Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wykaz odnawialnych źródeł energii w województwie podlaskim – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wykaz odnawialnych źródeł energii w województwie podlaskim


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Energetyka oparta na źródłach odnawialnych, takich jak: biomasa, słońce, wiatr, woda, biogaz, biopaliwa pozwala uzyskać energię elektryczną, bądź cieplną bez uciążliwych odpadów i skażeń środowiska powstających w procesie produkcji w tradycyjnych elektrowniach węglowych, a wykorzystanie tych zasobów pozwala na oszczędzanie zasobów energii konwencjonalnej tj. złóż kopalnych; węgla, ropy naftowej i gazu.

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych jest jednym z istotnych elementów zrównoważonego rozwoju przynoszącym wymierne efekty ekologiczne i energetyczne. Rozwój i eksploatacja odnawialnych źródeł energii (OZE) to właściwy kierunek działań, gdyż złoża kopalne wyczerpują się. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym, przyczynia się do poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji gazów powodujących zmiany w klimacie Ziemi. Odnawialne źródła energii mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego; mogą stanowić istotny udział w bilansie energetycznym poszczególnych gmin i powiatów, powodując poprawę zaopatrzenia w energię. Dlatego, więc zasoby i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii powinny być uwzględniane w Założeniach do Planu Energetycznego, Planach Zagospodarowania Przestrzennego, Strategiach Energetycznych i innych. Ułatwi to przyszłym inwestorom rozpoznanie możliwości na lokalizację i realizację tego typu inwestycji. Potencjalni inwestorzy mają trudności w dostępie do informacji dotyczących preferowanych kierunków inwestycyjnych, dostępności terenu, lokalnych uwarunkowań dla inwestycji OZE oraz możliwości uzyskania wsparcia (technicznego, finansowego). W PODR prowadzone są działania umożliwiające bezpośredni kontakt zainteresowanych firm inwestycjami na naszym terenie z jednostkami samorządowymi, lub bezpośrednio z inwestorami.

W 2010 roku Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie był jednym z szesnastu beneficjentów projektu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w Warszawie pod nazwą “Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu”. Celem projektu było kompleksowe i efektywne edukowanie i informowanie z zakresu odnawialnych źródeł energii, zmian klimatu i ich wpływu na rolnictwo i obszary wiejskie. W ramach tego projektu w dniu 26 maja 2010 r. zorganizowano seminarium szkoleniowe dla czternastu Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. Następnie w każdym z PZDR powołano Powiatowe Punkty Konsultacyjne do spraw odnawialnych źródeł energii. W dniu 17 października 2010 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zorganizowano konferencję regionalną dla rolników, przedstawicieli samorządów i lokalnych przedsiębiorców.

W IV kw. 2011 roku rozpoczęto realizację projektu FAPA ,,Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie” i w IV kw. 2012 roku realizację projektu zakończono.

Projekt był współfinansowany ze środków EFRROW w ramach PROW 2007-2013 w zakresie działania ,,Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” i wdrażany przez Fundację Programów Pomocy dla rolnictwa FAPA, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie jako lidera konsorcjum realizującego projekt z Polskim Towarzystwem Biomasy POLBIOM i Ośrodkami Doradztwa Rolniczego.

W ramach tego projektu zrealizowano 12 szkoleń dla 40 uczestników i przeszkolono w sumie 480 osób, a byli to rolnicy i domownicy ubezpieczeni w KRUS. Szkolenia były dwudniowe i odbywały się w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. W pierwszym dniu wykłady, a w drugim dniu wyjazd studyjny do podmiotów prowadzących działalność w zakresie OZE (Instalacja do produkcji biopaliw w PODR w Szepietowie, Mała Elektrownia Wodna w Ciechanowcu i Firma Biomaz w Czyżewie produkująca pelet ze słomy i traw o niskiej wartości paszowej).

