Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Jak uniknąć sankcji za brak realizacji zobowiązań rolnośrodowiskowych i rolno-środowiskowo-klimatycznych w wyniku suszy – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Jak uniknąć sankcji za brak realizacji zobowiązań rolnośrodowiskowych i rolno-środowiskowo-klimatycznych w wyniku suszy


Print Friendly, PDF & Email

W wyniku długotrwałej suszy może zaistnieć sytuacja, w której beneficjenci działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 realizujący pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone i wariant 2.1. Międzyplony pakietu 2. Ochrona gleb i wód oraz beneficjenci działania Program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013 realizujący pakiet 8. Ochrona gleb i wód nie będą mogli terminowo wywiązać się ze zobowiązań zadeklarowanych we wniosku na 2015 rok.

W takim przypadku, jak zapewnia MRiRW w swoim komunikacie z 28 sierpnia 2015 r. istnieją przesłanki, aby potraktować tę sytuację jako siłę wyższą lub okoliczność nadzwyczajną.

W pakiecie Ochrona gleb i wód (PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020) termin siewu miedzyplonów upływa 15 września z wyłączeniem beneficjentów z 2011 roku, którzy mogą wysiać międzyplon najpózniej do 30 września.

W pakiecie Rolnictwo zrównowazone PROW 2014-2020 termin siewu miedzyplonu jako praktyki dodatkowej upływa 1 października, termin przyorania obornika możliwy jest do 30 listopada a na OSN do 15 listopada.

Zgłoszenie siły wyższej do Kierownika BP ARiMR

W sytuacji braku możliwości wykonania zobowiązań rolnośrodowiskowych lub rolno-środowiskowo-klimatycznych z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, rolnik zobowiązany jest w terminie 10 dni roboczych w przypadku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego lub w terminie 15 dni roboczych w przypadku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego powiadomić Kierownika BP ARiMR o zaistniałych okolicznościach oraz dostarczyć dowody potwierdzające wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. Czas który ma na powiadomienie o zaistniałej sytuacji ARiMR liczony jest od dnia w którym poszkodowany może dokonać takiego zgłoszenia. Każdy przypadek zgłoszenia będzie rozpatrywany przez Kierownika BP ARiMR indywidualnie.

Dowodem potwierdzającym wystąpienie siły wyższej spowodowanej przez suszę może być: protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych, spowodowanych przez suszę, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw, pisemne oświadczenia potwierdzające wystąpienie szkody w uprawach rolnych, spowodowanej przez suszę, sporządzone przez dwóch świadków, którzy nie są domownikami rolnika.

Pakiet Ochrona gleb i wód

W przypadku uznania przez Kierownika BP ARiMR siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, które uniemożliwiły spełnienie warunku jakim jest wysiew międzyplonu płatność rolnośrodowiskowa lub płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna do obszaru na którym ww. warunek nie został spełniony nie zostanie przyznana, natomiast nie będzie wymagany zwrot dotychczas pobranych płatności (dotyczy płatności rolnośrodowiskowej). Uznaje się, że rolnik w zakresie międzyplonów w ramach pakietu Ochrona gleb i wód: rozpoczął zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne (w przypadku PROW 2014-2020), lub kontynuuje realizację podjętego zobowiązania rolnośrodowiskowego (w przypadku PROW 2007-2013).

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone PROW 2014-2020

Obecnie nie ma już możliwości zmiany praktyki dodatkowej zadeklarowanej we wniosku na 2015 rok. Dlatego też, w sytuacji kiedy rolnik na br. zadeklarował realizację praktyki dodatkowej, a nie może jej wykonać powinien w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym jest w stanie dokonać takiej czynności, powiadomić Kierownika BP ARiMR o zaistniałych okolicznościach oraz dostarczyć dowody potwierdzające wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

W przypadku uznania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, które uniemożliwiły spełnienie w danym roku wymogu zastosowania praktyki dodatkowej, rolnik dostanie płatność a praktyki dodatkowe wykona w następnych latach realizacji programu.

Komunikat MRiRW w tej sprawie dostępny jest na stronie:

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Wiadomosci/KOMUNIKAT-DLA-ROLNIKOW-REALIZUJACYCH-PAKIET-8.-OCHRONA-GLEB-I-WOD-PROGRAMU-ROLNOSRODOWISKOWEGO-PROW-2007-2013-WARIANT-2.1.-MIEDZYPLONY-PAKIETU-2.-OCHRONA-GLEB-I-WOD-DZIALANIA-ROLNO-SRODOWISKOWO-KLIMATYCZNEGO-PROW-2014-2020-PAKIET-1.-ROLNICTWO-ZROWNOWAZ

Małgorzata Wróblewska