Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Rolnicy mogą wytwarzać biopaliwo – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Rolnicy mogą wytwarzać biopaliwo


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

W Dzienniku Urzędowym nr 169, poz. 1199 z dnia 25 września 2006 r. została opublikowana ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Jakie możliwości rolnikom stwarza ustawa o biokomponentach i biopalwach ciekłych?

Od rolników chcących wytwarzać biopaliwa ciekłe na własny użytek wymagane jest spełnienie podstawowych warunków:

 • uzyskanie wpisu do rejestru rolników wytwarzających paliwa ciekłe na własny użytek (zwany “rejestrem rolników”), który prowadzi Agencja Rynku Rolnego,
 • dysponowanie odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie pożarowej, sanitarnych i ochronie środowiska, umożliwiających prawidłowe wytwarzanie biopaliw ciekłych,
 • posiadanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego – biopaliwa mogą być wytwarzane wyłącznie w składzie podatkowym tj. pod nadzorem Urzędu Celnego,
 • przestrzeganie minimalnych wymagań jakościowych wytwarzanego biopaliwa – odpowiednie rozporządzenie w sprawie jakości wyda Minister Gospodarki,
 • wytwarzanie i zużywanie w ciągu roku kalendarzowego biopaliw w ilościach nie większych od określonych w ustawie, to jest maksymalnie 100 litrów na 1 ha użytków rolnych lub dla innych biopaliw w ilości wynikającej z ich przeliczenia na wartość opałową równą wartości 100 litrów oleju napędowego.

Wzór wniosku o wpis do rejestru rolników dostępny się w Agencji Rynku Rolnego. Wraz z wnioskiem rolnik składa oświadczenie, którego treść stanowi art. 14 ust. 4 pkt. 1 ustawy oraz dokumenty potwierdzające powierzchnie użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika, a w przypadku grup rolników lub grup producentów rolnych – będących w posiadaniu danej grupy.

Ustawa przewiduje uproszczone warunki uzyskania zezwolenia i prowadzenia składu podatkowego przez rolników, grupy rolników, lub grupy producentów rolnych wytwarzających na własny użytek biopaliwa, takie jak: ester lub czysty olej roślinny. Rolnicy wytwarzający na własny użytek te biopaliwa nie będą wnosić zabezpieczenia finansowego, ponieważ nie dotyczą ich warunki (wymagania), o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 44 ust. 2 pkt. 2-4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, z późn. zmianami).

Ustawa nakłada na rolników wytwarzających biopaliwa na własny użytek obowiązek składania rocznych sprawozdań, które przekazują Prezesowi Agencji Rynku Rolnego. Sprawozdanie winno zawierać ilości i rodzaje surowców użytych do wytworzenia biopaliw ciekłych oraz ilości i rodzaje biopaliw ciekłych wytworzonych i zużytych na cele własne.

Przepisy ustawy zabraniają:

 • wytwarzania przez rolników na własny użytek biopaliw ciekłych innych niż określone w wykazie biopaliw przeznaczonych na cele własne oraz we wpisie do rejestru,
 • sprzedawania lub zbywania w innej formie biopaliw ciekłych wytworzonych na własny użytek przez rolników,
 • wytwarzania i zużywania przez rolników biopaliw ciekłych na własny użytek w ilościach przekraczających, w okresie roku kalendarzowego, ustawowo określony limit. Dla estru i czystego oleju roślinnego stanowiącego samoistne paliwo limit ten wynosi 100 litrów na hektar użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika. Dla biopaliw ciekłych: bioetanolu, biometanolu, dimetyloestru, biogazu, biowodoru, oraz biopaliw syntetycznych, a także biopaliw o których mowa w art. 2 ust. 2 roczny limit jest równoważny objętości odpowiadającej pod względem wartości opałowej 100 litrom oleju napędowego na hektar powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika.

Biopaliwami, które rolnicy mogą wytwarzać na własny użytek są:

 • ester, bioetanol, biometanol, dimetyloester, oraz czysty olej roślinny, stanowiące samoistne paliwa,
 • biogaz: gaz pozyskiwany z biomasy roślinnej,
 • biowodór: wodór pozyskiwany z biomasy,
 • biopaliwa syntetyczne: syntetyczne węglowodory lub mieszanki syntetycznych węglowodorów, wytwarzane z biomasy, stanowiące samoistne paliwa,
 • inne biopaliwa wyprodukowane z biomasy i stanowiące samoistne paliwa nie wymienione powyżej.

Chociaż ustawa określa całą gamę biopaliw, które rolnicy mogą wytwarzać na własny użytek, to można przypuszczać, że w najbliższych latach tymi biopaliwami będą przede wszystkim czysty olej roślinny oraz estry metylowe.

Omawiana ustawa jest kolejną z ustaw, która ma umożliwić rolnikom produkcję biopaliw na własne potrzeby.

Można polecać dwojaki system wykorzystania oleju rzepakowego tłoczonego na zimno:

1. wytłoczony olej po przejściu przez prasę ślimakową jest poddawany procesowi sedymentacji i następnie podawany jest do estryfikatora. W urządzeniu tym następuje proces oczyszczenia oleju z zanieczyszczeń w postaci gliceryny itp. przy pomocy mieszaniny katalitycznej skłądającej się z wodorotlenku potasu KOH i metanolu CH3OH. Z 1 tony rzepaku w tym procesie można otrzymać 300-380 l biopaliwa (biodiesla), ok. 40 l gliceryny, oraz ok. 650 kg granulatu paszowego. Otrzymany w ten sposób granulat paszowy jest doskonałą paszą dla zwierząt i w całości zastąpić może soję, która jest rośliną genetycznie modyfikowaną. Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na glicerynę – jest ona stosowana jako dodatek wzmacniający proces fermentacji w produkcji biogazu w biogazowniach rolniczych.

Pokazowa instalacja do produkcji biopaliwa z rzepaku znajduje się w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Pokaz pracy tej instalacji prowadzony jest podczas imprez promocyjno – wystawowych w PODR Szepietowo. Ponadto tego typu instalacje posiadają rolnicy z powiatu monieckiego i białostockiego.

2. tłoczony na zimno olej po sedymentacji może być wykorzystywany do bezpośredniego spalania w ciągnikach rolniczych posiadających instalację przystosowawczą do napędu takim olejem. Instalacja przystosowawcza w ciągniku składa sie z drugiego zbiornika przeznaczonego na olej rzepakowy, zmienionych wtryskiwaczy w układzie paliwowym, instalacji podgrzewającej oraz oprogramowania komputerowego. Ciągnik uruchamiany jest na oleju napędowym i z chwilą rozgrzania się silnika automatycznie włączane jest zasilanie olejem rzepakowym. Tego typu instalacje posiadają ciągniki typu John Deere. Pilotażowa instalacja zamontowana jest również w ciągniku Zefir firmy PRONAR.

Tego typu instalacje w ciągnikach John Deere posiadają rolnicy  z powiatu łomżyńskiego, wysokomazowieckiego i sejneńskiego.

mgr inż. Eugeniusz Mystkowski