Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Obszary Szczególnie Narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego na terenie woj. podlaskiego – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Obszary Szczególnie Narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego na terenie woj. podlaskiego


Print Friendly, PDF & Email

Obowiązek wyznaczenia OSN i opracowania dla tych obszarów Programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, wynika z Dyrektywy Azotanowej i spoczywa na Polsce od momentu przystąpienia do struktur Unii Europejskiej.

Do jego realizacji wyznaczono Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW). Zasięg obszarów oraz Programy działań podlegają weryfikacji w cyklu 4-letnim. W latach 2004-2007 OSN obejmował 2% powierzchni kraju, w 2008 roku dokonano zmniejszenia ich powierzchni do 1,49%. Wzbudziło to niezadowolenie Komisji Europejskiej, która wysunęła zarzuty formalne: wezwała Polskę do usunięcia uchybienia – Naruszenie nr 2010/2063: nieprawidłowa implementacja do prawa Rzeczypospolitej Polskiej przepisów Dyrektywy Azotanowej (niepełne wyznaczenie wód wrażliwych i OSN oraz braki w Programach działań). W odpowiedzi, strona Polska podjęła rozmowy mające na celu przekonanie KE o braku konieczności radykalnego zwiększania powierzchni OSN, poprzez przedstawienie wyraźnie sformułowanych argumentów wskazujących na zdecydowaną przewagę pozarolniczych źródeł zanieczyszczenia wód w Polsce oraz przygotowanie ujednoliconego Programu działań dla wszystkich OSN, poprawionego zgodnie z uwagami Komisji.

Materiał wyjściowy do określenia OSN na lata 2012-2016 stanowiła ekspertyza pt. „Ocena presji rolniczej na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz wskazanie obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego” opracowana przez IUNG w 2011 r.

W wyniku weryfikacji, wskazano wody powierzchniowe położone na terenie województwa podlaskiego określone jako wrażliwe na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych wskazane jako jednolite części wód powierzchniowych, zwane dalej JCWP: Awissa, Brok do Siennicy, Brok od Siennicy do ujścia, Jabłonka, Liza, Nurzec od Siennicy do ujścia, Ślina od Rokitnicy do ujścia (rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 14/2012 z dnia 8 października 2012 r. (Dz. Urz. Woj. podlaskiego. z dn. 16 października 2012 r., poz. 2982).

Lp.

JCWP (rzeczne/jeziorne)

kod JCWP

Średnie stężenie azotu azotanowego w okresie pomiarowym  za lata 2007-2009*

1

Awissa

PLRW20001726157499

5,15 mg N-NO3/l;

2

Brok do Siennicy

PLRW2000172667649

8,760 mg N-NO3/l;

3

Brok od Siennicy do ujścia

PLRW200019266769

8,483 mg N-NO3/l;

4

Jabłonka

PLRW200017263429

8,847 mg N-NO3/l;

5

Liza

PLRW200017261549

4,000 mg N-NO3/l;

6

Nurzec od Siennicy do ujścia

PLRW20001926669

5,256 mg N-NO3/l;

7

Ślina od Rokitnicy do ujścia

PLRW2000192619499

7,292 mg N-NO3/l.

*(norma 2,2 mg N-NO3/l)

W zlewniach tych wód, na powierzchni 43591,32 ha wyznaczono trzy Obszary Szczególnie Narażone:,

 • Jabłonka,
 • Bug od Tocznej do Broku,
 • Dopływy Narwi od Lizy do Śliny

OSN obejmuje 167 obrębów geodezyjnych w tym:

 • 125 w powiecie wysokomazowieckim,
 • 35 w powiecie zambrowskim,
 • 7 w powiecie białostockim

Na wyznaczonych OSN zostały wprowadzone Programy działań:

 • dla obszarów szczególnie narażonych dopływy Narwi od Lizy do Śliny i Jabłonka rozporządzeniem nr 3/2013  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 25 lutego 2013r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z dn. 7 marca 2013 r., poz. 1417).
 • dla obszaru szczególnie narażonego Bug od Tocznej do Broku – Program działań po uzgodnieniach z wojewodą podlaskim

Celem wprowadzenia programu jest poprawa stanu wód i przywracanie określonych przepisami prawa standardów ich jakości. Określono w nim kierunki i zakres działań oraz konieczne środki zaradcze, umożliwiające zmniejszenie zanieczyszczenia wód spowodowanego przez azotany pochodzące z działalności rolniczej.

Program działań obliguje wszystkich rolników do gospodarowania zgodnie z określonymi wymogami, które dotyczą w szczególności:

 • przestrzegania określonych terminów, zasad stosowania i dawek nawożenia,
 • właściwego przechowywania nawozów naturalnych, kiszonek i pasz soczystych,
 • prowadzenia dokumentacji wszystkich zabiegów agrotechnicznych, w szczególności związanych z nawożeniem,

Zdecydowana większość wymogów określonych w Programie działań obowiązuje już od 1 marca 2013 r. Działania inwestycyjne związane z dostosowaniem do wymogów powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych należy wykonać do końca programu tj. do końca 2016 roku.

Małgorzata Wróblewska