Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków (I) – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Przydomowe oczyszczalnie ścieków (I)


Print Friendly, PDF & Email

Każdy obiekt mieszkalny lub użyteczności publicznej musi mieć rozwiązany problem odprowadzania ścieków. W większych skupiskach ludności, gdzie funkcjonuje rozwinięta infrastruktura, ścieki z zewnętrznych instalacji płyną do zbiorowej kanalizacji miejskiej lub gminnej. Jeżeli nie ma możliwości doprowadzenia kanalizacji sanitarnej, istnieją do wyboru dwa rozwiązania: gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach, czyli szambach lub oczyszczanie ich w przydomowych oczyszczalniach.

Oczyszczalnie ścieków służą ochronie zdrowia, życia, środowiska oraz chronią zasoby czystej wody, która będzie wykorzystana przez przyszłe pokolenia. Nie wszyscy rozumieją potrzebę oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych. W Polsce tylko 3% gospodarstw jest podłączonych do kanalizacji z oczyszczalnią ścieków.

Wszystkie przydomowe oczyszczalnie ścieków rozwiązują problem zagospodarowania produkowanej przez nas zanieczyszczonej wody, ponieważ jej największa ilość pochodzi z kąpieli, mycia naczyń, spłukiwania toalet. Właśnie ten fakt posłużył do zastosowania systemów przydomowych oczyszczalni, w których zachodzi proces zbierania gromadzących się osadów, ich rozkład, filtracja wody i jej oczyszczanie. Ze względu na sposób doczyszczania wody ściekowej i jej zagospodarowanie po oczyszczaniu stosuje się kilka podstawowych rozwiązań.

Przydomowe oczyszczalnie z osadem czynnym i złożem biologicznym

W oczyszczalniach tego typu substancją aktywną w procesie jest osad czynny, który stanowi mieszaninę mikroorganizmów, silnie napowietrzany poprzez specjalne dysze lub membrany produkujące drobne pęcherzyki gazu. Złoża biologiczne z kolei wykorzystują proces wytwarzania aktywnej błony biologicznej na kształtkach lub specjalnie uformowanym ruszcie. W wyniku biodegradacji związków amoniakalnych i azotowych przez mikroorganizmy zachodzi oczyszczenie ścieków. Nie są potrzebne żadne dodatkowe substancje chemiczne do oczyszczania. Trzeba zapewnić kontrolę procesu natleniania ścieków i okresowo wywozić osady z osadnika wstępnego lub komory wstępnej osadnika.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to idealne rozwiązanie problemu ścieków dla domów jednorodzinnych, małych pensjonatów itp. budowanych na terenach nieskanalizowanych. Przydomowa oczyszczalnia ścieków dzięki działaniu opartemu na naturalnych procesach biologicznych i braku zasilania energią elektryczną gwarantuje długoletnią, bezawaryjną pracę dając użytkownikowi pełen komfort – nie wymaga praktycznie żadnych czynności eksploatacyjnych.

Przydomowe oczyszczalnie typu drenażowego

Podstawowy zestaw oczyszczalni tego typu jest powszechnie stosowany w budownictwie zamiast tradycyjnych szamb. Zestaw składa się z osadnika gnilnego z wbudowanym filtrem doczyszczającym wypełnionym materiałem o dużej porowatości, zapewniającym skuteczne oczyszczenie ścieków z zawiesin i różnych frakcji nierozpuszczalnych (białek, tłuszczów itp.) Tak oczyszczone ścieki trafiają następnie do drenażu rozsączającego, w którym w podsypce żwirowo-piaskowej zachodzą dalsze procesy doczyszczania. Taka oczyszczalnia, po starannym wykonaniu, może być estetycznie wkomponowana w teren wokół domu. Teren oczyszczalni może być wykorzystany na trawnik z roślinnością ozdobną.

Oczyszczalnie typu drenażowego instaluje się na gruntach cechujących się dobrą przepuszczalnością – z dużą zawartością frakcji żwirowo-piaszczystych. Nie zaleca się ich instalowania na terenach o wysokich wodach gruntowych, a także w pobliżu ujęć wody pitnej.

Przydomowe oczyszczalnie roślinne – oczyszczalnie korzeniowe

Najczęściej stosowane na terenach, gdzie wymagana jest wysoka jakość oczyszczanych ścieków, co najmniej drugiej klasy czystości, dostarczanych bezpośrednio do cieków wodnych lub gruntu. Mogą być instalowane na terenach podmokłych, gliniastych, tam gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych.

Zamiast drenażu rozsączającego buduje się filtr piaskowo-żwirowy. Najskuteczniejszą rośliną wspomagającą oczyszczanie jest trzcina pospolita, cechująca się dużą zawartością kanałów powietrznych w swych kłączach, co zapewnia rozwój mikroflorze bakterii degradując ścieki. Oczyszczona woda może nam zasilać np. oczko wodne.

Julita Weremiuk