W 2013 roku w ramach współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w Warszawie (FDPA) zrealizowano projekt ,,Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna”. Był to projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego projektu zorganizowano seminarium dla doradców z Powiatowych Punktów Konsultacyjnych do spraw OZE w dniu 21.06.2013 r. i konferencję regionalną dla mieszkańców wsi, rolników, przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców w dniu 13 października 2013 r. W konferencji uczestniczyło 103 osoby w tym Pan Andrzej Wyszyński z Firmy CHP Energia w Wojnach Wawrzyńcach gmina Szepietowo oraz Pan Alfred Głuszyński z Firmy Eko-Farmenergia Spółka z o.o. w Sokółce, którzy w 2013 r. rozpoczęli budowę biogazowni rolniczych.

Celem konferencji było podniesienie świadomości mieszkańców wsi, rolników, władz lokalnych innych regionalnych instytucji z zakresu biogazowni, przedstawienie uwarunkowań prawnych i ekonomicznych inwestycji biogazowych, prezentacja dobrych praktyk i przełamanie schematów jakie wokół tematu biogazowni istnieją w społeczeństwie, stworzenie możliwości spotkania mieszkańców wsi rolników i władz lokalnych z inwestorami oraz zainteresowanie tematem biogazowni mediów lokalnych, rozpowszechnienie materiałów dydaktycznych stworzonych w ramach projektu w tym publikacji ,,Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska”

Realizowane w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w latach 2010, 2011/2012 i 2013 projekty z Fundacją na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) i przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) w Warszawie zostały zakończone i w sumie ze szkoleń i z przeprowadzonych konferencji skorzystało 727 osób.Praca doradcza wzbogacona o doświadczenia wynikające z realizacji poszczególnych projektów pozostaje w kontynuacji i jest ukierunkowana na:

  • informowanie rolników i władz lokalnych o możliwościach stosowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii, które mogliby stosować w swoich domach, gospodarstwach, lub przedsiębiorstwach,
  • doradztwo z zakresu odnawialnych źródeł energii, zmian klimatu i wpływu na rolnictwo i obszary wiejskie,
  • promocja i działalność edukacyjna i szkoleniowa wykorzystania odnawialnych źródeł energii jako sposobu na ochronę środowiska oraz źródło dodatkowych dochodów,
  • wskazywanie możliwości korzystania ze wsparcia z dofinansowania w ramach PROW 2014 -2020 i z Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Podlaskiego oraz  realizowanych przez banki kredytów preferencyjnch na  dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii w województwie podlaskim:

1. Biomasa

– plantacje roślin energetycznych na potrzeby: Elektrociepłowni Białystok –  ok. 233 ha.   Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej w Grajewie – ok. 20 ha i w Różanymstoku –   ok. 30 ha oraz plantacje rolników na potrzeby własne i na sprzedaż – ok. 217 ha. Ogółem powierzchnia uprawy roślin energetycznych w województwie podlaskim określana jest na poziomie ok. 500 ha. Jest to przede wszystkim wierzba energetyczna, ślazowiec pensylwański i miskant olbrzymi. Topola energetyczna (nasadzenia 2011r) powierzchnia 50 ha Pan Wilczewski Jerzy z powiatu sokólskiego.

– zrębki drzewne z biomasy odpadowej /leśnej/ spalane w Elektrociepłowni w Białymstoku. Oferta cenowa 18-20 zł za GJ energii zawarty w biomasie. Przy wilgotności 50% za 1 tonę zrębki  (20×8,28 GJ/t) = 166 – 200 zł (wraz ze spadkiem wilgotności wzrasta wartość energetyczna i cena).
Biomasa pochodzenia leśnego i rolniczego staje się coraz powszechniej stosowanym paliwem w energetyce. Już obecnie elektrociepłownie i przedsiębiorstwa energetyki cieplnej wykorzystują biomasę jako opał w odpowiednio dostosowanych kotłach. Wynika to z wypełniania zobowiązań wynikających z dyrektyw unijnych dotyczących zmniejszenia emisji CO2, zwiększenia udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii (zielonej energii) oraz uzyskiwania dodatkowych przychodów z certyfikatów pochodzenia. Zakładanie i rozwijanie już istniejących plantacji energetycznych przez firmy energetyczne i rolników jest korzystne, wręcz konieczne w sytuacji, gdy wedle obecnie obowiązujących przepisów po 2015 r. biomasa rolnicza ma stanowić główny surowiec do energetyki.

