/326/1;

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/589

  • działanie rolnictwo ekologicznego (PROW 2014-2020) z 2015 roku

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/343/1;

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/610

  • program rolnośrodowiskowy (PROW 207-2013) z lat 2012,2013,2014

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/344/1;

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/609

Informacji można też szukać na stronie:

http://www.odr.pl/ekologia-i-rodowisko/programy-rolnorodowiskowe

Podobnie jak w roku ubiegłym, ubiegając się o płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013), rolno-środowiskowo-klimatyczne i płatności ekologiczne (PROW 2014-2020) rolnik jest zobowiązany złożyć wniosek we właściwym na miejsce zamieszkania lub siedzibę, biurze powiatowym ARiMR. Wniosek taki może również złożyć przez internat, korzystając z platformy aplikacyjnej ARiMR.

Wniosek o płatności powierzchniowe wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami) w 2016 roku należy złożyć w terminie od 1 marca do 15 czerwca. Dopuszcza się też złożenie wniosku do dnia 11 lipca 2016 r., ale wtedy liczyć się trzeba ze zmniejszeniem  należnej kwoty płatności – 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia licząc od dnia 16 czerwca.

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności można składać do dnia 15 czerwca 2016 r przy czym ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa w dniu 11 lipca 2016 r. Uzupełnienie braku we wniosku do dnia 15 czerwca 2016 r. nie skutkuje zmniejszeniem należnych płatności. Uzupełnienie braków we wniosku od dnia 16 czerwca do dnia 11 lipca 2016 r. skutkuje zmniejszeniem o 1% płatności za każdy dzień roboczy opóźnienia w zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia.

Rolnicy, którzy w tym roku już złożyli wnioski o płatności bezpośrednie, a zdecydują się na rozpoczęcie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego i/lub działania rolnictwo ekologiczne  mogą złożyć zmianę do wniosku do  11  lipca . W takiej sytuacji płatność PRŚK i/lub RE będzie pomniejszona o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia licząc od 1 czerwca 2016.

Po w/w terminach w złożonym wniosku, można zmienić zadeklarowaną uprawę  na inną, ale tylko do czasu poinformowania rolnika przez ARiMR o nieprawidłowościach lub kontroli. Zmiana może mieć miejsce w ramach tego samego pakietu/ (wariantu), ale bez zmiany powierzchni uprawy tej rośliny i dotyczy zobowiązania rolnośrodowiskowego, rolno-środowiskowo-klimatycznego i ekologicznego realizowanego na gruntach ornych.

Współpraca z doradcą rolnośrodowiskowym. Ze względu na to, iż Program jest działaniem wieloletnim i modyfikowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trakcie realizacji konieczna jest współpraca rolnika z certyfikowanym doradcą rolnośrodowiskowym.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego świadczy usługi doradcze z zakresu programów rolnośrodowiskowych od 2004 roku tj. od początku ich realizacji na terenie naszego kraju.

Do dyspozycji rolników są doradcy rolnośrodowiskowi w centrali PODR w Szepietowie i wszystkich biurach powiatowych (PZDR).

Świadcząc nasze usługi stawiamy na fachowość, rzetelność i dyskrecję.

Zakres usług doradczych Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie związanych z programem rolnośrodowiskowym obejmuje:

• doradztwo indywidualne i grupowe (seminaria i warsztaty) na temat aktualnych przepisów prawnych
• analizę gospodarstwa pod kątem doboru pakietów i wariantów odpowiednich do realizacji w gospodarstwie
• przygotowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania płatności rolnośrodowiskowej:

      – planu działalności rolnośrodowiskowej/ekologicznej

      – ekspertyzy przyrodniczej (ornitologicznej i botanicznej),

     – wniosku o płatności rolnośrodowiskowe, rolno-środowiskowo-klimatyczne i ekologiczne

     –  planu nawozowego,

      – prowadzenie rejestrów działań rolnośrodowiskowych,

      – przygotowanie dokumentacji z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Zapraszamy zainteresowanych rolników nowymi działaniami PROW 2014 – 2020 i dotychczasowych beneficjentów programów środowiskowych do naszych biur lub telefonicznego kontaktu z doradcami rolnośrodowiskowymi.

Lista doradców rolnośrodowiskowych

Lista ekspertów przyrodniczych

Małgorzata Wróblewska