Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ochrona środowiska w działalności rolniczej – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ochrona środowiska w działalności rolniczej


Print Friendly, PDF & Email

Ochrona środowiska, to jedno z najważniejszych wyzwań dzisiejszych czasów. Ciągłe przemiany gospodarcze nie pozostają obojętne na środowisko. Człowiek w głównej mierze decyduje o stopniu jego niszczenia, zanieczyszczenia, skażenia, degradacji i przekształcania. Produkujemy coraz więcej opakowań jednorazowego użytku, które najczęściej trafiają na śmietniska. Czy wiemy jak zadbać o środowisko naturalne?

Zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, są nakazem dla współczesnego społeczeństwa. W działalności rolniczej istnieją pewne wymagania względem gospodarstw i zwane są zasadami cross-compliance. Rolnicy ubiegający się o dopłaty bezpośrednie zobowiązani są do przestrzegania tych zasad oraz utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze.

Ochrona przyrody a działalność rolnicza

Rolnictwo jest bardzo ważnym elementem krajobrazu i chociaż głównym celem gospodarstw rolnych jest produkcja oraz poprawa finansowa i rozwój gospodarstwa, to należy pamiętać o takich celach ekologicznych, jak ochrona: wód, gleby, powietrza oraz różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Za główne źródła zagrożenia dla środowiska naturalnego ze strony działalności człowieka uważa się:

 • wprowadzanie intensywnych form gospodarowania w rolnictwie nasilających procesy erozyjne gleb,
 • utrzymanie dużych powierzchni monukulturowych,
 • nadmierną intensyfikacje łąk lub pastwisk (wczesne wypasy, koszenia, zwiększona obsada zwierząt)
 • zaniedbywanie i zaniechanie użytkowania łąk i pastwisk (przekształcanie w tereny zadrzewione),
 • osuszanie i eksploatacja obszarów wodno-błotnych,
 • wypalanie roślinności, ściernisk po żniwach,
 • zanikanie lokalnych: ras zwierząt gospodarskich i odmian roślin uprawnych.

W celu ochrony przyrody na gruntach ornych podejmowane są działania polegające na:

 • wprowadzaniu wielogatunkowego płodozmianu,
 • stosowaniu poplonów: wsiewek, poplonów ścierniskowych i ozimych,
 • zakładaniu pasów zadrzewień i nasadzeń sródpolnych,
 • utrzymaniu w należytym stanie gruntów ugorowanych i odłogowanych,
 • wdrażaniu zasad dobrej praktyki rolniczej,
 • zabranianiu wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach rolnych, rowach, ścierniskach, trzcinowiskach i szuwarach,
 • wdrażanie programów rolnośrodowiskowych,

Obowiązujący na terenie kraju Program Rolnośrodowiskowy jest głównym przedsięwzięciem w systemie ochrony przyrody i krajobrazu na wsi, skierowanym bezpośrednio do gospodarstw rolnych. Działanie to ma na celu czynne włączenie rolników w poprawę środowiska i zachowanie walorów przyrodniczych obszarów rolnych, jak również włączenie producenta rolnego w poprawę jakości środowiska oraz zwiększenia przyrodniczych obszarów wiejskich, które do tej pory było przede wszystkim działaniem urzędników, organizacji czy służb państwowych z zakresu ochrony środowiska i przyrody.

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Przedsięwzięcia inwestycyjne w rolnictwie, związane z chowem lub hodowlą zwierząt w liczbie nie niżej niż 60 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych), inwentarza zostały zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym wnioskodawca, który przedkłada wniosek o wydanie decyzji do organu administracji wraz z wymaganą dokumentacją budowlaną jest zobowiązany do przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast, jeżeli sporządzenie raportu nie jest wymagane wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć informacje zawierające dane określające; rodzaj skali i usytuowania przedsięwzięcia, powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego, rodzaju technologii, przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów, paliw oraz energii, rozwiązań chroniących środowisko, rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Zasady postępowania z odpadami zapewniającymi ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska

Zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający ochronę życia zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, są integralną częścią programów opracowywanych przez sejmiki wojewódzkie, rady powiatów oraz gmin. Programy te określą sposoby postępowania z wszelkiego rodzaju odpadami i od bieżącego roku są wprowadzane w życie. Zgodnie z wymienionymi przepisami. odpady powinny być zbierane w sposób selektywny i w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstania. Polecanym obecnie sposobem odzysku – recyklingu jest powtórne przetwarzanie substancji lub materiałów zawartych w odpadach, w tym także recykling organiczny. Recykling organiczny jest sposobem na unieszkodliwianie odpadów organicznych, poprzez kompostowanie tj. obróbkę tlenowa lub beztlenową w kontrolowanych warunkach, przy wykorzystywaniu mikroorganizmów np. produkcja biogazu z gnojowicy, ścieków komunalnych i innych odpadów organicznych. Opakowania i odpady opakowaniowe podlegają odzyskowi i wtórnemu skupowi, jako opakowania wielokrotnego i użytku i jako surowiec do przetworzenia, dlatego są prawne obligacje względem sprzedawców i użytkowników:

 • sprzedawcy produktów w opakowaniach są zobowiązani do przekazywania użytkownikom tych produktów informacji o dostępnych systemach zwrotu, zbiórki i odzysku, w tym recyklingu,
 • sprzedawcy substancji chemicznych bardzo toksycznych i toksycznych są obowiązani do pobierania kaucji za opakowania jednostkowe tych substancji w wysokości ustalonej przez ich producenta lub importera,
 • użytkownik substancji chemicznych jest obowiązany zwrócić sprzedawcy opakowania i odpady opakowaniowe po tych substancjach w celu ich przekazania producentowi lub importerowi za zwrotem pobranej kaucji,
 • sprzedawca detaliczny akumulatora ołowiowego (kwasowego) jest obowiązany przy jego sprzedaży do przyjęcia zużytego akumulatora, itp.

Utrzymanie czystości i porządku w gospodarstwach i gminach (z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wprowadza ona nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system obejmuje wszystkie nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy i zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013 r.). W związku z tym każda gmina powinna mieć uchwalony regulamin utrzymania czystości i porządku na swoim terenie.

Regulamin ten jest aktem prawa miejscowego, uchwalonego przez radę gminy.
Gmina obowiązana jest do:

 • objęcia mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,
 • zapewnienia warunków do selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
 • prowadzenia wykazu umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • prowadzenia wykazu zbiorników bezodpływowych na ścieki,
 • do prowadzenia wykazu przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • udostępnienia mieszkańcom informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.

Obowiązki właścicieli nieruchomości

 • wyposażenie nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym,
 • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej gdy jest to możliwe lub wyposażenie nieruchomości w bezodpływowy szczelny zbiornik nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnie ścieków bytowych,
 • pozbywanie się zbieranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,
 • udokumentowanie w formie umowy i dowodów płacenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • realizację innych obowiązków określonych w regulaminie gminy.

Zasady przechowywania i stosowania nawozów naturalnych (obornika, gnojówki i gnojowicy) zapewniające ograniczenie zanieczyszczeń wód związkami azotu i fosforu pochodzącymi ze źródeł rolniczych: 

 • nawozy naturalne w postaci stałej powinny być przechowywane w pomieszczeniach inwentarskich lub na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych przed przenikaniem wycieku do gruntu oraz posiadających instalację odprowadzającą wyciek do szczelnych zbiorników. Z tym, że obowiązek wyposażenia gospodarstw w płyty gnojowe dotyczy tylko podmiotów, które prowadzą chów lub hodowlę drobiu powyżej 40000 stanowisk lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk o wadze ponad 30kg lub 750 stanowisk macior.
 • nawóz naturalny w postaci płynnej należy przechowywać wyłącznie w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4- miesięcznej produkcji tego nawozu,
 • dawka nawozu naturalnego, zastosowana w ciągu roku, nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych,
 • nawozy naturalne oraz organiczne w postaci stałej oraz płynnej powinny być stosowane w okresie od 1marca do dnia 30 listopada,
 • nawozy naturalne oraz organiczne powinny być przykryte lub wymieszane z glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyjątkiem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych.

Eugeniusz Mystkowski