Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Pakiet „Ochrona gleb i wód” – pamiętaj o terminie siewu międzyplonu – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Pakiet „Ochrona gleb i wód” – pamiętaj o terminie siewu międzyplonu


Print Friendly, PDF & Email

Rolnicy realizujący pakiet. „Ochrona gleb i wód” w ramach Programu rolnośrodowiskowego (PROW 2007-2013) w zależności od roku rozpoczęcia programu obowiązani są wysiać międzyplony w terminie do 15 lub 30 września.

Beneficjenci programu rolnośrodowiskowego (PROW 2007-2013) z roku 2011 zobowiązani są wysiać międzyplon ozimy i/lub międzyplon ścierniskowy, tak jak w latach poprzednich, w terminie do dnia 30 września.

Beneficjenci programu rolnośrodowiskowego (PROW 2007-2013) z roku 2012, 2013 i 2014 od roku 2015 maja obowiązek wysiać międzyplon ozimy i/lub międzyplon ścierniskowy w terminie do dnia 15 września.

Beneficjenci programu rolnośrodowiskowego (PROW 2007-2013) z roku 2014, którzy zdecydowali się przejść w 2015 roku na nowe zasady, jak i beneficjenci z 2015 roku (PROW 2014-2020) muszą wysiać międzyplony do dnia 15 września.

Pamiętajmy również o wysiewie zadeklarowanych we wniosku o płatność roślin.
Beneficjenci z 2011 wysiewają w zależności od realizowanego wariantu jeden gatunek – roślinę jarą lub ozimą.
Beneficjenci z 2012, 2013, 2014 roku obowiązani są wysiać międzyplon złożony z minimum 3 gatunków roślin, przy czym jako międzyplon ozimy należy wysiać mieszankę złożoną z minimum 3 gatunków roślin ozimych i/lub jako międzyplon ścierniskowy, mieszankę złożoną z minimum 3 gatunków roślin jarych. Wymogiem jest również, aby gatunek rośliny dominującej w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystane w mieszance nie przekraczały 70%

W sytuacji braku możliwości wysiewu międzyplonów we wskazanych w przepisach terminie z powodu warunków pogodowych, rolnik powinien w terminie 10 dni roboczych (w przypadku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego) od dnia, w którym jest w stanie dokonać takiej czynności, powiadomić Kierownika BP ARiMR o zaistniałych okolicznościach oraz dostarczyć dowody potwierdzające wystąpienie siły wyższej.

W przypadku uznania siły wyższej płatność rolnośrodowiskowa do obszaru na którym ww. warunek nie został spełniony płatność nie zostanie przyznana, natomiast nie będzie wymagany zwrot dotychczas pobranych płatności.

Małgorzata Wróblewska