Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Program azotanowy obowiązuje – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Program azotanowy obowiązuje


Print Friendly, PDF & Email

12 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”(Dz.U. z 2018 r. poz.1339).
Wymagania programu azotanowego obowiązują od 26 lipca 2018 roku na obszarze całego kraju. Wyjątek dotyczy sporządzania planu nawożenia azotem, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku oraz przepisów dotyczących obowiązku dostosowania powierzchni lub pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych (terminy uzależnione od wielkości produkcji):

 • do 31 grudnia 2021 w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk czy też chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior,
 • do 31 grudnia 2024 dotyczy podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP.

Plan nawożenia azotem

 • Obligatoryjnie plany nawożenia azotem muszą sporządzić gospodarstwa prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk albo chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior oraz nabywcy nawozu naturalnego od tych podmiotów. Plan musi uzyskać pozytywną opinię okręgowej stacji chemiczno-rolniczej a następnie należy go dostarczyć wraz z opinią stacji, wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, właściwemu ze względu na miejsce stosowania nawozów naturalnych.
 • Plan nawożenia azotem opracowują również podmioty posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych, lub uprawiający uprawy intensywne (np. warzywa) na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha, czy też utrzymujący obsadę większą niż 60 DJP wg. stanu średniorocznego.

Plan nawożenia azotem opracowuje się odrębnie dla każdej działki rolnej i przechowuje się w gospodarstwie przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie tego planu.
Rolnicy którzy nie są zobowiązani do opracowania planu nawożenia azotem, stosują nawozy w takich dawkach które nie przekraczają maksymalnych ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł dla upraw w plonie głównym określonych w programie działań.

Sposób dokumentowania realizacji programu
Zgodnie z zapisami rozporządzenia wszystkie gospodarstwa o powierzchni większej lub równej 10 ha UR lub utrzymujące zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP według stanu średniorocznego zobowiązane są do:

 • prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem,
 • obliczeń maksymalnych dawek azotu, albo planu nawożenia azotem lub posiadania planu nawożenia.

Ewidencję prowadzi się w wersji papierowej w formie zapisów zawierających informacje o:

 • dacie zastosowania nawozu,
 • rodzaju uprawy i powierzchni uprawy, na której został zastosowany nawóz,
 • rodzaju zastosowanego nawozu,
 • zastosowanej dawce nawozu,
 • terminie przyorania nawozu naturalnego, w przypadku zastosowania tego nawozu na terenie o dużym nachyleniu.

Dokumentacja przechowywana powinna być w gospodarstwie przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia.

Terminy stosowania nawozów

Zgodnie z programem działań ostatni dopuszczalny termin stosowania nawozów mineralnych i nawozów naturalnych płynnych na gruntach ornych upływa 25 października, a na trwałych użytkach zielonych, uprawach trwałych i wieloletnich 31 października. Natomiast nawozy naturalne stałe na gruntach ornych można stosować do końca października a na trwałych użytkach zielonych, uprawach trwałych i wieloletnich do końca listopada (tab.1).
Pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne powinna umożliwić ich przechowywanie przez okres 6 miesięcy a powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych przez 5 miesięcy.

Tabela 1. Terminy stosowania nawozów

Rodzaj nawozów

 

Nawozy azotowe mineralne           i nawozy naturalne płynne Nawozy naturalne stałe
Rodzaj gruntów Grunty orne 1 marca-20 października 1 marca -31 października
Grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do Programu 1 marca-15 października
Grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do Programu 1 marca-25 października
Uprawy trwałe 1 marca-31 października 1 marca-30 listopada

 

Załącznik nr 2 do Programu
Wykaz gmin, na terenie których nawozy azotowe mineralne oraz nawozy naturalne płynne można stosować na gruntach ornych w okresie od dnia 1 marca do dnia 15 października.

województwo Kod gminy Nazwa gminy
podlaskie 2001011 Augustów (gmina miejska)
podlaskie 2001022 Augustów ( gmina wiejska)
podlaskie 2012012 Bakałarzewo
podlaskie 2001032 Bargłów Kościelny
podlaskie 2002023 Czarna Białostocka
podlaskie 2011013 Dąbrowa Białostocka
podlaskie 2012022 Filipów
podlaskie 2009022 Giby
podlaskie 2011022 Janów
podlaskie 2012032 Jeleniewo
podlaskie 2009032 Krasnopol
podlaskie 2011043 Krynki
podlaskie 2011052 Kuźnica
podlaskie 2001043 Lipsk
podlaskie 2001052 Nowinka
podlaskie 2011062 Nowy Dwór
podlaskie 2001062 Płaska
podlaskie 2012042 Przerośl
podlaskie 2009042 Puńsk
podlaskie 2012052 Raczki
podlaskie 2012062 Rutka-Tartak
podlaskie 2009011 Sejny (gmina miejska)
podlaskie 2009052 Sejny (gmina wiejska)
podlaskie 2011072 Sidra
podlaskie 2011083 Sokółka
podlaskie 2011093 Suchowola
podlaskie 2063011 Suwałki (gmina miejska)
podlaskie 2012072 Suwałki (gmina wiejska)
podlaskie 2001072 Sztabin
podlaskie 2011102 Szudziałowo
podlaskie 2012082 Szypliszki
podlaskie 2012092 Wiżajny

Załącznik nr 3 do Programu
Wykaz gmin, na terenie których nawozy azotowe mineralne oraz nawozy naturalne płynne można stosować na gruntach ornych w okresie od dnia 1 marca do dnia 25 października

województwo Kod gminy Nazwa gminy
podlaskie 2014042 Szumowo

 

Tabela 14. Maksymalne ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł 1), dla upraw w plonie głównym (N w g/ha) dla plonów uzyskiwanych w warunkach uregulowanego odczynu gleby, zbilansowanego nawożenia azotem , fosforem i potasem (NPK) i stosowania integrowanej ochrony roślin.

