Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Poferment z biogazowni rolniczych nawozem dla rolnictwa – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Poferment z biogazowni rolniczych nawozem dla rolnictwa


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Poferment z biogazowni rolniczych nawozem dla rolnictwa był tematem konferencji, która odbyła się w dniu 24 marca 2015 r. w Centrum Szkoleniowym Zielna w Warszawie.

Konferencja była częścią projektu pod tą samą nazwą, zrealizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) w Warszawie we współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w kraju, w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jego celem jest upowszechnianie innowacyjnych badań z zakresu przygotowania i zagospodarowania pofermentu z biogazowni rolniczych w środowisku doradców rolnych, rolników i producentów biogazu, jako elementu wsparcia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i promocji odnawialnych źródeł energii OZE w rolnictwie.
W ramach projektu zostało przeszkolonych w IUNG w Puławach 40 doradców rolnych z całej Polski, następnie w okresie do 15 marca odbyło się 16 seminariów informacyjnych dla zainteresowanych rolników, doradców oraz przedsiębiorców posiadających biogazownie rolnicze. Uczestnicy przeprowadzonych seminariów  otrzymali materiały konferencyjne opracowane przez osoby prowadzące seminaria w poszczególnych Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, a były to Pani dr Magdalena Szymańska z SGGW w Warszawie i Pani dr Alina Kowalczyk-Juśko z UP w Lublinie Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu. Ponadto w ramach projektu przygotowywane jest opracowanie w formie podręcznika pt. ,,Poferment nawozem dla rolnictwa”, który zostanie przekazany do poszczególnych ODR i trafi do doradców, zainteresowanych rolników oraz przedsiębiorców.

Konferencja zamyka ogólnopolską kampanię edukacyjno-szkoleniową, która rozpoczęła się  w 2013 roku jako cykl informacyjno-szkoleniowy w temacie biogazowni rolniczych w Polsce. który również został przeprowadzony w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie we współpracy z FDPA w Warszawie. Spotkanie to było okazją do podsumowania projektu oraz dyskusji nad znaczeniem końcowego produktu (masy pofermentacyjnej zwanej pofermentem) jaki powstaje po procesie beztlenowej fermentacji metanowej w biogazowniach rolniczych. Dzięki jego wysokiej wartości nawozowej oraz obecności materii organicznej, zastępującej nawozy organiczne, jest pełnowartościowym produktem stosowanym do użyźniania gleby. Jego skład zależy od substratów, jakie były wykorzystane w biogazowni oraz warunków prowadzenia procesu (czas, temperatura, mieszanie). Większe plony, zmniejszenie zapotrzebowania na nawozy mineralne, ograniczenie procesu wymywania azotanów i zanieczyszczeń wód oraz zmniejszenie uciążliwości zapachowej gnojowicy i obornika to jedynie niektóre z zalet stosowania pofermentu. Jednak poferment niewłaściwie przygotowany lub użytkowany może okazać się problemem.

Większość pytań skierowanych przez uczestników konferencji dotyczyła obowiązujących przepisów w zakresie wykorzystania pofermentu jako nawozu rolniczego w Polsce. Wśród panelistów obecni byli przedstawiciele ministerstwa rolnictwa i środowiska, naukowcy prowadzący badania nad pofermentem oraz inwestorzy z Polski i z biogazowni rolniczej z Niemiec, którzy w praktyce doceniają korzyści i znaczenie biogazowni jako zakładów utylizujących odchody zwierzęce i odpady z przemysłu rolno-spożywczego i mierzą się z problemami, związanymi z efektywnym funkcjonowaniem biogazowni i z zastosowaniem pofermentu jako nawozu rolniczego. Na podstawie wypowiedzi niemieckich biogazowników można stwierdzić, że w Niemczech poferment z biogazowni rolniczych jest zakwalifikowany jako “nawóz gospodarczy” i nie ma żadnych problemów ze stosowaniem jego na gruntach rolnych bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań i uzyskiwania zezwoleń na jego wykorzystanie w rolnictwie.

Podsumowując dotychczasowe działania w temacie biogazowni rolniczych należy stwierdzić, że konferencja praktycznie zakończyła zmagania szkoleniowe dotyczące biogazowni rolniczych. Seminarium informacyjne, które odbyło się 6 marca 2015 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie było wydarzeniem, w którym aktywnie uczestniczyli rolnicy, doradcy i przedsiębiorcy z biogazowni rolniczych z CHP Energia w Wojnach Wawrzyńcach w gminie Szepietowo, z AdlerBiogaz w Rybołach k.Białegostoku i z Eko-Farm-Energia w Sokółce. Obecna na seminarium  dr. Katarzyna Gowin z firmy Polskie Biogazownie w Krakowie dodatkowo przekazała dużo informacji na temat istniejącej w rozruchu biogazowni rolniczej w gminie Szepietowo, z którą firma Polskie Biogazownie w Krakowie współpracowała w czasie budowy biogazowni.

Zdobyta wiedza podczas przeprowadzonych seminariów szkoleniowych i konferencji w ramach projektów z FDPA pozwoli na kontynuowanie pracy doradczej i szkoleniowej w ramach zadań statutowych z ukierunkowaniem na:

  • informowanie rolników i władz lokalnych o możliwościach stosowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii, które mogliby stosować w swoich domach, gospodarstwach, lub przedsiębiorstwach,
  • doradztwo z zakresu odnawialnych źródeł energii, zmian klimatu i wpływu na rolnictwo i obszary wiejskie,
  • promocja i działalność edukacyjna i szkoleniowa wykorzystania odnawialnych źródeł energii jako sposobu na ochronę środowiska oraz źródło dodatkowych dochodów,
  • wskazywanie możliwości korzystania ze wsparcia z Regionalnych Programów Operacyjnych woj. podlaskiego i z dofinansowania realizowanego przez banki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp.
  • wspieranie i rozpowszechnianie wszelkich inicjatyw związanych z OZE i ludzi przedsiębiorczych (liderów), którzy w zakresie odnawialnych źródeł energii podejmują przedsięwzięcia inwestycyjne prowadzące do kompleksowych rozwiązań w zakresie pełnego wykorzystania energii z tych źródeł oraz rolników i mieszkańców wsi, którzy są zainteresowani wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w celu zapewnienia potrzeb energetycznych swoich gospodarstw.

Eugeniusz Mystkowski