Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ekoturystyka i zrównoważony rozwój w gospodarstwach w podlaskiem – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ekoturystyka i zrównoważony rozwój w gospodarstwach w podlaskiem


Print Friendly, PDF & Email

Ekoturystyka rozciąga się na trzy pola zrównoważonego rozwoju: jest działalnością gospodarczą, zaspakaja potrzeby społeczne, uczestniczy w ochronie środowiska.

W ekoturystyce możemy dostrzec trzy poziomy złożoności zagadnienia. Pierwszym jest ekologiczne gospodarstwo, drugim odpowiednio przystosowany dom lub inne budynki do celów turystyki wiejskiej, a trzeci to propozycje wypoczynku w otoczeniu niezaprzeczalnego bogactwa, jakim jest przyroda w otoczeniu pięknych rzek i jezior oraz obszarów wiejskich.

Zrównoważoną możemy nazwać taką ekoturystykę, która:

 • spełnia oczekiwania współczesnych turystów i ludności zamieszkującej na obszarach wiejskich,
 • zachowuje i wzmacnia możliwości i oczekiwania na przyszłość,
 • prowadzi gospodarstwo metodami ekologicznymi, produkując żywność na potrzeby zapewnienia wyżywienia zakwaterowanych osób, zachowując różnorodność biologiczną, integralność kulturalną i swobodny bieg procesów ekologicznych,
 • zapewnia ochronę swoistych dla danego obszaru, oryginalnych cech krajobrazu (zadrzewień śródpolnych, oczek wodnych i innych okazałych mokradeł lub bagien),
 • chroni i poprawia jakość środowiska,
 • nie wpływa niekorzystnie na innych użytkowników wspólnej przestrzeni.

Ekoturystyka i ochrona przyrody

Ekoturystyka to powrót do tradycji podróżowania polegającej na aktywnym i dogłębnym zwiedzaniu miejsc przyrodniczo i kulturowo cennych. To forma aktywnego odkrywania uroków nieskażonej i dzikiej przyrody oraz poznawanie lokalnej kultury i tradycji związanej z danym regionem. Obejmuje różne rodzaje turystyki: kwalifikowaną, krajoznawczą, wypoczynkową, przygodową, rekreacyjną-wypoczynkową oraz turystykę wiejską; zwaną agroturystyką. Ekoturystka i agroturystyka, czerpie inspirację z tych samych źródeł: z ludzkiej potrzeby poznawania, przeżywania emocji, doznawania przygody. To sprawia, że obok motywów krajoznawczych i edukacyjnych jest ważnym argumentem na rzecz ochrony środowiska i przyrody. Ochrona przyrody działa na korzyść ekoturystyki i te działania wzajemnie się wspierają. System ochrony przyrody istnieje po to by zachować, objaśnić i udostępnić pod pewnymi warunkami cenne obszary przyrodnicze, które w większości są jednocześnie najatrakcyjniejszymi terenami turystycznymi. System obejmuje wiele form prawnej ochrony ze zróżnicowaniem w zakresie użytkowania gospodarczego i udostępnienia turystycznego. Niektóre formy ochrony są wprost nastawione na ochronę walorów przyrodniczych i turystycznych. Parki narodowe z definicji muszą być udostępnione do zwiedzania.

W intencji zachowania dla turystyki i wypoczynku najcenniejszych obszarów, w latach 70. wypracowano koncepcję ochrony krajobrazu, jako miejsc do lokowania bazy turystycznej i dla masowej rekreacji. Większość rezerwatów jest dostępna do zwiedzania. W latach 90. wprowadzono jeszcze zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, a po 2000 r. wyłania się forma lepszego wykorzystania walorów geologicznych w postaci geoparków, także w założeniu służących turystyce, edukacji i rozwojowi regionów. Zarządy parków narodowych i krajobrazowych oraz nadleśnictwa Lasów Państwowych szeroko rozwinęły działalność informacyjno-dydaktyczną, co stwarza nowe rodzaje turystyki – turystykę edukacyjną i ekologiczną. Walory przyrodnicze i krajobrazowe województwa podlaskiego były przyczyną powstania ogromnej ilości obszarów prawnie chronionych, które aktualnie zajmują 32,7% powierzchni województwa. Obszar województwa podlaskiego charakteryzuje się unikalnymi walorami przyrodniczymi w skali Polski i Europy.

W województwiea podlaskim znajduje się 15 obszarów chronionego krajobrazu, 4 parki narodowe, w tym najstarszy – Białowieski Park Narodowy i największy Biebrzański Park Narodowy, 3 parki krajobrazowe, 89 rezerwatów przyrody, 250 użytków ekologiczne. O wyjątkowości ekologicznej województwa podlaskiego świadczy bogata Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000. Pokrywa ona zarówno wspomniane wcześniej parki narodowe, krajobrazowe i rezerwaty przyrody, jak też inne tereny województwa. Obszary wyznaczone do sieci NATURA 2000 w województwie podlaskim to 519,413 ha ujętych w obszarze Specjalnej Ochrony (OSO), co stanowi 25,83% powierzchni województwa i 394,402 ha ujętych w Specjalne Obszary Ochrony (SOO), co stanowi 19,64% powierzchni województwa podlaskiego.

