Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zasady nawożenia – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zasady nawożenia


Print Friendly, PDF & Email

Nawożenie stosuje się w okresach i w warunkach, gdy nie ma zagrożenia, że zawarte w nich składniki mineralne (szczególnie związki azotu) będą wymywane do wód gruntowych lub zmywanie do wód powierzchniowych powodując ich zanieczyszczenie.

Nie można stosować nawozów:

 • na gleby zalane wodą,
 • przed ulewnym deszczem i w czasie wczesnowiosennych roztopów,
 • na gleby nie uprawiane,
 • w okresie zimowym, gdy gleba jest zamarznięta i pokryta śniegiem,
  Nie dotyczy to pierwszej wiosennej dawki nawozów azotowych na uprawach roślin ozimych na glebach zamarzniętych powierzchniowo jeżeli uzasadniają to względy agrotechniczne,
 • gnojówki i gnojowicy podczas wegetacji roślin przeznaczonych do spożycia

Okresy stosowania nawozów

Rodzaj nawozu

Rodzaj użytku

 

Grunty orne

Łąki

Pastwiska

Obornik

od 1 marca do 15 listopada

1 marca  do  30 listopada

1 marca do 15 kwietnia i od 15 października do 30 listopada

Nawozy naturalne płynne

od 1 marca do 15 listopada

 

1 marca do 15 sierpnia

1 marca do 15 sierpnia    obniżona dawka azotu w ilości do 85 kg N/ha/rok z nawozów płynnych naturalnych przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym i przy wypasie kwaterowym

Nawozy azotowe mineralne

od 1 marca do 15 listopada zakaz nie dotyczy producentów  buraków i kukurydzy, którzy zawarli kontrakt na ich dostawę po  15.11

1 marca do 15 sierpnia

1 marca do 15 sierpnia

Zasady nawożenia pól w terenie o dużym nachyleniu

W przypadku działek o nachyleniu powyżej 10% zabiegi uprawowe należy wykonywać w kierunku poprzecznym do nachylenia stoku, o ile pozwala na to usytuowanie i powierzchnia działki. Orkę należy wykonywać odkładając skiby w górę stoku.

Zabrania się stosować: nawozów naturalnych w postaci płynnej oraz nawozów azotowych na glebach bez okrywy.

Zasady nawożenia w pobliżu cieków wodnych

Nawozy (z wyłączeniem gnojowicy) stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 5 metrów od:

 • brzegu jezior i zbiorników wodnych o pow. do 50 ha,
 • cieków wodnych,
 • rowów (do szer. 5 m liczonej na  górnej krawędzi brzegu rowu),
 • kanałów

Gnojowicę stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 10 m od:

 • brzegu jezior i zbiorników wodnych o pow. powyżej 50 ha,
 • cieków wodnych,
 • rowów (do szer. 5 m liczonej na górnej krawędzi brzegu rowu),
 • kanałów.

Nawozy stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 20 m od:

 • brzegów jezior i zbiorników wodnych o pow. powyżej 50 ha,
 • stref ochronnych ujęć wody

Dawki i sposoby nawożenia

Dawka nawozów naturalnych (obornik + gnojówka + gnojowica) zastosowanych w ciągu roku nie może przekraczać ilości 170 kg azotu w czystym składniku na ha UR.

Dawki i sposoby nawożenia – gospodarstwo do 100 ha

Prowadzący działalność rolniczą na OSN gospodarujący na powierzchni do 100 ha użytków rolnych na OSN stosują dawki nieprzekraczające maksymalnych dawek nawożenia azotem dla upraw w plonie głównym, o których mowa w załączniku 5. Maksymalne dawki nawożenia azotem dla upraw w plonie głównym.

Ilość dostępnego dla roślin azotu zawartego w nawozach naturalnych ustala się według zawartości w nich tzw. azotu działającego, który wylicza się w oparciu o równoważnik nawozowy określony w załączniku nr 6 do Programu.

Dawki i sposoby nawożenia – gospodarstwo ponad 100 ha

Do opracowania bilansu azotu i planu nawożenia zobowiązani są rolnicy, gospodarujący na powierzchni ponad 100 ha użytków rolnych na OSN.

W tych gospodarstwach nie można stosować dawek większych niż wynikające z planu nawożenia.

Plan nawożenia zawiera rozdział dawek nawozów na poszczególne pola i rośliny z uwzględnieniem odczynu i zasobności gleby.

Odczyn i zasobność gleby określane są na podstawie analiz gleby wykonywanych przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze (4 lata).

Plan nawożenia powinien uwzględniać:

 • zapotrzebowanie roślin na składniki pokarmowe,
 • źródła składników nawozowych w gospodarstwie: nawozy naturalne, nawozy organiczne, azot pozostający w glebie po przyoraniu resztek pożniwnych roślin motylkowych,
 • zapotrzebowanie na nawozy mineralne

Przy opracowywaniu planu nawożenia należy korzystać z: wyników analizy gleby, bilansu azotu, określonych w metodyce maksymalnych dawek nawożenia azotem dla upraw w plonie głównym N w kg/ha ze wszystkich źródeł.

Inne wymagania:

 • równomierne stosowanie nawozów na całej powierzchni,
 • przykrycie lub mieszanie z glebą nawozów naturalnych zaraz po rozrzuceniu na polu (najpóźniej następnego dnia po ich zastosowaniu),
 • stosowanie nawozów naturalnych i organicznych w postaci płynnej przy użyciu rozlewaczy, aplikatorów doglebowych, deszczowni lub wozów asenizacyjnych wyposażonych w płytki rozbryzgowe lub węże rozlewowe,
 • rozsiewacze nawozów i opryskiwacze myje się oraz wodę z ich mycia rozlewa w odległości większej niż 20 m od brzegu zbiorników i cieków wodnych,
 • lokalizowanie wodopoju  poza zbiornikami i ciekami wodnymi

Dokumentacja

W gospodarstwie położonym na terenie OSN należy prowadzić karty dokumentacyjne poszczególnych pól, na których rejestrowane są wszystkie zabiegi agrotechniczne oraz plony.

Karty dokumentacyjne pól powinny zawierać minimum następujące dane:

 1. Numer ewidencyjny działki, na której położone jest pole,
 2. Powierzchnię pola,
 3. Rodzaj uprawy i dane o uzyskanych plonach,
 4. Daty nawożenia,
 5. Ilość zastosowanych nawozów:

a) nawozy naturalne, w tym odchody zwierzęce,
b) nawozy organiczne, w tym odpady, komposty,
c) mineralne nawozy azotowe.

Ogólne warunki nawożenia określone są przepisami:

 1. art. 3 ust. 3 i 4, art. 17 ust. 3, art. 18 ust. 1, 2 i 6, art. 20 ust. 1 pkt. 2b ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu;
 2. § 2 ust. 1 i 3, § 3 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania;
 3. art. 43 ust. 2, 3, 4 i 4a oraz ust. 6 pkt. 1, 8, 9, 11-14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
 4. § 2, § 3  i § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 137, poz. 924);
 5. § 12, § 14  i § 15 pkt 1 i załącznik nr 8 część A 5 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Małgorzata Wróblewska