Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Jak należy postępować z azbestem – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Jak należy postępować z azbestem


Print Friendly, PDF & Email

Azbest to nazwa, którą zna prawie każdy, kojarzy się przede wszystkim z powszechnie do niedawna stosowanymi pokryciami dachowymi – płaskimi lub falistymi płytami azbestowo-cementowymi. Dziś praktycznie każdy ma świadomość, że azbest szkodzi zdrowiu. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien znajdujących się w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z azbestem nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Głównym źródłem skażenia środowiska pyłem azbestowym są uszkodzone powierzchnie płyt na dachach i elewacjach budynków oraz dzikie wysypiska odpadów azbestowych. Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary włókien azbestowych i ich stężenie oraz czas trwania narażenia na ich wdychanie. Głównym skutkiem zdrowotnym narażenia na pył azbestowy jest wzrost występowania zmian opłucnowych, zwiększone ryzyko zachorowania na międzybłonniaka opłucnej i otrzewnej, a także raka płuc.

Mając powyższe na uwadze wprowadzono ustawę z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, która zakazuje wprowadzania na polski obszar celny azbestu oraz wyrobów zawierających azbest, produkcji azbestu oraz obrotu azbestem i wyrobami azbestowymi z wyjątkiem azbestu i wyrobów azbestowych stosowanych do celów specjalnych. Zgodnie z terminem ustawowym produkcja płyt falistych została zakończona do 28 września 1998 roku, a od 28 marca 1999 roku obowiązuje zakaz obrotu tymi płytami.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. nr 192 poz. 1876 z 2003 r.) dopuszcza się wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest do 31 grudnia 2032 roku.

Termin ten wydaje się odległy, jednakże wystarczy się nieco rozejrzeć by zobaczyć skalę zjawiska. Demontażu wyrobów azbestowych dokonywać mogą jedynie pracownicy przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest (zgodnie z rozporządzeniami Ministra Pracy i Polityki Społecznej – Dz.U. nr 71 poz. 649 z 2004 r.). Odpady azbestowe powinny być unieszkodliwiane na uprawnionym składowisku odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Tak wyglądają sprawy od strony prawnej, rzeczywistość jest jednak inna. Obserwuje się samodzielne, bez zachowania przepisów prawa usuwanie wyrobów zawierających azbest i pozbywanie się ich w miejscach niedozwolonych, gdzie powstają dzikie wysypiska odpadów azbestowych. Sytuacja ta niesie zagrożenie dla środowiska oraz dla zdrowia i życia ludzi.

W związku z tym chciałbym poinformować rolników o możliwościach dofinansowania przedsięwzięć związanych z wymianą pokryć dachowych:

1. W ramach działania 1.4. Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 w zakres kosztów kwalifikowalnych mogą wchodzić koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji przedsięwzięcia.

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (ul. Świętego Rocha 5, tel. 85 7460241, e-mail biuro@wfosigw.bialystok.pl) udziela wsparcia finansowego w zakresie utylizacji azbestu dla firm i osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

3. Bank Ochrony Środowiska Oddział w Białymstoku (ul. Piękna 1, tel. 85 7422156) udziela kredytów na utylizację azbestu osobom fizycznym.

Urzędy gmin i starostwa powiatowe mogą pozyskać środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na zorganizowanie systemu zbiórki, przechowywania i utylizacji azbestu.

Wykazy i adresy firm, które posiadają decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami azbestowymi w woj. podlaskim są dostępne w starostwach powiatowych.

mgr inż. Eugeniusz Mystkowski