Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Działania środowiskowe PROW – zmiany w 2018 roku – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Działania środowiskowe PROW – zmiany w 2018 roku


Print Friendly, PDF & Email

Od 15 marca ruszył nabór obok wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności ONW, także wniosków o płatności w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz działania rolnictwo ekologiczne. Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji E-wniosek Plus. Przygotowując się do wypełnienia wniosku należy zapoznać się ze zmienionymi nieco zasadami przyznawania płatności w ramach tych działań.

Zobowiązanie z ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne  i Działania rolnictwo ekologiczne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 podejmowane jest dobrowolnie na okres na 5 lat.

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2017 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” (Dz. U. poz. 2139) wprowadzone od kampanii 2018 r:

 • Możliwość podejmowania zobowiązań takiego samego rodzaju w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego (DRŚK) we wszystkich latach realizacji działania: dotyczy to wariantów Pakietu 2 tj. Ochrona gleb i wód, pakietu 3 – Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych oraz wariantów Pakietu 4 i 5 Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 i Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.

Przy czym takie same zobowiązania mogą być podjęte w różnych latach i będą realizowane jako oddzielne zobowiązania. Ta zmiana dotyczy również rolników którzy rozpoczęli zobowiązanie w ramach DRŚK w latach 2015-2017.

 • Jednym z wymogów Pakietu 1 Rolnictwo zrównoważone jest dwukrotna chemiczna analiza gleby (pH, P, K, Mg i węgiel organiczny) wykonana na gruntach ornych w pierwszym lub poprzedzającym i w ostatnim lub poprzedzającym roku realizacji pakietu. W 2018 roku doprecyzowany został termin sporządzania chemicznej analizy gleby. w zakresie pH, P, K, Mg. Może być ona wykonana przed upływem 25 dni od dnia w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Węgiel organiczny należy zbadać najpóźniej do końca października roku w którym przystępujemy do realizacji pakietu 1. Istnieje możliwość uzupełnienia chemicznej analizy gleby w drugim roku realizacji pakietu, jednak za rok pierwszy zostaną naliczone sankcje za brak planu nawozowego.

Inną ważną zmianą wprowadzoną od tego roku to uznawanie różnych mieszanek za oddzielne uprawy w odniesieniu do mieszanek zbożowych, strączkowych, strączkowo-gorczycowych, strączkowo-słonecznikowych lub strączkowo zbożowych czyli np. mieszanka jęczmienia jarego z pszenicą oraz mieszanka jęczmienia jarego z owsem będą w ramach Pakietu 1 traktowane jako oddzielne uprawy, a nie jak dotychczas uznawane były  za jedną uprawę. Podobnie pszenica orkisz jara i ozima zostały wydzielone jako oddzielne uprawy.

 • W przypadku pakietu 2 Ochrona gleb i wód został rozszerzony obszar wdrażania na cały kraj, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne.

Od 1 stycznia 2018 roku ustawa Prawo wodne wprowadziła przepisy w zakresie ustanowienia jednego dla całego kraju programu działań, mającego na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, bez konieczności wyznaczania obszarów szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego tzw. OSN.

 • W przypadku wariantów pakietu 4 i 5 (z wyjątkiem wariantu 4.7 ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków, który opracowuje tylko doradca rolnośrodowiskowy) wprowadzono możliwość uzupełnienia dokumentacji przyrodniczej sporządzonej przez eksperta przyrodniczego w drugim roku realizacji programu. Jednak należy pamiętać że za pierwszy rok rolnik/zarządca zostanie obciążony sankcją w wysokości 100% .
 • Pakiet 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie – od 2018 roku rolnicy nie będą otrzymywać płatności do powierzchni większej niż 5 ha w przypadku uprawy kilku odmian tego samego gatunku. Dotyczy to również rolników, którzy podjęli zobowiązanie w latach 2015-2017 i deklarowali więcej niż 5 ha danego gatunku ( np. dwie odmiany gryki na powierzchni 10 ha).

Działanie rolnictwo  ekologiczne

Istotne zmiany wprowadzone w rozporządzeniu  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września  2017 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” (Dz. U. poz. 1775) obowiązujące od  2018 r:

 • Możliwość podejmowania takich samych zobowiązań ekologicznych. Należy pamiętać, że każde z nich trwa 5 lat, a zobowiązania tego samego rodzaju nie mogą zostać podjęte w tym samym roku (poza przypadkami przejęcia zobowiązania od innego rolnika).
 • W przypadku płatności ekologicznej w ramach pakietów 5. i 11. (Uprawy paszowe na GO w okresie konwersji i po zakończeniu okresu konwersji) przyznawana jest ona do powierzchni nie większej niż liczba posiadanych zwierząt przeliczona na DJP (duże jednostki przeliczeniowe) podzielona przez współczynnik 0,3 – czyli proporcjonalnie do powierzchni do jakiej „wystarczy” rolnikowi zwierząt.

Zobowiązanie ekologiczne obejmuje wszystkie grunty zadeklarowane w ramach tych pakietów, nawet te do których nie została przyznana płatność ekologiczna ze względu, że na tę powierzchnię „brakowało” rolnikowi zwierząt np.:

 • rolnik w ramach pakietu 5. Deklaruje 10 ha i posiad 2 krowy czyli 2 DJP
 • powierzchnia do której zostanie przyznana płatność: 2 DJP/0,3=6,66 ha
 • powierzchnia objęta zobowiązaniem ekologicznym to 10 ha.
 • W przypadku nowonasadzonych plantacji sadowniczych warunek wytworzenia produktu nie będzie weryfikowany:
 • w pierwszym roku od ich nasadzenia – w przypadku maliny, truskawki, poziomki i borówki brusznicy;
 • w pierwszych trzech latach od ich nasadzenia – w przypadku gruszy domowej, derenia jadalnego, rokitnika zwyczajnego, pigwy pospolitej, pigwowca japońskiego, róży dzikiej, róży jabłkowatej i róży pomarszczonej;
 • w pierwszych dwóch latach od ich nasadzenia – w przypadku pozostałych gatunków roślin objętych wsparciem, a także w przypadku zadeklarowanych we wniosku w 2017 r. wszystkich nowonasadzonych uprawach maliny, truskawki, poziomki i borówki brusznicy.

 

Lista doradców rolnośrodowiskowych

Lista ekspertów przyrodniczych

Źródło:

– Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2017 r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” (Dz. U. poz. 2139)

– Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września  2017 r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” (Dz. U. poz. 1775)

Arkadiusz Kalinowski

Gabriela Włostowska