– producenci brykietu z biomasy (traw z nad Narwi i Biebrzy, słomy i trocin):

Michał Gogol, Zaczerlany 12/1, 16-070 Choroszcz k/ Białegostoku, tel. 509346368
3MDJ, Saczkowce, 16-123 Kuźnica, tel. 600365165, gospodarstwo3mdj@tlen.pl
DREWNOPOL Piotr Rećko, Kamionka Stara 173, 16-100 Sokółka, tel. kom. 503019129, recko-jacek@o2.pl
Drewstol Pietrzykowski, ul. Armii Krajowej 16a, 17-120 Brańsk, tel. 85 73-75-063
tel. kom. 509-790-651, fax (85)73-75-063, drewstol@drewstol.com.pl (klocki opałowe -odpady poprodukcyjne)
HEDAN-PAK Spółka z o.o. ul. Północna 50A, 16-400 Suwałki, tel. 875679760
hedanpoak@poczta.neostrada.pl (klocki opałowe – odpady poprodukcyjne)
PAL SERWIS, Jurowce, ul.Wiejska 49, 16-010 Wasilków, tel. 85 7104288, europal@2go.pl
phu.precyzja, Palmowa 14/57, 15-795 Białystok, tel. 512480577, phu.precyzja.mw@neostrada.pl (klocki opałowe – odpady poprodukcyjne)
Drewexpol Spółka z o.o. ul. Stacja Kolejowa 8, 17-250 Kleszczele woj. Podlaskie, tel. 85 68 18 012
fax 85 68 18 142, biuro@drewexpol.com.pl, www.drewexpol.com.pl
Firma Tomasz Borkowski, Bukowo 2, 19-206 Rajgród, tel. 86 2734235, d.borkowska@op.pl
Firma Lucyna i Wojciech Zalescy, Zajki 5, 19-104 Trzcianne, pow. Mońki, tel. 85 7384605

– producenci peletu:

Ekologiczne Materiały Grzewcze Spółka z o.o. ul. Kolejowa 2a, 18-210 Szepietowo, tel. 86 4762862
Jest to nowoczesny zakład, który funkcjonuje od 2004 roku. Zlokalizowany jest w dogodnym miejscu, jeżeli chodzi o dostawę surowca; tuż obok bocznicy kolejowej i obecnie zakład ten jest w posiadaniu Zespołu Elektrowni Ostrołęka

BIOMAZ Sp.z o.o. ul. Przytorowa 4, 18-220 Czyżew, tel. 862755920, e-mail: biomaz@tlen.pl
Prowadzi skup słomy z kukurydzy i siana z traw o niskiej jakości paszowej (traw turzycowych) i produkuje pelet na cele opałowe.

Inne przykłady wykorzystania biomasy – zrębki:
1. Ciepłownia Miejska w Czarnej Białostockiej (moc cieplna 14,5 MW)
2. Ciepłownia miejska w Grajewie (moc cieplna 5 MW)
3. Kotłownia ZEC w Łapach (moc cieplna) 5MW)
4. Elektrociepłownia firmy RINPOL w Hajnówce (moc cieplna 25MW i 6 MW

Wykorzystanie drewna opałowego:
1. Urząd Miasta i Gminy w Suchowoli
2. Urząd Miasta i Gminy w Knyszynie
3. 2 Domy Pomocy Społecznej
4. 16 szkół podstawowych i zawodowych

Ponadto w woj. podlaskim przez indywidualnych użytkowników stosowane są palniki do spalania owsa w piecach węglowych. W ofercie handlowej firm są piece do spalania owsa i palniki jako urządzenia dodatkowe do istniejących pieców węglowych.