Gospodarstwa ekologiczne prowadzące działalność turystyczną

W województwie podlaskim odnotowywany jest stały, regularny wzrost zarówno liczby gospodarstw ekologicznych jak i powierzchni zajętej przez uprawy prowadzone metodami ekologicznymi. Zwiększona pracochłonność produkcji ekologicznej oraz mniejsza jej wydajność powinny być zrównoważone cenami sprzedawanych z gospodarstwa produktów. O tym jednak decydują lokalne uwarunkowania rynkowe i umiejętności marketingowe rolników ekologicznych. O ile preferencje konsumentów produktów żywnościowych wytworzonych metodami ekologicznymi są dość dobre to ocena tego rynku od strony producentów, którymi są gospodarstwa ekologiczne, jest zdecydowanie trudniejsza, głównie ze względu na ich rozproszenie. Jak pokazują dotychczasowe rozwiązania w istniejących gospodarstwach ekologicznych działalność rolnicza i przetwórcza artykułów rolno-spożywczych musi być wzbogacona o inne funkcje pozarolnicze. Model wielofunkcyjny gospodarstwa ekologicznego jest bardziej odporny na różne „perturbacje” ekonomiczne, takie gospodarstwa są również bardziej bezpieczne w prowadzeniu. Obecnie 2442 gospodarstw regionu podlaskiego prowadzi gospodarstwa ekologiczne, wśród nich są gospodarstwa łączące pozarolniczą działalność z rolniczą. Rozwój rolnictwa ekologicznego wspierany jest w niektórych gospodarstwach prowadzeniem działalności turystycznej lub produkcją i przetwarzaniem żywności ekologicznej na potrzeby turystyki. Turyści odwiedzający gospodarstwa ekologiczne, chcą mieć pewność, że żywność przez nich spożywana jest żywnością ekologiczną. Dlatego coraz chętniej decydują się na przyjazdy do gospodarstw posiadających atest potwierdzający produkcję metodami ekologicznymi. W gospodarstwach ekologicznych może być też prowadzony lokalnie skup ziemiopłodów i innych produktów ekologicznych na zapotrzebowanie gospodarstw agro i ekoturystycznych.

Drugim kierunkiem, który dotyczy większych obszarowo gospodarstw ekologicznych jest prowadzona na większą skalę produkcja towarowa (roślinna i zwierzęca) oraz przetwarzanie i sprzedaż produktów ekologicznych na rynku krajowym (sklepy ekologiczne, stoiska ekologiczne w marketach) i zagranicznym (eksport). Możliwości wsparcia w zakresie sprzedaży produkcji z tych gospodarstw są raczej słabe, więc gospodarstwa muszą organizować się same poprzez zrzeszanie się w Grupy Producentów Ekologicznych, tworząc na przykład Spółdzielnie Producentów Ekologicznych ,,Natura”, Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i inne.

Ekoturystyka, szansa i wymagania

Ekoturystyka (agroturystyka) jest doskonałą szansą dla obszarów wiejskich i chronionych. Rozwój tego typu turystyki niesie za sobą liczne wyzwania. Istnieje ciągła potrzeba podnoszenia standardu obsługi klienta oraz konieczność organizowania coraz szerszej bazy wypoczynkowo-rekreacyjnej, wygodnych form podróżowania i spędzania wolnego czasu. Wymagania wynikają z obowiązujących przepisów (ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o ochronie przyrody) i dyrektyw (Dyrektywy Ptasiej – Dyrektywa Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa i Dyrektywy Siedliskowej – Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony ptaków). Na obszarach Natura 2000 zgodnie z wymienionymi dyrektywami i obowiązującymi przepisami oraz w poszanowaniu lokalnie stanowionych i respektowanych zasad zrównoważonego rozwoju ekoturysta:

 • czerpie przyjemność z obcowania z naturą,
 • ma świadomość obcowania z nieskażoną przyrodą,
 • wyraża szacunek dla otaczającej przyrody i kultury ludności miejscowej,
 • przestrzega zasad mających na celu ochronę obszarów przyrodniczo cennych,
 • nie zaśmieca, nie niszczy, nie hałasuje i porusza się po wyznaczonych szlakach,
 • rozumie, iż poniesione przez niego wydatki posłużą ochronie środowiska (przyrody) i dziedzictwa kulturowego danego obszaru.

Zobowiązania środowiskowe wspierają zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i utrudniają swobodny rozwój gospodarczy na tych terenach. Z drugiej strony, to dzięki temu istnieje możliwość odpoczynku nad rzeką, jeziorem z dala od zgiełku wielkich miast, blisko natury. Tam, gdzie cywilizacja jakby się zatrzymała, ta forma wypoczynku na obszarach wiejskich jest interesującą ofertą dla ludzi z wielkich miast. Duża ilość obszarów chronionych powoduje, że właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, a także samorządy terytorialne oraz mieszkańcy z obszarów nieobjętych różnymi formami ochrony, zobowiązani są do przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Tereny o walorach cennych przyrodniczo obejmuje szczególnie ochrona przed intensyfikacją użytkowania oraz nowymi inwestycjami, które mogłyby negatywnie wpłynąć na stan siedlisk przyrodniczych i chronionych gatunków ptaków. W warunkach użytkowania tych terenów z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, chroni się te siedliska przed degradacją i postępującą sukcesją drzew i krzewów, które zagrażają trwałości walorów przyrodniczych tych miejsc. Metody produkcji oparte w wymienionych gospodarstwach na systemie tradycyjnym, naturalny wiejski krajobraz, duża różnorodność biologiczna sprawiają, że woj. podlaskie ma duże możliwości w segmencie produkcji rolnej i turystycznej, która sprzyja poprawie rentowności tych gospodarstw. Zadbane gospodarstwa rolne, troszczące się o ochronę środowiska, o dobrostan zwierząt oraz produkujące regionalnie urozmaicony asortyment produktów ekologicznych w połączeniu z działalnością turystyczną są bardzo dobrą wizytówką tych gospodarstw.

Eugeniusz Mystkowski