Rodzaj uprawy Maksymalne ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł (N kg/ha)2)
Zboża
Gryka 100
Jęczmień jary browarny 80
Jęczmień jary pastewny 140
Jęczmień ozimy 140
Kukurydza na ziarno 240
Mieszanki zbożowe na ziarno 140
Mieszanki zbożowo-strączkowe na ziarno 100
Owies 120
Pszenica jara 160
Pszenica ozima 200
Pszenżyto 180
Żyto populacyjne 120
Żyto mieszańcowe 150
Bobowate
Bobik 30 kg z nawozów azotowych mineralnych lub

50 kg z nawozów naturalnych

Grochy
Lędźwian
Łubiny
Seradela
Soczewica
Soja
Wyka
Oleiste
Gorczyca 120
Rzepak 240
Rzepik 180
Słonecznik (nasiona) 130
Inne oleiste 160
Okopowe
Burak cukrowy 180
Burak pastewny 200
Ziemniak późny 180
Ziemniak wczesny 90
Inne 150
Pastewne
Dynia pastewna 80
Kapusta pastewna 280
Kukurydza na zielonkę 240
Grunt w użytkowaniu kośno-pastwiskowym 160
Łąka 1 pokos 60
Łąka 2 pokosy 120
Łąka 3 pokosy 160
Łąka 4 pokosy 220
Mieszanki zbożowo-strączkowe na zieloną masę 100
Bobowate na zielonkę: esparceta, komonica, koniczyna, lucerna, nostrzyk i inne 30 kg z nawozów azotowych mineralnych lub

50 kg z nawozów naturalnych

Mieszanki bobowate z trawami 150
Owies na zielonkę 120
Perko 140
Rzepak 200
Słonecznik 120
Trawy w uprawie polowej 300
Żyto na zielonkę 120
Inne, w tym uprawy trwałe
Chmiel 350
Facelia 100
Konopie 120
Len oleisty, nasiona 80
Len włóknisty, słoma 80
Mak 90
Proso 140
Sorgo, w tym zasiewy mieszane z kukurydzą 200
Tytoń 160
Rośliny energetyczne
Miskant olbrzymi 100
Ślazowiec pensylwański 100
Pozostałe 80
Warzywa wieloletnie
Warzywa: rabarbar 200
                   szczaw 150
                   chrzan 200
                   szparag 150
Warzywa polowe
Arbuz 150
Bób 60
Brokuł 250
Brukiew 150
Brukselka 250
Burak ćwikłowy 150
Cebula 200
Cukinia 180
Cykoria 150
Czosnek 120
Dynia 200
Endywia 120
Fasola 60
Jarmuż 200
Kabaczek 180
Kalafior 350
Kalarepa 150
Kapusta 300
Koper 120
Koper włoski (fenkuł) 120
Marchew 200
Melon 150
Oberżyna 180
Ogórek 200
Papryka 300
Pasternak 150
Pietruszka 100
Pomidor 180
Por 250
Rzepa 140
Rzodkiew 140
Rzodkiewka 100
Sałata 100
Seler korzeniowy 250
Seler naciowy 200
Szczypiorek 110
Szparag 200
Szpinak 150
Rośliny sadownicze
Sady 100
Krzywy owocowe 80
Truskawka 60
Uprawy szkółkarskie (sadownicze i ozdobne) polowe, gruntowe, kontenerowe
Drzewa i krzewy owocowe, truskawki 120
Siewki ozdobnych gatunków liściastych 150
Siewki roślin iglastych 120
Krzewy liściaste 140
Krzewy iglaste 80
Byliny 60
Róże 150
Rośliny ozdobne uprawy polowe, gruntowe
Hiacynt 250
Irys holenderski 200
Konwalia 120
Krokus 200
Lilia 180
Mieczyk 250
Narcyz 200
Piwonia 60
Rośliny na suche bukiety 80
Słonecznik na kwiat cięty 160
Szafirek 200
Tulipan 200
Zimowit 250
Inne gatunki gruntowych roślin ozdobnych 170

1) Z zastosowaniem równoważników nawozowych, o których mowa w tabeli 11 programu działań
2) Maksymalne ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł należy pomniejszyć o:
1) 20% – w przypadku gleb bardzo lekkich (do 10% cząstek o wymiarach poniżej 0,02 mm);
2) 10% – w przypadku gleb lekkich (11-20% cząstek o wymiarach poniżej 0,02 mm)

Źródło:
1. Rozporządzenie rady Ministrów w sprawie przyjęcia „programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1339)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001339/O/D20181339.pdf

Gabriela Włostowska