2. Biopaliwa rolnicze – w 2009 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego została wykonana w celach szkoleniowych instalacja pokazowa do tłoczenia oleju z rzepaku i do estryfikacji biodiesla /paliwa rolniczego/ do napędu silników wysokoprężnych. Pokazy pracy urządzeń (prasy do tłoczenia oleju i estryfikatora) są stałą ekspozycją wystawową i szkoleniową, głównie rolników i uczniów szkół rolniczych i studentów szkół wyższych. W województwie podlaskim urządzenia do produkcji biopaliwa z rzepaku (prasę do tłoczenia oleju i estryfikator) posiadają: rolnik z powiatu monieckiego, gmina: Jaświły, wieś: Zabiele. Druga tego typu instalacja jest w miejscowości Panki na gminie Choroszcz. Ponadto trzech rolników posiadających ciągniki Jochn Derre testuje urządzenia adaptacyjne pozwalające na eksploatowanie tych ciągników na oleju rzepakowym tłoczonym na zimno. Ciagniki są eksploatowane na gminach, Wnory Wiechy, powiat Wysokie Mazowieckie, Sejny i Śniadowo

3. Biogazownie rolnicze – są instalacjami pozwalającymi w kompleksowy sposób rozwiązać problem zagospodarowania (utylizacji) odpadów organicznych i jednocześnie wytwarzać energię elektryczną i cieplną oraz masę pofermentacyjną o właściwościach nawozu. Powstające biogazownie rolnicze są nowoczesnymi obiektami o wysokim stopniu zautomatyzowania, które umożliwiają przetwarzanie odpadów organicznych na biogaz. Ma to duże znaczenie przy wykorzystywaniu jako substrat odpadów z produkcji rolniczej (gnojowicy, obornika, traw o niskiej wartości paszowej i innych odpadów np. odpadów z rzeźni lub mleczarni). Produkowany podczas fermentacji metanowej biogaz w procesie kogeneracji jest wykorzystywany do napędu silnika gazowego, który napędza generator prądu. W ten sposób produkowana jest energia elektryczna na potrzeby biogazowni i na sprzedaż. Drugim czynnikiem energetycznym produkowanym w procesie kogeneracji jest ciepło. Oprócz tego jako produkt procesu fermentacji powstaje wysokiej jakości nawóz pofermentacyjny pozbawiony odoru, który jest przekazywany rolnikom dostarczającym substrat lub stosowany na polach właścicieli biogazowni. Między innymi dlatego określa się biogazownie rolnicze jako instalacje utylizacyjne.

Biogazownie pracujące:

  1. Firma Biogaz Adler Tomasz Sikorski w Rybołach k/Białegostoku (uruchomiona w  lutym 2014 r.).
  2. Firma CHP Energia Andrzej Wyszyński w Wojnach Wawrzyńcach, gm. Szepietowo (uruchomiona w  marcu 2015 r.).
  3. Firma Eko-Farmenergia sp. z o.o. w Sokółce Alfred Głuszyński (uruchomiona w lipcu 2015 r.)
  4. Firma PGB Inwestycje, Warszawa (3 biogazownie uruchomione w grudniu 2015 r.)
  5. Firma Zielona Enargia w Michałowie Spółka z o.o. (uruchomiona w listopadzie 2015 r.)

Firma Biogaz Adler – biogazownia 1,052 MW, bazowym surowcem do produkcji biogazu jest kiszonka z kukurydzy z własnej plantacji i obornik od trzody chlewnej i pomiot kurzy. O lokalizacji biogazowni w Rybołach zdecydowały głównie łatwy dostęp do substratu, dostęp do pobliskiej sieci energetycznej i możliwość odbioru ciepła.

Firma CHP Energia – biogazownia 1,2 MW oparta na fermentacji metanowej w systemie NaWaRo (Nachwachsende Rohstoffe – w dosł. tłumacz. surowce odrastające) z zielonej lub zakiszonej biomasy roślinnej pochodzącej z celowych plantacji roślin energetycznych. Substratem stosowanym w biogazowni jest kiszonka z kukurydzy pochodząca z upraw w gospodarstwach okolicznych rolników nie posiadających hodowli zwierząt i 30% stanowi dodatek pulpy ziemniaczanej. Biogazownia ta charakteryzuje się nowoczesnym innowacyjnym rozwiązaniem procesu technologicznego polegającym na całkowitym wykorzystaniu energii cieplnej jaka powstaje na skutek ciągłej pracy agregatu kogeneracyjnego. Energia cieplna kierowana jest na suszarnię wykorzystującą ciepło technologiczne do suszenia produktów pochodzących z Zakładów Ziemniaczanych, Browaru, Cukrowni i ziarna kukurydzy okolicznych rolników.

Firma Eko-Farm Energia – biogazownia rolnicza o mocy 1 MW. Surowcem do produkcji biogazu są odpady z ubojni drobiu i mleczarni, pomiot kurzy oraz gnojowica.

Firma PGB Inwestycje w 2015 roku zbudowała trzy biogazowanie rolnicze 0,999 MW w miejscowościach: Dzierżki, gm. Poświętne, Krzywa gm. Bielsk Podlaski, Stary Kornin, gm. Dubicze Cerkiewne.
Substratem w tych biogazowniach w 50% będzie zielonka i kiszonka z kukurydzy, trawy, żyta i innych roślin, 15-20% obornik i gnojowica oraz 30% pozostałości poprodukcyjne z przetwórstwa rolno-spożywczego.

Biogazownia rolnicza w Michałowie – biogazownia o mocy 0,6 MW. Surowcem do produkcji biogazu jest kiszonka z kukurydzy, kiszonka z traw z wykaszania okolicznych łąk, obornik, odpady organiczne z przemysłu spożywczego i gnojowica. Inwestorem jest firma Zielona Energia Michałowo Sp. z o.o.

Biogazownia kontenerowa 40kW – zlokalizowana jest w gospodarstwie ekologicznym Andrzeja Naumczuka w Hryniewiczach Dużych. Jest to innowacyjne rozwiązanie oparte na fermentacji suchej, czyli bez udziału gnojowicy. Substratem będą surowce odpadowe pochodzące z gospodarstwa ekologicznego, obornik i kiszonki z roślin uprawianych w gospodarstwie.

Ponadto wnioski na dofinansowanie z RPO woj. podlaskiego na instalacje mikrobiogazowni belgijskiej firmy Biolectric 11kW (5), 22kW (6), 33kW (2), 40kW (2) razem złożyło 15-tu rolników.

Przykładem biogazowni opartych na fermentacji osadów ściekowych jest istniejąca biogazownia w firmie Wodociągi Białostockie. Przefermentowany i odwodniony osad pofermentacyjny suszy się wykorzystując ciepło technologiczne i w formie granulatu jest sprzedawany jako nawóz o nazwie Granbial. Nawóz ten posiada certyfikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i dopuszczony jest do upraw rolniczych (kukurydza, zboża, rzepak, rośliny przemysłowe) do zakładania trawników, placów zieleni do nawożenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych uprawianych w gruncie.

4. Kolektory słoneczne – użytkowane są do podgrzewania wody na cele socjalno-bytowe i gospodarcze. W ofercie firm handlowych są kolektory próżniowe i panelowe. W budownictwie mieszkalnym już na etapie projektowania domu są projektowane instalacje solarne i bardzo dużo budynków obecnie posiada instalacje kolektorów słonecznych. Ogniwa fotowoltaiczne są stosowane do oświetlania znaków drogowych, przejść dla pieszych i posesji mieszkalnych. W 2013 roku w miejscowośći  Lipsk w powiecie augustowskim firma Amber Energia zrealizowała inwestycję fotowoltaiczną Podlaski Solar Park ok. 2MW

Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego:
1. Szkoła Podstawowa w Suchowoli (kolektory o pow. 25m2)
2. Budynek Dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem (kolektory o pow. 38 m2)
3. 10 instalacji solarnych w siedzibach WPN (kolektory o łącznej pow. 62 m2)
4. Leśniczówka w Gaworcu (kolektory o pow. 62 m2)
5. Zespół Szkół Rolniczych w Janowie (kolektory o pow. 6 m2)
Przykładem wykorzystywania energii słonecznej w gospodarstwie do podgrzewania wody jest zainstalowany na dachu obory zestaw solarny WATT CPC 300 w gospodarstwie Haliny i Mirosława Tarasiewiczów zamieszkałych we wsi Nowosiółki, gmina Grodek Gospodarstwo skorzystało z dofinansowania z PROW 2007-2013 z działania 121 – Modernizacja gospodarstw rolnych w wysokości 50% od kwoty netto. Koszt zakupu zestawu około 20 tys. zł. Przewidywany okres zwrotu kosztów inwestycji to około 5 lat.

Ilość kolektorów słonecznych określamy na poziomie ok. 600 instalacji.

5. Elektrownie wodne – w województwie podlaskim w latach dziewięćdziesiątych minionego stulecia zostały zbudowane małe elektrownie wodne (MEW). W sumie jest dziewięć pracujących elektrowni wodnych w miejscowościach: Ciechanowiec – 60 kW, Kuczyn – 40 kW, Kostry Podsentkowięta – 40 kW, Dębowo – 42 kW, Agustów – 120 kW, Rygol – 100 kW, Rutka Tartak – 30 kW, Raczki Małe – 30 kW i Siemianówka – 165 kW. Razem – 9 małych elektrowni wodnych.

6. Elektrownie wiatrowe
Elektrownie wiatrowe 1 do 2 MW w okolicy Suwałk – 80 elektrowni w tym 4 farmy wiatrowe w okolicy miejscowości: Potasznia, Piecki, Łanowicze, Filipów.

W okolicy Szepietowa 3 elektrownie wiatrowe.
W okolicy Łomży 1 elektrownia wiatrowa.
W okolicy Sokółki 2 elektrownie wiatrowe

7. Pompy ciepła – są obecnie instalowane w sposób zintegrowany z innymi odnawialnymi źródłami energii do ogrzewania budynków mieszkalnych w okresie zimowym i do podgrzewania wody na cele socjalno bytowe, oraz do klimatyzacji w okresie letnim. W gospodarstwach prowadzących chów bydła mlecznego są to urządzenia stosowane do odzyskiwania ciepła mleka podczas pracy urządzeń schładzających i do podgrzewania wody, która jest niezbędna do mycia konwi i sprzętu udojowego.
Razem na ogólną liczbę gospodarstw mlecznych = 22500, tego typu urządzenia posiada większość gospodarstw. Natomiast pompy ciepła wykorzystywane do ogrzewania budynków mieszkalnych są instalowane w nowo budowanych budynkach i szacunkowo ich ilość określa się na ok. 200 instalacji.

Wykorzystanie energii gruntu – pompy ciepła
1. Dom Opieki Społecznej w Tykocinie (moc 120 KW)
2. Dom Opieki w Łaźniach (moc 60 KW)
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim (moc 40 KW)
4. Obiekty na terenie Wigierskiego Parku Narodowego Leśniczówka w Mikołajewie (18 KW)
5. Szkoła Podstawowa w Łapach (80 KW)

Osoby prowadzące działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii i zainteresowane umieszczeniem informacji w naszym wykazie prosimy o nadsyłanie swoich danych e-mail na adres: emystkowski@odr-szepietowo.pl lub telefonicznie na nr 86 2758919.

Eugeniusz Mystkowski